2011 SAT-Fakkunsido

2011. 10. 12. 13:41

2011 SAT-Fakkunsido en Komuna Kongreso de Esperato Inter Japanio-Koreio

 

[Esperanto]

Kio estas SAT? http://www.satesperanto.org

SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado.

SAT grupigas homojn ĝenerale kun maldekstraj opinioj, el ĉiuj ideologiaj tendencoj, kiuj trovas en komuna agado sian unuon. Krome, SAT estas, laŭ sia nomo, sennacieca, tio estas, tute ne gravas la nacio nek ŝtato al kiu ĝiaj anoj apartenas, kaj la asocio ne havas naciajn filiojn. Ĝi tamen kunlaboras je nacia nivelo kun la t.n. Laboristaj Esperanto-Asocioj (LEAoj), kiuj informas pri Esperanto kaj zorgas pri ĝia instruado sur diversaj lingvoteritorioj.

Unuvorte, SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

SAT havas 2 revuojn: 'Sennaciulo' monata gazeto kaj 'Sennacieca Revuo' jara gazeto. En ĝi, vi povas legi interesajn raportojn, artikolojn, eseojn, ktp.

kontakteblaj adresoj: satesperanto@free.fr (SAT oficejo),

tnhryk@pop07.odn.ne.jp (japana peranto de SAT),

paze23@gmail.com (korea peranto de SAT) 

prezento pri SAT-movado en Koreio

- SAT-membroj en Koreio kunlaboras kun Paca Solidareco de Esperanto(PSE)

- Ekde 2005, koreaj SAT-membroj(ĉ. 10) havas kunsidon ĉiu 2 monate.

- Ekde 2006, koreaj SAT-membroj havas neregule kursojn por Esperanto.

- 2007 Decembre Koreaj SAT-membroj organizis Vintran Tendumon(en ĝi ĉ. 40 personoj partoprenis inkluzive japanaj, ganaa amikoj) kun aliaj Esperanto-grupoj en Insulo Ganghwa.

- 2008 Marte kaj Julie Koreaj SAT-membroj partoprenis en aktivado kontraŭ G8 Pinta Konferenco en Hokkajdo, Japanio(kunlaborante kun Libera Esperanto Asocio en Hokkajdo)

- 2009 Decembre Koreaj SAT-membroj organizis Vintran Kunloĝadon(ĉ. 30 personoj partoprenis) por vigligi Esperanto-movadon en Malplena Domo Namsan en Seulo.

- 2010 Marte Koreaj SAT-membroj organizis Aktivistan Kunsidon(ĉ. 40 personoj partoprenis) de Esperanto kontraŭ G20 Pinta Konferenco kun aliaj aktivistoj en Popola Domo.

 

[Japana Lingvo]

SATとは?

SAT()とは Sennacieca Asocio Tutmonda (民性なき全世界協)の略です。

労働的市民のための自的な連携と直接的な交流を

SATの目的は世界の進的な人たちを支援することです。お互いに理解し合い、勉し、人生をよりよいものにし、抑等にしてうために助け合うものです。

SATでは、目的を達成するために、エスぺラント語という合理的に考案された言語を使用します。エスペラント語については 「エスペラントとは?」 のペジから詳しい情報をみてください。活動容:

SATは世界のいろいろな場所で大を開いています。

世界の運動情報や意見交換の場として、SAT機 Sennaciulo (センナツィウ) をほぼ月刊で、Sennacieca Revuo (センナツィエツァレブ) を年刊で行しています。

員住所行し、定期的に更新しています。これはお互いが直接連絡を取り合うのに役立ちます。

またSATでは目的にあった本 (必要にじて書など)や冊子を出版しています。

組織:

SATの組織は民主的な構造になっています。家的な境界には基づいていません。SATは全世界的組織です。SATは家の間にあるのではなく、員の間にあります。Sennacieca (民性なき) といっていますが、これは各員が、ある民族や家を代表したり、その名のもとに集合しているというのではない、という意味です。つまり、民族なり家なり、存の人間の集を超えて、エスペラントを通じて、人間一人一人が結びついていこうという、という個人のあつまりがSATなのです。

SAT自体は、民族をなくそうとはしていません。無民族主義とは違います。員の中には無民族主義を支持する人もいますが、これ自体がSATの目的というのではありません。

SATには、自の傾向や心事を持つグルプがあります。それが frakcio(フラクツィオ:分)です。各地元体との協:言語または地域別にある、複 Laborista Esperanto-Asocio (ラボリスタエスペラントアソツィオ:労働者エスペラント協)は、SATに結び付いてSATを報し、地元の活動との協を助けます。連携:SATはエスペラントを使用する地方の進的組織やほかのエスペラントの組織と協力しています。入するには:エスペラントの習得が必要です。もちろん習の途上という方も迎しています。SATは、員の間で共通の作業語として、エスペラントを使用していることによって全世界的であることが可能なのです。詳細については日本語による取次人までお問い合わせ下さい。

 

[Korea Lingvo]

SAT 무엇인가?

SAT(전세계무민족성협회) 노동자 에스페란티스토들의 가장 중요한 세계 조직이다. 조직은 계급 착취 다른 형태의 착취가 없는 세상을 위해 싸우는 사람들이 나라와 언어를 뛰어 넘어 쉽게 관계를 맺을 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다. SAT 함께하는 행동에서 자신들의 통일성을 발견하는 모든 이데올로기적 경향 중에서 좌파적 견해를 가진 사람들을 조직한다. 외에도 SAT 무민족적이라는 자신의 이름처럼 회원들이 속한 민족이나 국가를 중시하지 않으며, 협회 자체의 국가지부도 갖고 있지 않다. 그러나 SAT 에스페란토를 홍보하거나, 다양한 언어가 사용되는 지역에서 에스페란토 교육에 관심을 기울이고 있는 노동자 에스페란토협회(Laboristaj Esperanto-Asocioj-LEAoj) 등과 국가적 수준의 협력을 하고 있다.

