Iluminigxo

2014. 6. 12. 10:43


Estas interese aperis nova librejo sur reto.


http://taberna.aolimiar.com.br/portfolio-type/iluminigo/

Nirvano estas la Budhana stato de iluminiĝo kaj estas ankaŭ la nomo de viruso kiu tuŝis neŭronajn enplantaĵojn en la estonteca malutopio konstruita de Paul Fodra. Tamen, kiel vakcino, la malsano povas esti kuracilo.

Aŭskulti rakonton estas tre antikva tradicio, la voĉo aldonas emociojn al la historio. La teknologio ebligas al ni disvolvi la plej allogajn aŭdlibrojn  kaj tia formo havas multnombrajn kvalitojn: tempogajno, moveblo, malgranda volumeno, komuna aŭskultado, facila rilato al teksto por lernantoj ktp.

Tiu ĉi rakonto estas parto de la antologia verkaro “Malutopio” kaj titoliĝas “Iluminiĝo”. Ĝi estis verkita de la brazilano Paŭlo Fodra, Esperantigita de Stefano Wechsler kaj laŭtlegita de Luis Jorge Santos-Morales.

“Iluminiĝo” – Paulo Fodra
Eldonisto: Cândido Ruiz
Tradukisto: Francisco Stefano Wechsler
Laŭtlegis: Luis Jorge Santos-Morales
Fasono kaj krovilo: Luciane Knapick

Prezo:

Bitlibro – R$ 4,20Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Saĝo de antaŭsentinto - Simple Vivu!
La Bela Finado
Beobjeong

사용자 삽입 이미지
Diferenciĝas lega maniero laŭ karaktero de libroj. La verkaĵo de bonzo Beobjeong ne havas karakteron per unufoja rigardo. De tempo al tempo, se mi havas liberan tempon, mi legas la libron iom post iom kiel flari tean odoron. Sed iu tempe mi akceligante legis tuton ĝisfino. 

Renkontante lian Senposedan Pensadon, mi pensis, ŝajne ĉu li estis rifuĝinta komunisto. En la epoko de tirana diktatora reĝimo[維新體制] de registaro Park jeong-hui, 8 socialismaj personoj estis ekzekutitaj pro severa subpremado de la Incidento de la rekonstrua komitato de Popola Revolucia Partio[人民革命黨 再建委員會 事件] iom post la Incidento de Ĝenerala Ligo de Tutlanda Demokrata Junularo kaj Studentaro[全國民主靑年學生總聯盟事件]. Post tia afero li eniris en la ermitejo Bulilam[佛日庵] kaj li komencis meditadan vivon dum dek kelk jaroj. Post 1 jaro estis eldonita lia tre fama libro <Senposedo>. Leginte ĉi tiun libron Kim jaya(reala nomo Kim yeonghan), kiu estis amatino de poeto Baekseok, oferis luksan tradician bankedejon Daewongak al li kaj templo Gilsang estis konstruita. Tiu rakonto jam famiĝis.

Vivante mi pensis, ke verŝajne maldekstruloj, kiuj konsentis vidpunkton de la marksismo, mankas nek teorion de ŝtato nek teorion de politikon sed mankas teorion de homa vivo. Ĉar same kiel teleologia sinteno kredi historian evoludadon degeneris marksismon, la vivo de 'Maldekstrema Homo' sekvi celkonscieco estis seka kaj senespera. Defetismo de maldekstrema teorio, kiun oni akceptis kiel unu specan socian redemptan teorion, estis senforta antaŭ la demando: Ĉu la homo estas estaĵo redemptebla. Sed ŝajne li ne regresis al sinteno de Hinajano, kiu sekvas redemton de individuo. Ne forklinas la kapon de la realo. Lia leona krio havas etan titolon <Ne Granda Kanalo sur Korea Duoninsulo>: "Se ni nur rigardas progreson de ĉi tiun aferon, ni fariĝos kiel krimulo pri nia lando kun ĉi registaro."(38) 

Mi skribas lian instruon daŭre atente relegeblan.

- Vivo estas momenta momenta estaĵo.(41)
- Se vi ne lernas kariton, ne scios ĝojon de divido(kunposedo). Nescianto de karito ne scias ĝojon doni. Se vi povas disdoni bonvole senhezite al la najbaroj, vi liberiĝos de antagonismo pri aliuloj.(55)
- Vivo estas sama kun ludo. Kiam vi feliĉas, tiam vi ne dependu al feliĉo. Kiam vi malfeliĉas, tiam vi ne evitu tion kaj nur akceptu. Tiel farante travidu sian vivon momente kaj momente. Kun lucida sprito travidu.(57)
- Sole vivanta homo ĉiumomente devas revidi sian vivon. Ekstere neniu intervenas, do mem devas fari sian vivon.(61)

Aŭskultu lian voĉon, kiu riproĉas miton de produktpotenco kaj evoluismo per rakonto de indiĝeno de Kolombio.  
- La koro akumula zorgante postan mankon estas manko. Ili povis ĝui ĉiutagan vivon. Ili bone sciis, kio estas bezonata. Ili ne volis gajni pli ol bezonatan.(71) 

Kaj resume ordigante instruon de Henry David Thoreau li ordonas simplan vivon.
- Simple, simple vivu! Bonvole malmultigu vian laboron nur du aŭ tri, ne cent aŭ mil, mi petas. Ju pli vi vivas simple, des pli leĝo de kosmo fariĝos lucida. Tiam finfine soleco ne estas soleco, malriĉeco ne estos malriĉeco. Simpligu kaj simpligu vian vivon!(141-142)

Tri fontoj de Marksismo estis angla ekonomio, franca socialismo kaj germana filozofio, el ili elvenis kritiko de politika ekonomio, scienca socialismo, dialektika-historia materialismo. Ni scias, ke maljuntempe Markso enmergiĝis en Budhismo kaj Azia Produktmaniero. Post 1883 se li pli longe vivus, el li ne nur aperus La Kapitalo, sed ankaŭ teorio de homa vivo, mi supozas.

Por sole vivinta Beobjeong tri fontoj de feliĉo estis jenaj tri aĵoj.
Kelkaj libroj, legoma kampo, unu taso da teo.
Li estis vera Homo Ludens.


예감한 자의 지혜 - 단순하게 살아가라!
아름다운 마무리
법정(法頂)

사용자 삽입 이미지
책의 성격에 따라 읽는 방식도 달라진다. 법정 스님의 글은 한달음에 내쳐 읽을 성질의 것이 아니다. 여유로운 시간이 날 때마다 차를 홀짝이듯 조금씩 향기를 맡으며 읽는다. 그러다 어느 순간에 가속도가 붙어 내쳐 끝까지 읽고 말았다.

그의 무소유 사상을 접하면서 나는 어쩌면 그가 도피한 코뮤니스트가 아니었을까 생각했다. 박정희 정권의 서슬 퍼런 유신독재 시절, 1974년의 민청학련 사건에 뒤이은 인민혁명당 재건위 사건의 가혹한 탄압으로 여덟 명의 사회주의 성향 인사들이 형장의 이슬로 사라지고 나서 그는 불일암으로 들어가 십 수 년간의 수행 생활을 시작했다. 그의 수행이 시작된 지 1년 뒤에 출간된 것이 그 유명한 <무소유>이다. 이 책을 읽고 시인 백석의 연인이었던 김자야(본명 김영한) 여사가 한 시대를 풍미한 최고의 요정이었던 대원각을 기증하여 길상사가 창건된 사실 또한 널리 알려졌다.

살아가면서 맑스주의의 관점에 동의했던 좌파에게 결핍된 것은 국가론이나 정치론이 아니라, 인생론일지도 모른다는 생각이 들었다. 역사 발전의 합법칙성을 믿는다는 목적론적 태도가 맑스주의를 타락하게 했듯, 목적의식성을 추구하는 ‘좌파 인간’의 삶은 단조롭고 무망한 것이었기 때문이다. 일종의 사회구원론으로 받아들여진 좌파 이론의 패배주의는 '인간은 구원 받을 수 있는 존재인가'라는 물음 앞에 무력했다. 그러나 그는 개인의 구원이라는 소승불교적 태도로 후퇴하지는 않은 듯하다. 현실을 외면하지 않는다. “이런 일이 진행되는 것을 지켜보고만 있다면 우리는 이 정권과 함께 우리 국토에 대해서 씻을 수 없는 범죄자가 될 것이다.”(38)라는 그의 사자후는 <한반도 대운하 안 된다>라는 소제목을 달고 있다.

두고두고 새겨들을 그의 가르침을 적어 본다.

사용자 삽입 이미지

- 삶이란 순간순간의 존재다.(41)
- 자비를 배우고 익히지 않으면 나눔의 기쁨을 알 수 없다. 자비를 모르는 사람은 주는 기쁨을 알지 못한다. 이웃에게 머뭇거리지 않고 선뜻 나누어 줄 수 있을 때, 타인에 대한 적개심에서 자유로워질 수 있다.(55)
- 삶은 유희와 같다. 행복할 때는 행복에 매달리지 말라. 불행할 때는 이를 피하려고 하지 말고 그냥 받아들이라. 그러면서 자신의 삶을 순간순간 지켜보라. 맑은 정신으로 지켜보라.(57)
- 혼자서 살고 있는 사람은 시시로 자신의 삶을 되돌아볼 수 있어야 한다. 밖에서 간섭할 사람이 없기 때문에 자신의 삶을 자기 자신이 만들어야 한다.(61)

콜롬비아 원주민의 이야기를 통해 생산력 신화와 성장주의를 꾸짖는 그의 말도 들어 보자.
- 모자랄까 봐 미리 준비해 쌓아 두는 그 마음이 곧 결핍 아니겠는가. 그들은 그날그날의 삶을 즐길 줄 알았다. 세상을 살아가는 데 무엇이 필요한지를 잘 알고 있었다. 필요 이상의 것을 그들은 원치 않았다.(71)

그리고 헨리 데이비드 소로우의 가르침을 간추리면서 그는 단순한 삶을 주문한다.
- 간소하게, 간소하게 살라! 제발 바라건대 그대의 일을 두 가지나 세 가지로 줄일 것이며, 백 가지나 천 가지가 되도록 하지 말라. 자신의 인생을 단순하게 살면 살수록 우주의 법칙은 더욱더 명료해질 것이다. 그때 비로소 고독은 고독이 아니고 가난도 가난이 아니게 된다. 그대의 삶을 간소화하고 간소화하라!(141-142)

맑스주의의 세 가지 원천은 영국의 경제학, 프랑스의 사회주의, 독일의 철학이었으며, 그로부터 정치경제학 비판, 과학적 사회주의, 변증법적-역사적 유물론이 도출되었다. 말년의 맑스가 불교와 아시아적 생산 양식에 몰두했던 것을 우리는 알고 있다. 1883년을 지나 좀 더 오래 살았더라면 그에게서도 자본론이 아니라 인생론이 제출되었을지도 모를 일이다.

혼자 살던 법정에게 행복의 원천은 다음과 같은 세 가지였다고 한다.
몇 권의 책, 채소밭, 차 한 잔.
그는 진정한 호모 루덴스였던 것이다.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

La Rakonto de Nebela Koro

2010. 6. 12. 04:10

La Rakonto de Nebela Koro
La Falanta Vespero
verkita de Kaori Ekuni | tradukita de Kim Nanju

사용자 삽입 이미지
Aŭskultante piano-ludaĵon komponitan de Bach luditan de Glenn Gould mi legas la novelon. Ĉi tio estas eble bagatela rakonto. Ne havas la senton se ne amas, ne vivos. En la starpunkto de iu ino, perdi amon ne estas, ke iu viro havas alian amon. Ankaŭ la renversa situacio estas sama. Takeo, kiu forlasis Rika, kaj ankaŭ Rika, kiu finfine forlasis Takeo. La penso, kiun mi havis longe antaŭe. Se nia amo estas 'rilato de ekskluziva konfirmo', tio kiel malsamas kun la poseda rilato.

Probable ŝajnas, ke amafero de iu ĉiam komenciĝas pro celo tiri interesiĝon de malpli interesiĝanta persono al si. Kiel infano deziranta amon de siaj gepatroj en infanecaj tagoj. Do ni estas allogataj de persono indiferenta al si fatale. La fatalo estas samtempe havi profundan kompaton pri tiu persono.

Hanako. Denove estas kodo de incesto. Mi povos kompreni kial multe oni diras la teorion de Georges Bataille. Ŝi vigla kaj milda monopolas amon de multaj viroj. De Naoto, kiu estas infano lernanta en la instituto de ĉefrolulino Rika perdita amon, ĝis jam edziĝintaj viroj, neparolante pri Takeo. Sed ŝi estas soleca. Tio estas komprenebla, ĉar ŝi amas personon, kiun ne povas ami laŭleĝe.

Vivo estas vanta, se ni konstatas, ke ripeti renkonton, amon, kaj disiĝon estas vane. Tamen ni ne povas malkonstati ĝin. Tial ni devas akcepti ĝin. Kaj nia koro estas aŭ bela aŭ nebela, devu akcepti. Laŭ budhisma maniero, nur elturniĝi elirinte de ĉeno de metempsikozo estas vojo por eviti nihilismon.

Sed eble ne estos amo nealfiksiĝa. Tial profundeca mondo de SEN-SUFERO-ALFIKSIĜO-MORTO-VOJO por mi ŝajnas kvazaŭ kiel kontraŭvivaĵo. Sensuferan aŭ senvoluptan mondon alfiksiĝanta reala homo ne povas facile akcepti. Nur afektante senintencon oni klopodas fermi okulojn. Do verŝajne Rika diris "Ĉu mi transloĝiĝu." same kiel Takeo, kiu forlasis sin.

곱지 못한 마음의 이야기
낙하하는 저녁
에쿠니 가오리
지음 | 김난주 옮김

사용자 삽입 이미지
글렌 굴드의 바흐 피아노 연주곡을 들으며 소설을 읽는다. 이것은 어쩌면 사소한 이야기다. 사랑을 하지 않으면 살 수 없다는 마음은 들지 않는다. 한 여자의 처지에서 실연을 한다는 것이 곧 한 남자의 처지에서 다른 사랑을 한다는 이야기는 아니다. 그 반대도 마찬가지다. 리카를 떠난 다케오도, 결국 다케오를 떠난 리카도. 오래전부터 떠올렸던 생각. 우리가 말하는 사랑이 ‘배타적 인정의 관계’라면 그것은 소유와 무엇이 다른 걸까.