한마디로 말해, SAT 지속적인 에스페란토의 사용과 세계적인 사용을 통해 이성적으로 사고할 있는 정신과 비교할 있는 능력을 창조하는 것을 돕고, 개념, 주제, 경향 등을 정확하게 이해하고 판단할 있게 하여 노동자 계급의 해방과 인류를 문명과 문화의 가장 높은 단계로 인도하기 위해 가장 직접적이거나 또는 실현 가능한 방법을 스스로 선택할 있도록 돕는 역할을 하고 있다.

SAT 무민족적 구조의 세계협회이다. 이것은 사람들이 국가 협회 같은 다른 조직을 통하지 않고 개인적으로 직접 가입할 있음을 의미한다. SAT에서는 회원들의 민족에 대한 어떠한 관심도 기울이지 않는다. SAT 구체적으로 다음과 같은 방법으로 자신의 목적을 실현한다. 잡지나 연차 대회에서의 토론, 인터넷을 통한 명부 발송 등등의 방법을 통해 회원들 간의 직접적인 의견 교환을 쉽게 한다. 잡지의 기사들, , 소책자 그리고 광범위한 인터넷 등의 형태로 교육 자료들을 배치한다.

SAT에는 가지 잡지가 있다. 월간지 Sennaciulo(무민족자) 연간지 Sennacieca Revuo(무민족평론)이다. 잡지들에는 흥미로운 기사, 보고서, 에세이 등이 수록되어 있다.

SAT 연락처: satesperanto@free.fr (SAT 사무실),

tnhryk@pop07.odn.ne.jp (SAT 일본 연락 담당자),

paze23@gmail.com (SAT 한국 연락 담당자

한국의 SAT 운동 소개

- 한국의 SAT 회원들은 에스페란토 평화연대와 협력하고 있다.

- 2005년부터 한국의 SAT 회원( 10)들은 2개월마다 정기적인 모임을 개최하고 있다.

- 2006년부터 한국의 SAT 회원들은 비정기적인 에스페란토 강습회를 개최하고 있다.

- 2007 12 한국의 SAT 회원들은 다른 에스페란토 단체들과 함께 강화도에서 겨울 캠프(일본과 가나의 친구들을 포함 40 참가) 개최하였다.

- 2008 3월과 7 한국의 SAT 회원들은 홋카이도 자유 에스페란토 협회와 협력하면서 일본 홋카이도에서 열린 G8 정상회담 반대 활동에 참가하였다.

- 2009 12 한국의 SAT 회원들은 서울 남산 빈집에서 에스페란토 운동 활성화를 위한 겨울 합숙( 30 참가) 진행하였다.

- 2010 3 한국의 SAT 회원들은 다른 활동가들과 함께 민중의 집에서 G20 정상회담 반대를 위한 활동가 모임( 40 참가) 개최하였다.

 


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Mi prezentas Pacdeklaron de Nagasako esperantigita de Vastalto

origina pagxo: http://www.vastalto.com/blog/?p=1787

Pacdeklaro de Nagasako, 2011

mardo, 16a de Aŭgusto, 2011

La 9an de aŭgusto, okaze de la memortago por la atombombitaj viktimoj, la urbestro de Nagasako prezentis pacdeklaron, en kiu li aparte menciis la akcidenton de la atomcentralo en Fukuŝimo kaj alvokis la japanan registaron pri ekspluatado de renovigeblaj energioj anstataŭ atomenergio.
Mi tradukis ĝin en Esperanton kaj afiŝis ĉi-sube.
Sentu vin libera plusendi aŭ citi la tradukaĵon, sed nepre kun fontindiko.

Pacdeklaro de Nagasako

En la lasta marto okazis la Granda Orient-Japana Tertremo, kaj tujsekve ni konstreniĝis antaŭ la akcidento de la Atomcentralo de Fukuŝimo I administrata de Tokia Elektra Kompanio (TEPCO). Eksplodoj malkovris reaktorojn sub la libera ĉielo. En la ĉirkaŭaj urboj kaj vilaĝoj troviĝas neniu loĝanto. Ne estas certe, kiam la loĝantoj, kiuj devis evakuiĝi por eviti radiadon, povos reiri hejmen.
Kiel popolanoj de atombombita nacio, ni laŭte ripetadis la devizon “Ne pluaj hibakŝoj (atombombitoj-postvivantoj)”. Malgraŭ tio, kial ni ankoraŭfoje devas esti minacata per timo al radiado?
Ĉu ni neglektis respekton al la naturo? Ĉu ni tro fidis regkapablon de ni homoj? Ĉu ni deturniĝis de nia respondeco por la estonto? Nun estas la tempo por diskuti radikale kaj elekti, kian socion ni kreu ekde nun.
Kiom ajn longan tempon ni bezonos, estas necese, ke ni antaŭenigu ekspluatadon de renovigeblaj energioj anstataŭ atomenergio por transformi nin en socion bazitan sur pli sekuraj energioj.