어쩌면 늘 자신에게 관심이 덜한 사람으로부터 관심을 끌어 보자는 취지에서 애정 행각이 시작되는지도 모른다. 어릴 적 부모의 사랑을 갈구하는 어린아이처럼. 그래서 우리는 자신에게 무관심한 사람에게 치명적으로 이끌린다. 치명적이라는 것은 다른 한편으로 그에 대한 깊은 연민을 갖는다는 것과 같다.

하나코. 또 근친상간의 코드다. 왜 그토록 자주 조르주 바타유의 이론이 사람들의 입에 오르내리는지 이제 알 것 같기도 하다. 밝고 가벼운 그녀는 남자 주인공 다케오는 말할 것도 없고, 실연한 여자 주인공 리카의 학원에 다니는 어린 나오토부터 유부남인 여러 남자의 사랑을 독차지한다. 그러나 그녀는 외롭다. 그것은 물론, 합법적으로 사랑할 수 없는 남자를 사랑하기 때문이다.

만나고 사랑하고 헤어지는 일을 반복하는 것이 부질없다는 것을 인정하면 삶은 허무하다. 그런데 인정하지 않을 수 없다. 그렇기 때문에 받아들여야 한다. 그리고 마음이 곱든 곱지 못하든 받아들일 수밖에 없는 것이다. 불교식으로 말하면, 이 수많은 업을 짓는 윤회의 사슬에서 벗어나 해탈하는 길만이 허무를 벗어나는 길이다.

하지만 집착하지 않는 사랑은 아마 없을 것이다. 그러므로 무고집멸도(無苦集滅道)의 심오한 세계는 내게 마치 반생명적인 것처럼 보이기까지 한다. 고통이나 쾌락이 없는 세계를 집착투성이인 현실의 인간은 받아들이기 어렵다. 다만 무심한 척 지그시 눈을 감으려 노력할 뿐. 그래서 리카도 자신을 떠난 다케오처럼 “이사할까 봐.”라고 말했던 것일까.


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

La potenco senti triston de alia ekzisto
La Netolerebla Malpezeco de la Ekzisto
verkita de Milan Kundera | tradukita de Lee jaeryong

사용자 삽입 이미지
La novelo multe substrekigas. Tio komenciĝas per filozofio de la eterna reveno de Niĉeo, finiĝas per formalo de tristo kaj enhavo de feliĉo. Sed ankaŭ novelo pri malpezeco kaj pezeco. La antikva greka filozofo Parmenidēs parolas. "Malpezaĵo estas pozitiva kaj pezaĵo estas negativa."(12) Ŝajnas tiel. Ĉiam homoj en krizo pensas pri ekzisto. Kiel Sartre. Probable la verkisto pensante pri ekzisto enfaliĝus en filozofio de Parmenidēs, kiu estas filozofo de ekzisto.

Amo tial estis 'kontingenca renkontiĝo' farita de sesaj okazaĵoj por Tomas. Renkontinte Terezan, li rememoras metaforon de la forlasita bebo en la rakonto de Edipo kaj enfaliĝas en tre alta emocia imago(kompatemo). T.e. li enfaliĝas en amo. "Kiam iu virino estas gravurata sur nia poema memoro, tiam amo komenciĝas."(204) Ĉu devu fari tiel? Kiel la lasta movimento de kvarteto de Betoveno peze 'devu fari tiel'.

En Majo de 1968, kio okazie en Prago? Vestante mallogan jupon Ĉeĥaj junulinoj mokas soldatojn de Sovetio. La sceno interkovriĝas la junulinoj manifestaciantaj kun kandellumo en Koreio en Majo de 2008. Politikaj reĝimoj pli anakrnismaj ol iliaj konscioj. En hontinda realo ili estis avangardoj kaj samtempe estis necedante piedirantaj pasantoj senpasiaj kun ombleloj sur pluvanta strato. 

"Iuj, kiuj pensas, ke komunisma reĝimo en mezeŭropo estis kreita de perfektaj krimuloj, kovras fundamentan veron en mallumo. Krimeca politika reĝimo ne estas farita de krimuloj, sed farita de fanatikuloj, kiuj certe kredas ke ili trovis ununuran vojon por iri al paradizo."(202)
사용자 삽입 이미지


Milan Kundera, kiu mem estis juna komunisto, taksis ĉeĥan politikon post printempo de la Prago subregate de armea registaro de Sovetio. Do li rifuĝinte verkas novelon. "Personaro en mia novelo estas mia nerealigita ebleco. … elipso … Novelo ne estas konfeso de la verkisto, sed esplori homecan vivon en la mondo ŝanĝita kiel insido."(255)

Ĉeĥa historio estas ununura kiel ununura persona vivo. Malgranda lando Ĉeĥio, kiu situas sur mezeŭropo. La rezisto kontraŭ Aŭstrio, la forĵetado el fenestro en 1618, okazigis la militon dum 30 jaroj en tuta eŭropo, tamen por bohemoj la evento finiĝis kiel tragedio finfine. Tial "Historio estas malpeza kiel persona vivo, malpeza netolereble, malpeza kiel plumo, malpeza kiel plovo flugata de vento, malpeza kiel ia malaperanta aĵo morgaŭe."(257)

En la mondo de 'devu fari tiel' Sabina sentas abomenon al la masko de beleco, per kiu komunismo kovras sin, la kiĉo de komunismo. "En la reĝlando de la kiĉo koro faras diktaturon."(287) Nuntempe el la akcidento de sinkinta batalŝipo Ĉeonan registaro de LEE Myeongbak kaj registara partio Hannara-dang en Koreio eble intencas politike fari ĉi tian kiĉan impreson. Oni sentas malĝojon pri la viktimoj de la sinkinta batalŝipo. Kaj registaro kaj registara partio tion uzas por elvoki furiozon de la imagita komunumo(ŝtato) kontraŭ malamiko eĉ blokante minimuman racian suspekton.

Karenin(hundo)-n amanta "Tereza nenion volas de Karenin." "Se ni ne povas ami, ĉar ni volas ricevi amon. Alivorte, ni ne aliras al aliulo kaj postulas nur ekziston de la homo nenion postulante, sed ni volas ion alian ekster amo."(338)

Kune senti triston, ĉu la stranga feliĉo estas amo? Aŭ pro la doloro de la kaduka homeca vivo oni sentas amon? Aŭ senlime malpeza kontingenca renkontiĝo aŭ 'devu fari tiel' por ni bezonas la potencon senti triston de alia ekzisto.


다른 존재의 슬픔을 느끼는 힘
참을 수 없는 존재의 가벼움

밀란 쿤데라 지음 | 이재룡 옮김

사용자 삽입 이미지
밑줄을 많이 긋게 하는 소설이다. 니체의 영원회귀의 철학으로 시작하여 슬픔의 형식과 행복의 내용으로 끝나는 소설이다. 그러나 또한 가벼움과 무거움에 대한 소설이다. 고대 그리스 철학자 파르메니데스가 말한다. “가벼운 것이 긍정적이고 무거운 것이 부정적이라고.”(12) 그런가 보다. 위기에 처한 사람들은 늘 존재에 대해 생각한다. 사르트르가 그러했듯이. 아마도 작가는 존재에 대해 생각하다 존재의 철학자 파르메니데스의 담론에 빠져들었을 것이다.

사랑은 그리하여 토마스에게는 여섯 개의 우연이 중첩된 ‘우발적 마주침’이었다. 테레사와 만나면서 오이디푸스 이야기의 버려진 아기에 대한 메타포를 떠올리던 그는 결국 고도의 감정적 상상력(동정)에 빠져든다. 즉 테레사를 사랑하게 된다. “한 여자가 언어를 통해 우리의 시적 기억에 아로새겨지는 순간, 사랑은 시작되는 것이다.”(204) 그래야만 하는가? 베토벤 4중주의 마지막 악장처럼 무겁게 ‘그래야만 한다’.

1968년 5월, 프라하에서는 무슨 일이 일어났던 것일까? 미니스커트를 입고 소련 군인들을 조롱하는 체코의 젊은 여인들. 2008년 5월 촛불의 여인들과 오버랩 된다. 그들의 의식보다 뒤처진 정치 체제. 낯 뜨거운 현실에서 그들은 아방가르드였던 동시에 비 내리는 거리를 우산을 받쳐 들고 양보하지 않으며 걷는 차가운 행인들이었다.

“중앙 유럽의 공산주의 체제가 철저하게 범죄자들의 창조물이라 생각하는 사람들은 근본적인 진리를 어둠 속에 은폐하고 있다: 범죄적 정치 체제는 범죄자가 아니라, 천국으로 가는 유일한 길을 발견했다고 확신하는 광신자들에 의해 만들어진 것이다.”(202)

스스로가 청년 공산주의자였던 밀란 쿤데라는 프라하의 봄 이후 소련 군정의 지배를 받는 체코 정치를 이렇게 평가했다. 그래서 그는 망명하여 소설을 쓴다. “내 소설의 인물들은 실현되지 않은 내 자신의 가능성들이다. … 중략 … 소설은 작가의 고백이 아니라 함정으로 변한 이 세계 속에서 인간적 삶을 찾아 탐사하는 것이다.”(255)라며.

단 한 번뿐인 개인의 삶처럼 체코의 역사도 단 한 번뿐이다. 유럽의 중앙부에 위치한 작은 나라 체코. 1618년의 창외 투척 사건이라는 오스트리아에 맞선 저항은 유럽 전역을 30년 전쟁의 소용돌이로 몰아넣었지만 보헤미아 사람들에게는 결국 비극으로 끝난다. 그러니까 “역사란 개인의 삶만큼이나 가벼운, 참을 수 없을 정도로 가벼운, 깃털처럼 가벼운, 바람에 날리는 먼지처럼 가벼운, 내일이면 사라질 그 무엇처럼 가벼운 것이다.”(257)

‘그래야만 한다’의 세계에서 사비나는 공산주의가 뒤집어쓰고 있는 아름다움이라는 가면, 공산주의라는 키치에 혐오감을 느낀다. “키치의 왕국에서는 가슴이 독재를 행사한다.”(287) 작금의 천안함 사건에서 이명박 정부와 한나라당이 노리는 정치적 의도가 바로 이런 키치의 감수성일 것이다. 침몰한 군함의 희생자들에게서 느낀 슬픔을, 사건 자체에 대한 합리적 의심조차 봉쇄하는, 적에 대한 상상적 공동체의 분노로 불러일으키는 것 말이다.

카레닌(개)을 사랑하는 “테레사는 카레닌에게 아무것도 원하지 않는다.” “만약 우리가 사랑할 수 없다면, 그것은 아마도 우리가 사랑받기를 원하기 때문이다. 다시 말해 아무런 요구 없이 타인에게 다가가 단지 그의 존재만을 요구하는 것이 아니라 사랑과는 다른 무엇을 원하기 때문일 것이다.”(338)

함께 슬픔을 느끼는 것, 그 이상한 행복이 사랑일까. 아니면 그 남루한 인간적 삶의 아픔 때문에 사랑하게 되는 것일까. 한없이 가벼운 우발적 마주침이든 ‘그래야만 한다’이든 우리에게 필요한 것은 다른 존재의 슬픔을 느끼는 힘이다.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Demando pri limo inter Roboto kaj Homo
2058 Genezo
verkita de
Bernard Beckett |tradukita de Kim hyunwoo

De kie venis Roboto?

사용자 삽입 이미지

Ĉeĥia verkisto Karel Čapek unuafoje uzis la vorton 'Roboto'. Čapek per la dramo <R.U.R. Universala Roboto de Rosuum>(ĉeĥe Rosuum's Universial roboti) uzis unuafoje la vorton 'Roboto', ĉeĥalingve 'Robota' signifas 'servuto' aŭ 'peza laboro'. Artefarita homo, kiu laboras anstataŭ homo, ŝajnas iom malpli okazigi homan identecan problemon aŭ etikan problemon ol homa klono, kiu havas homan DNA-n, aperinta en la filmo <La Klinga Kuristo>(angle Blade Runner).

Sed ĉu tia estas? Se roboto havas aman aŭ doloran senton kiel homo, kiel fariĝos? Ĉu ja homo daŭre povos ordoni roboton kiel sklavo?

Estonta mondo, kian rilaton havos inter Roboto kaj Homo?

사용자 삽입 이미지
En japana animada filmo aperas la demando ĉu Artefarita Intelekta Roboto havas senton. Nelonge antaŭe nuntempe per animada filmo <La Astro Knabo>(angle Astro Boy) leviĝanta <La Astra Knabo ATOM> de la reĝisoro Osamu Tezuka estas la bona ekzemplo de tia sentohavanta roboto.

Ĉi tio estis konsiderita kiel identeca problemo atinginte je reĝisoro Mamoru Oshii. Ne nur en lia fama animada filmo <La Fantomo en la Ŝelo>(攻殻機動隊; angle Ghost in the Shell), sed ankaŭ en la dua versio <La Senkulpeco >(イノセンス; angle Innocence: Ghost In The Shell) komune vivas homoj kaj ciborgoj en la estonta socio. Kaj tiuj filmoj montras nekompreneblan senton de melankolio, kiun havas robotaj figuroj.

Eĉ la filmoj demandas, ke ja kio estas signifo de la homa animo en la socio regata de reto. Se iu povas kodumi la homan cerbon per reto, ja kio estas la animo de la homo? Ĉu ĝi mem estas la atributo de la reto?

La Demando: Ĉu Roboto ne havas Animon?

Mi legis lastatempe eldonitan libron <2058 Genezo>(angle Genesis 2058). La titolo aludas ke Genesis estas genezo. 2058! Nur malpli 50 jaroj poste en proksima estonta mondo se la rapida evoluo de la Artefarita Intelekto(A.I.) ebligos mempensantan mekanismon, okazos krizo de la identeco, ke la homo falas same kiel organizita mekanismo per organikaĵo.

Laŭ 'la Tri Principoj de la Roboto' de Issac Asimov, "La Roboto ne povas difekti la homon, kaj se ne rompi antaŭan kondiĉon ĝi devu obei la ordonon de la homo, kaj se ne rompi antaŭajn du kondiĉojn ĝi devu gardi sin mem." Sed se la ideo, ke la homo havas dignecon, estas surbazita de sublimeco de animo, tiam roboto havus animon, kiam disfalas la premiso de la Tri Principoj, ke la Roboto estas malsupera ol la homo.