Ĝis la akcidento de la atomcentralo en Fukuŝimo, de kiam ni ne scias, multaj homoj kredis la miton pri la sekureco de atomcentraloj.
Kio pri la pli ol 20 000 nukleaj armiloj en la mondo?
Ĉu ni ankaŭ kredas, ke la mondo estas pli sekura danke al malinstiga efiko de nukleaj armiloj? Ĉu ni akceptas senplue la supozon, ke oni neniam uzos nukleajn armilojn? Nun ni vidas, kiel la radioaktivaj substancoj ellasitaj per akcidento el unu sola atomcentralo kaŭzas tre konsiderindan konfuzon en la socio. Do, ni povas klare kompreni, kiel malhumane estas ataki homojn per nukleaj armiloj.

Ni alvokas ĉiujn en la mondo imagi al si, kiel terure estos, se super niaj urboj eksplodos nuklea armilo plurcentoble pli potenca ol la atombomboj uzitaj en Hiroŝimo kaj Nagasako. Intensaj varmoradioj fandos homojn kaj ĉion alian. Hororiga eksploda ventego forblovos kaj dispremos konstruaĵojn. Nekalkuleblaj kadavroj nigre bruligitaj estos disĵetitaj sur la ruinoj. Iuj homoj kuŝos inter vivo kaj morto. Iuj homoj suferos pro vundiĝo. Eĉ se troviĝos postvivantoj, intensa radioaktiveco malhelpos ajnajn savagadojn. Radioaktivaj substancoj forflugos per ventoj, disvastiĝos malproksimen kaj kaŭzos vastaskalan malpurigon de la terglobo. Kaj dum sekvaj kelkdek jaroj tio estigos suferantoj de postefikoj de radiado.
Ni devas neniam lasi estontajn generaciojn sperti tiajn doloregojn. Ni neniam bezonas nukleajn armilojn. Nenia kialo pravigas la homaron posedi nukleajn armilojn.

En aprilo 2009, la usona prezidanto Barack Obama [Barak Obama] diris en sia parolado en Prago, Ĉeĥio, ke Usono celos la mondon sen nukleaj armiloj. Pro tiu konkreta celo prezentita de la plej potenca ŝtato kun nukleaj armiloj leviĝis multaj esperoj tra la tuta mondo. Dum kelkaj pozitivaj rezultoj estis atingitaj, ekzemple la konkludo de la kontrakto inter Usono kaj Rusio pri malpliigo de nukleaj armiloj, ni ne vidis signifan progreson de tiam. Kontraŭe troviĝas tia malprogresa tendenco, kiel novaj efektivigoj de nukleaj eksperimentoj per simulado.
Ni alvokas Prezidanton Obama montri gvidantecon por realigi “la mondon sen nukleaj armiloj”, kaj ne trompi la esperojn de la homoj en la atombombitaj urboj kaj en la tuta mondo.
Estas jam tempo por la internacia socio, inkluzive de tiaj ŝtatoj kun nukleaj armiloj, kiaj Usono, Rusio, Britio, Francio kaj Ĉinio, komenci penadojn por konkludi la Konvencion pri nukleaj armiloj (NWC), kiu celas kompletan nuligon de ĉiuj nukleaj armiloj. La japana registaro, kiel la registaro de la atombombita nacio, devas forte antaŭenpuŝi tiajn penadojn.
Ni ripete alvokas la japanan registaron agi konforme al la ideoj de paco kaj militrezigno preskribitaj en la Japana Konstitucio. La registaro devas labori por leĝigo de “la Tri ne-nukleaj principoj” kaj por establo de “Nordorientazia zono libera de nukleaj armiloj”, kiu sennukleigos Japanion, Sud-Koreion kaj Nord-Koreion. Ni petas la japanan registaron pliampleksigi asistadon al maljuniĝantaj atombombitoj-postvivantoj laŭ la reala stato.
Ĉi-jare la urbo Nagasako, kunlabore kun Unuiĝintaj Nacioj, la japana registaro kaj la urbo Hiroŝimo, en la Oficejo de Unuiĝintaj Nacioj ĉe Ĝenevo ekspozicios materialojn, kiuj montras katastrofajn scenojn de la atombombadoj. Ni esperas, ke multaj homoj en la mondo eksciu teruron kaj kruelecon de la ruinigo per la atombomboj.
Ni petas tiujn, kiuj celas “mondon sen nukleaj armiloj”, organizi en sia urbo ekspozicieton pri la atombombadoj kunlabore kun la urbo Nagasako, aŭ ekspozicii fotografiajn panelojn pri la atombombadoj sur stratoj tra la tuta mondo. Ni esperas, ke vi, kune kun homoj el la atombombitaj urboj, pligrandigu la rondon de paco por ke homoj povu vivi kiel vera homo.

La 9-an de aŭgusto en 1945, je 11:02 atm., Nagasako estis ruinigita per atombombo. El la ruinoj ni releviĝis kiel urbo de paco. Ni esperas, ke homoj en Fukuŝimo ne rezignu esperon, kaj ke homoj en la damaĝitaj regionoj de Orienta Japanio sciu, ke la tuta mondo subtenas vin. Ni elkore deziras, ke la damaĝitaj regionoj releviĝu kaj ke la akcidento de la atomcentralo estu reordigita kiel eble plej baldaŭ.
Ni eldiras nian sinceran kondolencon pri la viktimoj de la atombomboj kaj la Granda Orient-Japana Tertremo, kaj deklaras, ke ni daŭrigos apelacion al la mondo por la kompleta nuligo de nukleaj armiloj kunlabore kun la urbo Hiroŝimo.

TAUE Tomihisa
Urbestro de Nagasako
la 9a de aŭgusto, 2011

(Esperantigita de Vastalto)

Vi povas legi la originalan japanan tekston ĉi tie.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


La Homo estas sur 35 Metroj Alta Ŝarĝlevilo 

Lasta vintro estis severe malvarma pli ol iu ajn vintro pro centjare veninta malvarmeco. En la 6a de Januaro, tagiĝe unu virino 52 jaraĝa grimpis sur 35 metroj alta ŝarĝlevilo.
Ŝi estas la verkisto Kim Ĝinsuk, kiu estas verkinto de la plej multe vendita libro "La Arbo de Salo-Floro". Infantempe ŝi devis ĉesi sian studadon pro malriĉeco kaj estis vicstevardino de aŭtobuso, laboristino, la unua veldistino en Koreio, laboristo en Hanĵin Peza Industrio, gvidistino de Korea Konfederacio de Laboristaj Sindikatoj kiel aktivulo de demokrata laborista sindikato. Ŝi maldungiĝis en 1986 pro aktivo en laborista sindikato kiel la unua veldistino en Hanĵin Peza Industrio ekde 1981. Poste ŝi vivis dum 20 jarojn kiel maldungito. Ŝi sidstrikas sur alta 'la 85a ŝarĝlevilo' pli ol 200 tagoj postulante nuligon de laboristaj maldungigoj fare de Hanĵin Peza Industrio. La 85a ŝarĝlevilo estas la loko, kie restas rankoro de ĉefo de laborsindikato de Hanĵin Peza Industrio Kim Ĝuik, kiu sinpendigis postulante nuligon de maldungigo dum 129 tagoj en 2003. La gvidistino Kim Ĝinsuk promesis komencante sidstrikon, ke ŝi devu nuligon de maldungigo kaj vivante malleviĝos sub la ŝarĝlevilo.


Maljusta Maldungigo de Hanĵin Peza Industrio, kiu asignis 17.4 miliardajn ŭonojn da Akcio al Akciuloj

La incidento de Hanĵin Peza Industrio komencis pro maldungigo de 400 produktantaj laboristoj el Jeongdo-Ŝipkonstruejo en la Decembro, 2010. La cifero de maldungitoj estas kvinono de la tuta laboristo.
Hanĵin Peza Industrio estis establita en 1937 kaj en tie produktantaj laboristoj dum 73 jaroj faris soklon de Korea Ŝipkonstrua Industrio. Tamen ili suferis pro skuado de dungiĝeco kaj reduktado de salajro. Ekde 2009 pro komerca restruktigo jam ĉirkaŭ 600 produktantaj laboristoj, oficistoj, projektaj laboristoj estis forpelitaj el Hanĵin Peza Industrio en la komenco de 2010. La entrepreno insistis, ke dum 3 jaroj ĝi ne ricevis mendon eĉ unu ŝipon, kaj decidis maldungigon de pli 400 produktantaj laboristoj en la 15a de Decembro, 2010. Dum lastaj 2 jaroj inkluzive neregulaj laboristoj ĉirkaŭ 3 mil laboristoj estis maldungitaj. La entrepreno asignis pli ol 17.4 miliardajn ŭonojn da akcio al akciuloj posttago de sciigo de maldungigo kaj eĉ levis averaĝan salajron de estraranoj de entrepreno pli ol cent milionajn ŭonojn. Pri ĉi tio eĉ la registaro kaj registara partio kritikis, ke la morala hazardo troiĝis.


‘La Espera Buso' tutlandigis batalon de Kim Ĝinsuk

La superhomeca sidstriko sur ŝarĝlevilo daŭris ĉirkaŭ duonjaro postulanta nuligon de maldungigo. Kaj diversaj ŝtupaj solidarecaj personoj el diversaj urboj vizitis al suda parto de Koreio, Busan por esprimi siajn subtenojn kaj soldarecojn. Inter ili inkluzivis fama aktorino en filmo kaj TV dramo Kim Jeoĝin. Precipe Kim Jeoĝin komunikis kun Kim Ĝinsuk per Tŭitero kaj helpis vaste sciigi la batalon per Socia Reta Servo. La batalo de Kin Ĝinsuk estis prezentita sur 'Le Monde', kaj ankaŭ mondfama progresema inteligentulo Noam Chomsky sendis solidarecan mesaĝon.
La 1a Espera Buso levis solecan batalon de Kim Ĝinsuk al nova etapo. Memvola solidareco de popolo pligrandigis skalon de la 2a Espera Buso en la 9a de Julio(la 185a tago ekde la sidstriko sur ŝarĝlevilo), do ĉirkaŭ 10 mil subtenantoj kolektiĝis el tutlando. En la 30a de Julio pligrande ĉirkaŭ 20 mil personoj kolektiĝis per la 3a Espera Buso.
Ili parolas, ke ili solidaras rigardante apenaŭ penditajn laboristajn rajtojn sur 35 metroj alta ŝarĝlevilo, la neregulecon de la dungado kaj grandskalan maldungigon en Koreio kiel siaj propraj problemoj. Nu, la nomo Kim Ĝinsuk fariĝis la nomo de tuta korea laboristo kaj la 85a ŝarĝlevilo fariĝis kiel la lasta bastiono por akiri laboristajn civitanecajn rajtojn.