Ĉu la aperturo inter ekzistaĵo naskita biologie kaj estaĵo muntita mekanike estas sufiĉe granda tiom, kiom laŭ nuntempa nia ideo? Se la Dio kreis la homon, kaj la homo kreis la roboton, ĉu la roboto ne havas rajton defii kontraŭ la homo?

<2058 Genezo> montras diversajn trajtojn. La mondo regata de la filozofo Platon(Plato) laŭ principo de regado de prudenta racio similas kiel <1984> de George Orwell, kie regas Grandaj Fratoj(Big Brothers). Kaj la defio de Adam rezistanta kontraŭ la reĝimo levas demandon, ke ja kio estas la homo? Kiu estas mi, kio estas la homo, por kio kosmo ekzistas? Ĉi tiu libro renkontigas nin kun ĉi tiaj radikalaj demandoj. Legi ĉi tiun libron estas demandi kaj respondi pri 'vivi kiel homo' kiel la parolo de aŭtoro. Kaj daŭras demando pri nia vivo.

로봇과 인간의 경계를 묻다
2058 제너시스

버나드 베켓 지음 | 김현우 옮김

로봇(Robot)은 어디에서 왔을까?

체코의 작가 카렐 차페크(Karel Čapek)는 로봇이라는 말을 처음 쓴 사람이다. 차페크는 <로섬의 인조인간>(Rosuum' s Universial Robots)이라는 희곡을 통해 로봇이라는 말을 처음 썼는데, 체코어로 로보타(Robota)란 ‘강제 노역’ 또는 ‘힘든 노동’을 뜻하는 말이었다고 한다. 인간을 대신해서 일하는 인조인간은 영화 <블레이드 러너>에 등장하듯 우리 인간의 DNA를 가진 복제 인간보다는 인간의 정체성 문제라든가 윤리적인 문제를 조금은 덜 불러일으키는 듯하다.

하지만 과연 그럴까? 로봇에게 인간처럼 사랑을 하거나 아픔을 느끼는 감정이 있다면 어떻게 될까? 인간은 과연 로봇을 노예처럼 부릴 수 있을까?

미래 세계, 로봇과 인간의 관계는?

일본의 애니메이션에서 인공지능 로봇이 감정을 지니고 있는지에 대한 질문은 심심치 않게 등장한다. 멀리 갈 것도 없이 요즘 애니메이션 <아스트로보이>로 한창 주가를 올리고 있는 데즈카 오사무 감독의 <우주소년 아톰>이 그러한 감정을 가진 로봇의 사례다.

이것이 정체성 문제로까지 고민된 것은 오시이 마모루 감독에 이르러서다. 그의 유명한 <공각기동대>뿐만 아니라 그 2탄 격인 <이노센스>의 미래 사회에 이르러서는 인간과 사이보그가 공존한다. 그리고 로봇 인물들이 가진 이해할 수 없는 감정의 우울함을 그려낸다.

심지어는 네트워크가 지배하는 사회에서 인간 영혼의 의미가 과연 무엇인지에 대한 질문에 이른다. 네트워크를 통해 두뇌를 해킹할 수 있다면, 인간의 영혼이란 과연 무엇일까? 네트워크의 속성 그 자체일까?

로봇에겐 영혼이 없는가 라는 물음

사용자 삽입 이미지

최근에 출간된 <2058 제너시스>라는 책을 보았다. 제목이 암시하듯이 제너시스(Genesis)란 창세기다. 2058년! 불과 50년 남짓한 근미래의 세계에 AI(인공지능)의 급속한 진화가 스스로 사유할 수 있는 기계장치를 만들어 낸다면 인간이란 유기물로 조직된 기계장치와 동급으로 전락한다는 정체성 위기를 만들어 낸다.

아이작 아시모프의 ‘로봇의 3원칙’에 따르면, “로봇은 인간을 해칠 수 없고, 앞의 조건에 위배되지 않는 한 인간의 명령에 따라야 하며, 앞의 두 경우에 위배되지 않는 한 자기 자신을 지켜야” 한다. 그러나 인간이 존엄성을 가지고 있다는 생각이 영혼의 숭고함에 근거한 것이라면, 로봇이 숭고한 영혼을 가질 때 인간보다 열등하다는 저 3원칙의 전제는 허물어지고 만다.

생물학적으로 생성된 존재와 기계적으로 조립된 존재의 간극은 지금 우리가 생각하는 만큼 충분히 큰 것일까? 만일 신이 인간을 창조하였고, 인간이 로봇을 창조했다면 로봇은 인간에게 도전할 권리가 없는 것일까?

<2058 제너시스>는 여러 가지 모습을 보여준다. 합리적 이성의 지배를 원리로 하는, 철학자 플라톤이 지배하는 세계는 빅브라더가 지배하는 조지 오웰의 <1984>를 닮았고, 이 체제에 저항하는 아담의 도전은 인간이란 과연 무엇인가 묻게 만든다. 나는 누구이고, 인간은 무엇이며, 우주는 무엇을 위해 존재하는가? 이 책은 우리를 이런 근본적 질문에 맞닥뜨리게 만든다. 저자가 말하듯 이 책을 읽는 일은 ‘인간으로 사는 일’에 대한 질문을 던지고 대답하는 일 가운데 하나가 될 것이다. 그리고 우리의 삶에 대한 질문은 계속된다.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Meditado pri amo pentrita de Historia Imagpovo
Hwang Jin Yi
verkita de Hong Seok Jung

Afiŝo de filmo <Hwang Jin Yi>

Verkisto Hong Seok Jung estas Nepo de Verdulo la Unua Hong Myeong Hui. Li havas abundajn lingvajn rimedojn en korea lingvo trans klasa tipo, trans norda kaj suda. Precipe li parolas ĉefe per la simplaj vortoj de popolo en la novelo.

Li kreis tipan personon laŭ teorio de socialisma realismo. Tiu estas Nomyi. Sed la persono ne estas tiel banala homo. Nomyi fariĝis ĉefo de bandito pro neatingebla amo. Nomyi ŝajnas kvazaŭ kiel vivanta homo legante la novelon, kvankam li estis kreita de historia imagpovo. Hwang Jin Yi pensas pri li, ke "En la mondo tia homo estas per sia spuro restiganta poemon sur la viva vojo, sed ne skribas poemon per tuĉo sur papero."(La 2a volumo 218)

Kun ĉi tia vivanta karaktero de la persono, la avantaĝo de la novelo estas profunda meditado pri amo. Post ekscio de sia naskiĝa sekreto Jin Yi konscias la kontraŭveran aspekton de nobeloj: "Okultaĵo komenciĝas tie, kie vero finiĝas. Absolutaĵo estas deklarita tie, kie vero mortas."(La 1a volumo 171) Poste ŝi fariĝis gisengo Myeong Weol(Lucida Luno). Kaj ŝi batalas per satiro kaj moko kontraŭ falsan amon kaj falsan ideologion de la regantaj homoj en Ĝoseon Dinastio.