Skribinto: Tom / Helpinto: Chang Woo Lee / Tradukinto: Paz

Fotoj
사진

- fotoj de La 1a Espera Buso 1차 희망버스 사진
http://jinbocolor.tv/182633

- fotoj de festivalo de La 2a Espera Buso ĉe placo de la Busan fervoja stacidomo 2차 희망버스 부산역 광장 문화제 모습
http://media.daum.net/society/others/view.html?cateid=1067&newsid=20110709211004917&p=yonhap

- filmeto pri Espera Buso(ekde 2a ĝis antaŭ 3a) 희망버스 관련 영상(2차부터 3차 이전까지)
http://tvpot.daum.net/v/34604056?lu=flvPlayer_out

- fotoj de larmiga likvaĵo pafita de policanoj 최루액 살포 사진
http://www.wikitree.co.kr/main/news_view.php?id=39393&fbook=1
http://media.daum.net/society/others/view.html?cateid=1067&newsid=20110710044608609&p=newsis

- fotoj de la 2a Espera Buso 2차 희망버스 사진들
http://bbs1.agora.media.daum.net/gaia/do/debate/read?bbsId=D003&articleId=4423076&srchid=IIMEz07C000

- La danĝero de 'cancerigpova materialo' disĵetita de policanoj(fotoj kaj informo pri cancerigpova materialo) 경찰이 뿌린 '발암추정물질' 위험성(사진과 발암 물질에 대한 정보)
http://www.wikitree.co.kr/main/news_view.php?id=39438&fbook=1

- policanoj elverŝis larmigan likvaĵon sur strato 경찰, 최루액 거리에 버려
http://www.wikitree.co.kr/main/news_view.php?id=39361&fbook=1

- ŝarĝlevilo kaj foto de Kim Ĝinsuk 크레인 및 김진숙 사진
http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0001593961

Filmetoj
동영상

- en la 10a de Junio(la antaŭa tago de atingo de la 1a Espera Buso), gengsteroj dungita de entrepreno perfortas(sindikatano filmis kaj Color TV redaktis)  6월 10일(1차 희망버스 오기 하루전), 용역 깡패들에 의한 침탈 및 폭력 장면(조합원이 촬영하고 칼라TV가 편집)
https://www.youtube.com/watch?v=q9aJvQyPWz4&feature=youtu.be

- en la 27a de Junio, la sindikatanoj antaŭ forpelitaj fare de gengsteroj dungita de entrepreno. la sindikatanoj ligis sin kun ŝarĝlevilo per laĉo por gardi Kin Ĝinsuk 6월 27일, 용역 깡패들에 의해 끌려 나오기 전의 조합원들. 김진숙을 지키기 위해 크레인에 올라 끈으로 자신의 몸과 크레인을 묶고 있는 장면
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=drLlFmEu2KU

- Skizo de La 2a Esperan Buso 2차 희망버스 전체 스케치
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=C5flIFI26bk

- La 2a Espera Buso, policana perforto apud Bongraedong Kruciĝvojo 2차 희망버스 현장, 봉래동교차로 앞 경찰의 폭력
http://www.plogtv.net/55
http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/mov_pg.aspx?cntn_cd=ME000066167
http://www.jinsuk85.org/?p=1173

- La solidareca mesaĝo por subteni batalon de laboristoj de Hanĵin el tuta mondo 한진 투쟁을 지지하기 위해 전 세계에서 보낸 연대의 메시지
https://www.youtube.com/watch?v=wU5AAXylIPY&feature=share

Eksterlanda Amaskomunikila Raporto
외국 언론 보도

- CNN
http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/07/11/south.korea.demonstration/index.html?iref=allsearch

- 로이터통신(Reuters)
http://www.reuters.com/article/2011/07/12/hold-korea-labour-idUSL3E7IB0VR20110712

- 알자지라(Al Jazeera)
https://www.youtube.com/watch?v=cceCcIRyGz0&feature=player_embedded

- 노암 촘스키가 보낸 연대 메시지(Solidareca mesaĝo de Noam Chomsky)
http://www.wikitree.co.kr/main/news_view.php?id=39189&fbook=1


고공 35m 크레인 위에 사람이 있다

100년만에 찾아온 추위에 어느 해보다 혹독하게 추웠던 지난겨울이었다. 1월 6일 새벽 52세의 한 여성이 35m 높이의 크레인위에 올랐다.
그녀는 “소금꽃 나무“라는 베스트셀러 책의 저자인 김진숙이다. 어린 시절 가난으로 학업을 포기해야 했고 버스 승무보조원, 여공, 한국 제1호 용접공이었고 한진중공업 노동자였으며 민주노총부산본부 지도위원으로서 민주노조운동가이기도 하다. 1981년 한진중공업 최초의 여성 용접공 출신으로 노동조합 활동 때문에 1986년 해고된 뒤 20년을 해고자 신분으로 살아온 그는 한진중공업 정리해고 철회를 요구하며 200일 넘게 '85호 크레인'에서 고공농성을 펼치고 있다. 85호 크레인은 2003년 129일간 정리해고 철회를 요구하며 싸우다 크레인 조종실에서 목을 매 스스로 목숨을 끊은 김주익 지회장의 한이 서린 곳이기도 하다. 김진숙위원은 크레인 농성에 돌입하면서 정리해고를 철회시켜 김주익씨의 영혼을 안고 살아서 내려오겠다고 약속했다.

174억 주식 배당한 한진중공업의 부당한 정리해고

한진중공업의 사태는 지난해 12월 영도조선소 생산직 직원 400명이 정리 해고되면서 시작되었다. 전체 직원 2천 여 명 중 5분의 1에 해당하는 숫자이다.
1937년 설립되어 73년 동안 한국조선산업의 주춧돌을 만들어온 한진중공업 생산직노동자들은 2009년부터 고용불안과 임금삭감에 시달려왔다. 2009년부터 시작된 구조조정으로 이미 2010년 초 600여명의 생산직노동자들과 사무관리직, 설계노동자들이 한진중공업에서 쫓겨났다. 2010년 12월 15일, 회사는 지난 3년간 단 한 척도 수주하지 못했다며 생산직 노동자 400명에 대해 추가적인 정리해고를 단행하였다. 지난 2년간 비정규직까지 포함하면 약 3천명을 해고시킨 것이다. 회사는 정리해고 통보 다음날 174억 이상을 주주들에게 배당하였으며 회사 임원들의 평균 급여마저 1억 원 이상 인상시켰다. 이에 대해 정부 여당조차도 도덕적 해이가 도를 넘어섰다고 비판했다.

‘희망버스’가 김진숙의 투쟁을 전국화시키다

정리해고 철회를 요구하는 김진숙 위원의 초인적인 크레인 농성이 반 년 가까이 진행되자 지난 6월 11일 이 투쟁에 연대하려는 각계각층의 사람들이 이 도시, 저 도시에서 ‘희망버스’를 타고 한국의 남단 부산 영도까지 지지와 연대의 의사를 보여주기 위해 방문했다. 이 중에는 영화배우이자 TV연속극에 출연하고 있는 배우 김여진 씨 등도 포함되어 있었다. 특히 김여진 씨는 김진숙위원과 트위터를 통해 소통하며 SNS를 통해 이 투쟁을 널리 알리는데 결정적인 기여를 했다. 김진숙의 투쟁은 ‘르몽드’지에 소개되기도 했고, 세계적인 진보 지식인 노암 촘스키 씨도 연대의 메시지를 보내오기도 했다.
1차 희망버스는 김진숙의 외로운 투쟁을 새로운 단계로 끌어올렸다. 이들의 자발적인 연대는 크레인 농성 185일째가 되는 7월9일 전국에서 1만여명의 지지자를 모은 2차 희망버스로 규모가 커졌고, 7월 30일 2만여명이 모이는 3차 희망버스로 급속히 확대되었다.
이들은 35미터 고공의 크레인 끝에 노동인권이 힘겹게 매어달려 있는 것을 자신의 문제로, 한국에서 급격히 확대된 비정규직 문제, 대량 정리해고 문제를 자신의 문제로 여기고 연대하고 있다고 말한다. 이제 김진숙이라는 이름은 한국 노동자 전체의 이름이 되었고, 85크레인은 노동의 시민권 쟁취를 위한 마지막 보루가 되었다.

글쓴이 : Tom / 도움 : Chang Woo Lee / 번역 : Paz

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

La Deklaracio de Bordeaux

사용자 삽입 이미지
Deklaracio de la internacia asembleo de la Junaj Liberpensuloj

ĵaudon la 7an de oktobro 2010

Falsa ideo ofte disvastigita asertas ke pro la konsumemo, la junularo hodiaŭ ne plu havas etikajn kaj filozofajn valorojn kaj do ne bezonas eksterajn formojn de spiritualeco kaj moralajn principojn, alidirite la junularo niaepoke bezonas religion. Kiel liberpensuloj ni dezirus aserti nian malkonsenton pri tiu unuflanka vidpunkto. Same kiel por la junuloj de ĉiuj anataŭaj epokoj, ni aspiras individuan liberecon, ĉefe pens-liberecon.

La libereco ne estas privilegio de aparta grupo sed natura rajto por ĉiu homo, sen konsidero de salajro, de nacieco aŭ de kredo. Kvankam la libereco estas nesenigebla homa rajto, tamen la plejmulto de la homoj estas plurmaniere subpremataj. Tial estas necese agadi por la libereco por ke ĝi restu oficialigita sub formo de firma leĝo en ĉiuj landoj de la mondo. Se ni ne konservos la liberecon, tio kio plu nomiĝos homaro, simple diseriĝos en diversajn specojn de sklaveco, inkluzive jugon de la racia penso. Per niaj agoj ni dezirus rememorigi al la mondo ke endas batali por tiu ĉi libereco kaj ke ĝin ni ne akiros pasive.

La libereco de konscienco troviĝas inter la unuarangaj tipoj de libereco. Ĝi cetere estas nedisigebla de la liberecoj de esprimo kaj de religio. Ĝi povas esti garantiata nur se la religioj restas ene de privata perimetro. Neniu oficiala agnosko de la Religioj, neniu publika financado de la Eklezio kaj de religiaj agadoj !

Tiel, Ŝtato ne disiĝinta de la religioj, estas Ŝtato sen libereco de konscienco aŭ kie libereco ne estas tute efektiva. Nur tute laika Ŝtato vere respektas kaj zorgas pri la libereco de konscienco de siaj civitanoj. Sen disigo de la religioj kaj de la Ŝtato, unu el la plej fundamentaj rajtoj ne estas aplikata. Kaj kiam io tia okazas, ni ne povas rigardi tiun apartan landon demokrata.

La liberpensaj asocioj ne estas kaj ne estu rigardataj kiel Eklezio de la ateismo. Por ni liberpensuloj, estus neakcepteble postuli la samajn maldemokratajn privilegiojn kiel la religioj subtenataj de la Ŝtato, kaj tiel atenci la liberecon mem por kiu ni agadas. Konsekvence, toleri ekziston de oficialaj religioj, agnoskitaj de la Ŝtato aŭ financataj por nur certiĝi ke ateismaj kaj agnostikaj organizaĵoj profitos de agnosko kaj de publika financado, ofendas la principojn de la liberpensaj organizaĵoj. La internacia asembleo de la Junaj Liberpensuloj oficiale denuncas kaj forĵetas tiajn farmanierojn, kiuj estas grava obstaklo sur la vojo al kompleta disigo de la religioj kaj de la Ŝtato, unua celo de la Asembleo.