Sed ŝi pensas pri vera amo de plebanoj kiel amo inter Goiddongyi kaj Igeumyi. "Ili sidas en senvorta silento. Ĉu vi scias la dolĉan guston de la silento fare de la amo? ... Vi, nobeloj ne povos kompreni la valoron de silento kaj kvieto de tiuj amantaj homoj. Amo parolas, eĉ kvankam ĝi fermas buŝon."(La 2a volumo 74-75)

Antaŭe Jin Yi ne amis Nomyi-n, tiam ŝi doloris pri tio. "Ho, amo estas ja nekomprenebla. Amo ne estas ricevaĵo sed donaĵo, ne gajnaĵo sed perdaĵo, ne atendaĵo sed rezignaĵo. Amo estas nur feliĉa tiam, kiam oni devas doni entute ĉion al amata homo. Do donebla Nomyi kaj nedonebla mi, inter du kiu estas feliĉa kaj kiu estas malfeliĉa." (La 2a volumo 100)

Tamen finfine ŝi sentas sian amon al Nomyi. Kaj antaŭ lia ekzekuto ŝi denove renkontas lin kaj parolas triste kaj rezignante sian deziron. "Se reciproke amas kaj ricevas amon, nelonge disiĝas. Tio estas rezono de la homa vivo, do akceptu la rezonon."(La 2a volumo 293) Amo ne estas tiel facile realigebla. Eĉ se iu povus realigi ĝin, tio ne facile permesata al fatalaj homoj.

Krome verkisto mencias, ke la teorio de Seo Kyeong Deok estas la unua materialisma filozofia teorio en Koreio. Kaj en la novelo Seo Kyeong Deok prezentas jenan 2 strofan poemon por klarigi al Hwang Jin Yi la principon de Libro de Ŝanĝoj(Choui).

Mallevanta luno
ĵus okcidenten transiris
ludata harpa sono
tuj damis

Hela lumo brua sono kaj
malhela kvieto unu la alian ŝanĝiĝas
do demandas. Tiaman subtilan guston
ĉu vi scias
(La 2a volumo 111)


역사적 상상력으로 그린 사랑에 관한 명상
<황진이>
홍석중 지음

사용자 삽입 이미지

Libro <Hwang Jin Yi>

작가 홍석중은 벽초 홍명희의 손자다. 그는 계층을 뛰어 넘고, 남북을 뛰어 넘어 한국어의 풍부한 언어적 자원을 가지고 있다. 특히 그는 이 소설에서 주로 질박한 민중의 언어로 이야기한다.

그는 사회주의적 사실주의 이론에 따라 전형적인 인물을 창조했다. 그 인물은 바로 놈이다. 그러나 그 인물이 그렇게 진부한 인간은 아니다. 놈이는 이루어질 수 없는 사랑 때문에 화적패의 두목이 되었다. 놈이는 역사적 상상력에 의해 창조된 인물이지만, 소설을 따라 읽다보면 마치 살아 있는 인물처럼 보인다. 황진이는 그에 관해 “세상에는 먹으로 종이 우에다가 시를 쓰는 것이 아니라 자신의 발자취로 인생길 우에다가 시를 남기는 그런 사람들이 있다.”(2권 218)라고 독백한다.

이렇게 살아 있는 인물의 성격과 함께 이 소설의 장점은 사랑에 관한 깊은 명상에 있다. 자신의 출생의 비밀을 알고 나서 진이는 양반들의 허위에 찬 모습을 깨닫는다. "신비한 것이 시작되는 곳에서 진실이 끝나버린다. 절대적인 것이 선언되는 곳에서 진리는 죽어버린다."(1권 171) 그 뒤로 그녀는 기생 명월이가 된다. 그리고 그녀는 조선 왕조의 지배계층 사람들의 거짓된 사랑과 허위 의식에 맞서 풍자와 조롱으로 싸운다.

그러나 그녀는 괴똥이와 이금이의 사랑과 같은 하층민의 진실한 사랑에 관해 생각한다. "그들은 말없는 침묵 속에 앉아 있습니다. ... 당신들, 량반님들은 저 사랑하는 사람들의 침묵과 정적의 가치를 리해할 수 없을 것입니다. 사랑은 입을 다물고 있어도 말을 한다고요.”(2권 74-75)

이전에 진이는 놈이를 사랑하지 않았고, 그 때문에 괴로워했다. "아, 사랑이란 참으로 요령부득한 것이다. 사랑은 받는 것이 아니라 주는 것이요 얻는 것이 아니라 잃는 것이요 기대하는 것이 아니라 단념하는 것이다. 사랑이란 사랑하는 사람에게 모든 것을 깡그리 주어버려야만 행복한 것이니 그렇다면 줄 수 있는 놈이와 줄 수 없는 자신, 둘 중에서 누가 행복하고 누가 불행한 것이냐."(2권 100)

하지만 마침내 그녀는 놈이를 향한 자신의 사랑을 느끼게 된다. 그리고 그의 참형 이전에 그녀는 다시 그를 만나 비극적으로 또 자신의 열망을 단념하면서 말한다. "서로 사랑하고 사랑을 받게 되면 조만간에 갈라지는 것이 불우한 인생의 리치라니 그 리치를 받아들이자."(2권 293) 사랑은 그렇게 쉽게 이루어지는 것이 아니다. 누군가가 사랑을 이룰 수 있다고 하더라도, 비운의 사람들에게는 그조차 쉽게 허용되지 않는 것이다.

그밖에 작가는 서경덕의 <이기론(理氣論)>이 한국에서 최초의 유물론 사상이었다고 언급한다. 이 소설에서 서경덕은 황진이에게 주역(周易)의 이치를 설명하기 위해 다음과 같은 두 연의 시를 소개한다.

지는 달이
막 서쪽으로 넘어갔고
타던 거문고 소리
금시 멎었어라

밝은 빛 시끄럽던 소리와
어둡고 적적한 것이 서로 바뀌여지니
묻노라. 이때의 미묘한 맛을
그대는 아는가
(2권 111)

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Ne rankontu vivon, vivu vivon!
Zorba La Greko
verkita de Nikos Kazantzakis

사용자 삽입 이미지
Laŭ Zorba, homo estas libero. "Li ne obstrukcate de racio vivis kun tero, akvo, besto, Dio."(201) Nikos Kazantzakis tiel priskribis pri li.

La verkisto diras sian konscion akirintan pro kunvivado kun Zorba.
- Vivo estas nur unufoja aĵo por ĉiuj. Se vi volas ĝui ĝin, nur povas en ĉi tia mondo.(248)

Zorba diras.
- Ĉu vi scias, ke kiel mi faru, se mi volas manĝi aŭ havi ion? Mi enŝovas tion en la gorĝo ŝiriĝiteble kaj faras, ke ne plu pensi pri tio. Ekstere enŝovi ne estas metodo. Ne povas per kiel stoikismo. Se vi ne iĝas duon diablo, kiel povas trakti diablon?(285-286)
- Se vi sciigos al mi, ke kion vi faras per manĝinta manĝaĵo, mi povas diri, ke kia homo vi estas. Mi uzas mian manĝaĵon por laboro kaj bona humuro.(100-101)
- Se estas io kiel patrio, homo ne eliras el la pozicio de besto, kiu nenion pensas.(330)
- Homa kapo estas sama kiel butiko de manĝomaterialoj. Daŭre kalkulas. Kiom pagis, kiom gajnis, la profito estas kioma, la malprofito estas kioma! Kapo estas etanima mastro de la butiko. Ne pensas veti tutan havaĵon nepre restigas rezervan kapitalon.(432)

Post finlego de la libro mi pensis pri la voĉo de Zorba. La celo de homo aŭ materialo estis krei plezuron, laŭ Zorba.(392)
Tio estas, ke ne rakontu vivon, vivu vivon! 
Tial Nikos Kazantzakis diras al sia malamiko(blinda neevitebleco): "Ne povas eniri en mia animo. Vi ne povas estingi mian fajron. Renversi min, absurdaĵo!"(421) 

삶을 이야기하지 말고, 삶을 살아라!
<그리스인 조르바>
니코스 카잔차키스 지음

사용자 삽입 이미지
조르바에 따르면, 인간은 자유다. "그는 이성(理性)의 방해를 받지 않고 흙과 물과 동물과 하느님과 함께 살았다."(201) 니코스 카잔차키스는 그렇게 그에 관해 묘사한다.