La internacia Asembleo de la Junaj Liberpensuloj dezirus firmigi la fakton ke ĝi ne estas politika partio kaj ke ĝi estas sendependa de tiaj ajnaj organizaĵoj ; ni agadas por la tuta homaro, ne por apartaj grupoj aŭ individuoj.

Kiel liberpensuloj atentemaj je homa emancipo, ni celas ankaŭ aserti ke la libereco de konscienco kaj la rajto havi laikan Ŝtaton koncernas ĉiujn homojn sur Tero sendepende de ties nacieco kaj de la landlimoj ; nia batalo estu do internacia por profitigi la tutan homaron.

La internacia Asembleo de la Junaj Liberpensuloj deziras rimarkigi ke la batalo por la disigo de la religioj kaj de la Ŝtatoj tra la tuta mondo estas ekstreme grava devo por tiuj zorgemaj pri konservado kaj disvolvo de la homaj rajtoj kaj de la idealoj pri libereco.

Ni volus rememorigi ke la disigo de la religioj kaj de la Ŝtato havas longan kaj belan tradicion. La unua konata leĝo estis decidita en 1789 de Usono, kiu ĝin enmetis en la unuan amendon de sia Konstitucio en 1791. Samspeca leĝo estis starigita ankaŭ en Meksikio en 1859. Ĝi ekestis en Francio en 1905 post du antaŭaj provoj, en 1795 dum la franca Revolucio kaj en 1871 dum la komunumo de Parizo.

La franca leĝo de la 9a de decembro 1905a, estis uzata kiel referenco de la laikuloj en la tuta mondo, sed la historio de la libereco de konscienco ne finiĝas tiam, ekzemple la dua hispana Respubliko ĝin proklamis en 1931, antaŭ ol esti subpremita de la frankisma reĝimo, same kiel en multaj aliaj landoj de la mondo.

Tiu liberiĝa movado daŭris post la Dua Mondmilito. Sud-koreio kaj Japanujo ambaŭ enmetis la disigon de la religioj kaj de la Ŝtato en la 19a kaj 20a artikoloj de siaj Konstitucioj. La portugala Konstitucio de 1976 establis la disigon de la Eklezioj kaj de la Ŝtato sed, kontraŭe al ĝi, la Konkordato kun la katolika Eklezio estis pluigita en 2004.

La procezo de disigo de la religioj kaj de la Ŝtatoj plu daŭras. En 2008, Nepalo abolis la monarĥion kaj starigis konstitucion kiu mencias : "Nepalo estas sendependa Ŝtato, nedisigebla, memdecida, laika, akceptema kaj plene demokrata". Bolivio starigis per referendumo, laŭ pli ol 60% da favoraj voĉoj, novan konstitucion demokratan, laikan kaj socialan. En januaro 2010, la nova Konstitucio de Angolo proklamis en sia 10a artikolo la disigon de la religioj kaj de la Ŝtato. En Februaro 2010 la meksikiaj deputitoj balotis reformon por konservi la laikan kvaliton de la Meksika Ŝtato per la 40a artikolo de sia Konstitucio.

La 26an de Aprilo 2010, la civitanoj de Berlino fiaskigis la kampanjon Pro-Reli. Diversaj junularaj organizaĵoj kaj laikaj asocioj kreis union por disigo de la Eklezio kaj de la Ŝtato en Luksemburgio, kie laŭ freŝdata sondado ILRES, 61% de la civitanoj ĝin favoras. En la Federacio de Rusio, la Instituto por Libereco de Konscienco, la Grupo Helsinki de Moskvo kaj aliaj organizaĵoj aktivas por protekti en tiu Ŝtato la laikecon minacatan de fi-procesoj far la registraro sub instigo de religiaj fanatikuloj. En 2009 atea Defilado okazis en Krakovio, kio pruvas ke rezistado ekzistas ankaŭ en tiu lando akre atakita de la klerismo.

사용자 삽입 이미지

Kunsente kun la universala aspiro al la libereco, la internacia Asocio de la Junaj Liberpensuloj proklamas sian volon promocii la disigon de la religioj kaj de la Ŝtato en la tuta mondo, ĝin defendi kie ĝi estas minacata kaj ĝin konkeri kie ĝi ne ankoraŭ ekzistas.

Ĝi asertas ke la disigo de la religioj kaj de la publika instruado estas necesa por protekti la liberecon. Estu neniu kurso pri religio en la publikaj lernejoj, neniu publika universitato de teologio, neniu speco de religia instruado financata per publikaj budĝetoj. La libereco de konscienco de la lernantoj kaj ilia rajto memdecidi estu protektataj. Ankaŭ la rajto de la gepatroj provizi siajn infanojn per edukado konforma al siaj konvinkoj, ĉu religiaj ĉu ne, estu respektata. Kiam iu Ŝtato proponas publikan kaj senpagan instruadon, ĝi ne kontraŭu la ĉi-antaŭe menciitajn rajtojn.

Por akiri la liberecon de konscienco kaj por oficialigi la disigon de la religioj kaj de la Ŝtatoj en la tuta mondo, la liberpensuloj ne povas agi sen komuna ago-plano, do devas kunagi. Tial la Internacia Asembleo de la Junaj Liberpensuloj aprobas kaj instigas la kreadon de internacia organizaĵo de liberpensuloj proponita de la Internacia Lig-Komitato de Ateistoj kaj de LiberPensuloj (CILALP).

La internacia Asembleo de la Junaj Liberpensuloj invitas la organizaĵojn de Liberpenso kaj la liberpensoj de ĉiuj landoj respondi al la alvoko por Internacia Asocio de LiberPenso kaj sendi delegitojn al la Kongreso de Oslo en Aŭgusto 2011.