작가는 조르바와 함께 살면서 얻은 자신의 깨달음을 말한다.
- 생명이란 모든 사람에게 오직 일회적인 것, 즐기려면 바로 이 세상에서 즐길 수밖에 없다.(248)

조르바는 말한다.
- 내가 뭘 멀고 싶고 갖고 싶으면 어떻게 하는 줄 아십니까? 목구멍이 미어지도록 처넣어 다시는 그놈의 생각이 안 나도록 해버려요. 터질 만큼 처넣는 것 이외에는 달리 방법이 없습니다. 금욕주의 같은 걸로는 안 돼요. 반쯤 악마가 되지 않고 어떻게 악마를 다룰 수 있겠어요?(285-286)
- 먹은 음식으로 뭘 하는가를 가르쳐 주면, 당신이 어떤 사람인지 나는 말해 줄 수 있어요. 나는 내가 먹은 걸 일과 좋은 유머에 쓴답니다.(100-101)
- 조국 같은 게 있는 한 인간은 짐승, 그것도 앞뒤 헤아릴 줄 모르는 짐승 신세를 벗어나지 못합니다.(330)
- 인간의 머리란 식료품 상점과 같은 거예요. 계속 계산합니다. 얼마를 지불했고 얼마를 벌었으니까 이익은 얼마고 손해는 얼마다! 머리란 좀상스러운 가게 주인이지요. 가진 걸 다 걸어 볼 생각은 않고 꼭 예비금을 남겨 두니까.(432)

책을 다 읽고 나서 나는 조르바의 목소리에 관해 생각했다. 조르바에 따르면, 인간이나 사물의 목적은 쾌락을 창조하는 것이었다.(392)
그것은 삶을 이야기하지 말고, 삶을 살라는 것이다!
그래서 니코스 카잔차키스는 자신의 적(맹목적인 필연)에게 말한다: "내 영혼에는 들어오지 못해. 문을 열어 주지 않을 거니까. 내 불을 끌 수도 없어. 나를 뒤엎다니, 어림없는 수작!"(421)

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Amletero al libroamantoj

2010. 3. 10. 02:02

Amletero al libroamantoj
<La Ombro de la Vento>; originala titolo <La Sombra del Viento>
verkita de Carlos Ruiz Zafón

Inter hispanlingvaj noveloj mi sciis nur <Donkiĥoto>(originale <Don Quixote>)-n verkitan de Cervantes kaj <Cent Jaroj de Soleco>(originale <Cien años de soledad>)-n de Marquez. Do ĉi tiu libro <La Ombro de la Vento> estas la tria novelo hispanlingva, kiun mi renkontis.

Ĉi tiu novelo estas labirinta kompleksa novelo enhavanta rakonton en rakonto. Unue en la libro aperas alia libro samtitolita. Tio estas <La Ombro de la Vento> de JULIÁN CARAX, kiu estas kreita de verkisto Zafón. Streĉoplena rakonto pri ĉi tiu libro en la libro konsistas grandan trunkon de la novelo. Ŝajne en ĉi tiu libro rakonto disvolviĝas laŭ mistera situacio kiel detektiva fikcio. Sed iu signife ĉi tiu libro estas, ke la verkisto konfesas sian amon al libro.

Se ni sekvas la rakonton, renkontiĝas kun du amoj. Unu estas tragedia amo de JULIÁN CARAX kaj PENELOPE, alia estas imperfekta prezenca amo de DANIEL SEMPERE kaj BEATRICE. JULIÁN amis PENELOPE-n kiel si mem, tamen tio estis defio kontraŭ du tabuoj. Du tabuoj estas pri amo inter riĉa klaso kaj malriĉa klaso, kaj pri incesto poste malkaŝiĝota. Franca filozofo Georges Bataille diris, ke "Malpermeso de incesto estas por protekti kolektivan ordon". Erotismo elektigas al individuo, kiu vivas en nekontinueco, fatalan vivon ligitan de kontinueco kiel 'Morto'. La rompo de la tabuo, la defio de JULIÁN finiĝas kiel mizera fiasko, sekve tio alkondukas al sinpereiga volo de JULIÁN. Mortigo literatura pri si mem, forviŝi ĝisfunde spuron de si mem!

Kaj fine ripetas rakonto de patro kaj filo. Al la 'Tombejo de forgesitaj libroj', kie antaŭe iris kun sia patro, DANIEL iras kun sia filo mano en mano. Ĉiu rakonto komenciĝis tie, kien finfine Zafón alkondukas legantojn en la labirinton de multaj trezoroj, kiuj briletas forgesite en onia memoro.

Post la amo kaj komploto de asistaj prezentoj kiel NURIA MONTFORT, MIKEL, FERMÍN, Familio de ALDAYA, FUMERO, k.a. la historia situacio de disfalo de la malnova nobelfamilio en Hispanio, kontrolo de kolinio en latinameriko de Hispanio, kaj Hispana Interna Milito konsistas nature epokan perspektivon.


책을 사랑하는 사람들에게 부치는 연서(戀書)
<바람의 그림자>, 카를로스 루이스 사폰

에스파냐 어 소설 중에서 내가 아는 것은 고작 세르반테스의 <돈키호테>와 마르케스의 <백년의 고독>뿐이었다. 그러니 이 책 <바람의 그림자>는 내가 접한 세 번째 에스파냐 어 소설이다.

이 소설은 미로처럼 얽힌 다중 액자소설이다. 우선 책 속에 제목이 같은 또 다른 책이 등장한다. 지은이 사폰이 설정한 인물 훌리안 카락스의 소설 <바람의 그림자>가 그것이다. 이 책 속의 책을 둘러싼 긴장감 넘치는 이야기가 소설의 큰 줄기를 이룬다. 언뜻 보기에 이 책은 추리소설처럼 미스터리한 상황을 따라 이야기가 전개되는 것처럼 보인다. 그러나 어떤 의미에서 이 책은 책을 향한 지은이의 사랑을 고백하는 책이다.

이야기를 따라가면 두 개의 사랑이 중첩된다. 하나는 훌리안 카락스와 페넬로페의 비극적인 사랑, 다른 하나는 다니엘과 베아트리스의 현재 진행형인 사랑이다. 훌리안은 페넬로페를 자신처럼 사랑했지만 그것은 두 가지 금기에 대한 도전이었다. 두 가지 금기란 부유한 계급과 가난한 계급의 사랑, 그리고 나중에 밝혀질 것이었지만 근친상간에 관한 것이었다. 프랑스 철학자 조르주 바타유는 “근친상간의 금지는 집단적 질서의 보호를 위한 것”이었다고 한다. 에로티즘은 불연속적 삶을 살고 있는 개인이 ‘죽음’이라는 연속성에 이르는 치명적인 삶을 선택하게 한다. 그 금기에 대한 위반, 훌리안의 도전은 처참한 실패로 끝나 결국 훌리안의 자기소멸적 의지로 귀결된다. 자신에 대한 문학적 살해, 자신의 흔적을 철저히 지우기!

그리고 마지막으로 아버지와 아들의 이야기가 반복된다. 아버지와 함께 갔던 ‘잊혀진 책들의 묘지’에 다니엘은 아들의 손을 잡고 간다. 그 모든 이야기가 시작되었던 곳, 결국 사람들에게 잊힌 채 반짝이고 있는 수많은 보물의 미로 속으로 독자들을 함께 데리고 가는 것이다. 

누리아 몽포르트, 미켈, 페르민, 알다야 가문, 푸메로 등 탄탄한 조연들의 사랑과 음모 뒤에는 에스파냐 구 귀족 가문의 몰락과 에스파냐의 라틴아메리카 식민지 경영, 에스파냐 내전의 역사적 상황이 자연스럽게 배경을 이루고 있다.


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Kiu donis al Ŝtato rajton por rabi simplan sonĝon vivi homece

사용자 삽입 이미지

Yongsan, kie mi loĝis (eldonejo Bori)

Lastatempe mi legis kartunan libron titolitan de "Yongsan, kie mi loĝis". Forpelitaj loĝantoj de distrikto Yongsan en Seulo kaj alilokaj forpelintoj estis brulmortigitaj en la 20a de Januaro, 2009. Tio okazis, kompreneble, pro perforta subpremado de polica sturmataĉmento. Tamen en tribunalo mortigintoj kaj mortigitoj subite inversiĝis kaj forpelinta filo, kiu perdis sian patron, estis kondamnita. La kadavroj de mortintaj forpelintoj malliberitaj en frosta fridejo povis havi funebran ceremonion post 355 tagoj de la mizera afero. Sed detala esploro por malkaŝi la veron, kiun familoj de postlasitaj de mortintoj postulis, ankoraŭ ne estas farita, la respondeculoj de la subpremado ne estas punitaj, kontraŭe oni demandas krimecon al forpelintoj, kiuj estis forpelitaj de sia loko.

Ĉiutage okazas similaj aferoj kiel Yongsan en pli ol 300 rekonstruadaj lokoj en Seulo. Rekonstruada politiko de seula loka registaro forpelas malriĉajn homojn el Seulo. Ŝanco por laboro, edukado, kulturo estas koncentriĝita al Seulo. En ĉi tia situacio des pli Seulo ŝanĝiĝas al klasa urbo monopilita de riĉaj klasoj. La problemo estas ĉi tia: do kiu donis al ŝtato rajton por rabi simplan sonĝon vivi homece, dementi konstitucian rajton vivi feliĉe en siaj loĝejoj.

Ni ne nescias la fakton, ke najbaraj ordinaraj homoj batalintaj por gardi siajn domojn kaj vendejojn estas murdataj, kio estas ĉiutaga vivo en superba Seulo. Ĉi tiu libro, tial,  suferigas nian konsciencon kaj finfine plorigas nin pro simpatio pri vivo kaj morto de simile vivantaj homoj kun ni. 

사용자 삽입 이미지

Rekonstruadaj lokoj en Seulo(Origina foto: Hankyeore21)


[서평] 내가 살던 용산

누가 국가에게 인간답게 살려는 소박한 꿈을 빼앗을 권리를 주었는가

최근에 "내가 살던 용산"이라는 제목의 만화책을 읽었습니다. 서울 용산의 철거민들과 다른 지역의 철거민들이 2009년 1월 20일에 불태워져 죽임을 당했습니다. 그것이 경찰 특공대의 강경 진압 때문임은 물론입니다. 하지만 법정에서 가해자와 피해자는 순식간에 뒤바뀌어 아버지를 잃은 아들에게 실형이 선고되었습니다. 차가운 냉동고에 갇혀 있던 철거민들의 주검은 355일이 지나서야 장례를 치를 수 있었습니다. 그러나 유가족이 요구하는 진상 규명은 이뤄지지 않았고, 책임자에 대한 처벌은 없었으며, 오히려 살던 곳에서 쫓겨난 사람들에게 죄를 묻고 있습니다.

서울지역의 300개가 넘는 재개발 지역에서는 용산과 비슷한 일이 매일 벌어지고 있습니다. 서울시의 재개발 정책은 가난한 사람들을 서울에서 쫓아내고 있지요. 일자리와 교육, 문화의 기회가 서울에 집중되어 있는 상황에서 점점 더 서울은 부유한 계급이 독점하는 계급적인 도시로 변모하고 있습니다. 문제는 역시 인간답게 살고자 하는 소박한 꿈, 자신의 주거 공간에서 행복하게 살 수 있도록 보장하는 헌법적 권리를 부인하고 그것을 빼앗을 권리를 도대체 누가 국가에게 부여해 주었는가 하는 것입니다.

이웃의 평범한 사람들이 자신의 집과 가게를 지키려고 싸우다가 살해당하는 것이 화려한 서울의 끔찍한 일상임을 우리는 모르지 않습니다. 이 책은 그래서 우리의 양심을 괴롭히고 우리와 다르지 않게 살고 있는 사람들의 서러운 삶과 죽음에 대한 공감으로 끝내 눈물짓게 합니다.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Aŭtuno en la Printempo

사용자 삽입 이미지


Verkita de Bakin / Julio Baghy

Tradukita de Jang Jeong-ryeol(Ombro)

Galmuri Eldonejo

Prezo: 9,500 koreaj ŭonoj

Lingvo: KoreaKarakterizaĵoj de ĉi tiu libro


1. Ĉi tiu libro enhavas Aŭtuno en la Printempo-n verkitan de Bakin, kiu estas fama pro ke li kelkfoje registris sian nomon kiel Kandidato de Nobel Premio, kaj samtempe originale Esperante verkitan Printempo en la Aŭtuno-n de hungara Esperantisto Julio Baghy, kiu donis inspiron al Bakin.


2. Aŭtuno en la Printempo kaj Printempo en la Aŭtuno montras junecajn memportretojn kuraĝe starantajn surpaŝante epokan doloron kun serena rigardo. Kaj ĉi tiu libro venas al ni pli signifoplene, ĉar unuafoje estis tradukita korealingve originala Esperanta versio de Printempo en la Aŭtuno de Julio Baghy, kiu influis multe al verkaro de Bakin.


3. Per ĉi tiu libro ni povas senti pli profundan odoron de literaturo kaj kulturon de Esperanto. Kaj ni povas subrigardi la filozofion de Grandanima Verkisto, kiu celis deĵeti feŭdan katenadon kaj socian diskriminacion en kreskiĝo kaj amo en juneca tempo.


Ni presas vitalecon, intelekton kaj sonĝon de Multitudo
Galmuri Eldonejo

 

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3