Liberpensuloj de ĉiuj landoj, unuiĝu !

Vivu la libereco de konscienco en ĉiuj landoj !

Vivu la Internacia Asocio de la LiberPenso !

Artigues-près-Bordeaux, la 9an de Julio 2010.

Charles Allain, Nacia Federacio de la LiberPenso, Francio

Hansi Brémond, Nacia Federacio de la LiberPenso, Francio

Mateusz Burzaŭa, Stowarzyszenie Młodzi Wolnomyśliciele, Kraków, Polska

Coralie Charry, Nacia Federacio de la LiberPenso, Francio

Arthur Joyeux, Nacia Federacio de la LiberPenso, Francio

Lino Klevesath, Bündnis für Laizismus, Deutschland

Andrzej Łaŭecki, Stowarzyszenie Młodzi Wolnomyśliciele, Kraków, Polska

Adrien Leclerc, Nacia Federacio de la LiberPenso, Francio

André Sankari, Towarzystwo Humanistyczne, Warszaŭa, Polska

Sven Wortmann, Bündnis für Laizismus, Deutschland

Анна Жердева (Anna Zherdeva), Московская Хельсинкская Группа, Россия (Moscow Helsinki Group, Russia)

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

 1. 2012.11.05 18:28
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  안녕하세요! 당신은 트위터를 사용하고 계십니까? 당신이 괜찮 발견 할 것이다 그 경우 개인을 따라하고 싶어. 나는 완전히 블로그를 즐기는하고 새로운 업데이트를 즐길거야.

Alvoko por Internacia Asocio de la Liberpenso

mardo 31a aŭgusto 2010


Veninte el ĉiuj kontinentoj, ili konjektis ke necesas kolektive finopunkti la disecon de la asocioj el diversaj landoj kiuj, tra la mondo, sin proklamas liberpensaj aŭ ateistaj.

Fakte, la nepre necesa batalo por la disigo de la religioj kaj de la ŝtatoj, eĉ se formale nacia, havas nenegeblan karakteron internacian pro la politikaj kaj filozofaj principoj kiujn ĝi starigas.

La batalo por la triumfo de totala libereco de konscienco ne povas esti sen enkonstitucia postulo de plena kaj entuta disigo de la publika sfero kaj de la religioj. Tiu filozofa movado fontis el la jarcento de la Klerismo kiu montris la vojon al la mondo.

Dum pli ol du jarcentoj, la Disigo ekestis en Usono kaj etendiĝis al Meksikio, al Francio, al Sovetio, al Turkio kaj al pluraj aliaj landoj kiel en Hispanio en 1931. Tute ne malfortiĝante, malgraŭ multaj malfacilaĵoj, tiu historia movado de emancipo de la konsciencoj kaj de la popoloj plu etendiĝas. Freŝdate, viciĝis Nepalo kaj Bolivio en plenumo de tiu liberiga ago.

Inspirite de tiu ideo la 250 ĉeestantoj de la tutmonda Kongreso de la Liberpenso en 2005 proklamis la fondon de la Internacia Komitato de Kunligo de la Ateistoj kaj de la Liberpensuloj (CILALP).

De tiu dato, la CILALP komencis agi. Interŝanĝoj okazis, interalie per interreto. Dufoje la CILALP kunvenis la 4an de junio 2008 en Washington-DC, kaj en Londono la 7an de junio 2009.

Dufoje la diversaj ĉeestantoj konfirmis sian konsenton por ke estu decidita la bazo de fondado de nova Internacia Asocio de la Liberpenso. Ili decidis ke la plej trafaj momento kaj loko por tio estos sendube, la venonta internacia kongreso de la Internacia Humanista kaj Laika Unio (IHEU) en aŭgusto 2011, en Oslo en Norvegujo.

Tial, sin apogante sur tiu denova mandato, la subskribantoj de tiu alvoko adresiĝas al ĉiuj samideaj asocioj tra la mondo por firme antaŭeniri al tiu celo.

La subskribantoj alvokas ilin por ke ili esprimu sian opinion pri la jenaj demandoj :

1- Ĉu vi estas interesataj de la Fondo de Internacia Asocio de la Liberpenso ? 2- Ĉu vi konsentas membriĝi al la Tutmonda Kongreso de la Liberpenso kiu ekfondos ĝin en aŭgusto 2011 en Norvegujo ? 3- Ĉu vi deziras aktive partopreni la Komitaton de preparado de tiu tutmonda Kongreso ? 4- Ĉu vi volas esti regule informitaj pri la stato de la laboro ?

Anor Albert, Instruisto, membro de la svisa Libera Penso Besson Philippe, franca Liberpenso Blondel Marc, franca Liberpenso Boroiu Nicolae, Asocio por Emancipado de la Laboristoj de Rumanujo Cloutier Bernard, Humanista Fondumo de Kebekio, Kanado Delgado Francisco, Prezidanto de Laika Eŭropo, Hispanujo Estrella T. Hugo, Prezidanto, Center for Inquiry - Italujo, Humanisto - Argentino Eyschen Christian, franca Liberpenso Gindrat Michel, Sindikatisto Instruisto Neuchâtel, Svislando Goeringer Conrad, American Atheists, Usono. Gousseva Julia, Centro de edukado kaj de esplorado Praxis, Rusujo Hodgkinson Jean, Liberpensulo de Toronto, Ontario, Kanado. Hofer Daniel, Socialista Partio Neuchâtel, Svislando Igwe Léo, Humanisto, Niĝerio Johnson Ellen, Executive Director, Enlighten The Vote, Usono Lafouge Jacques, franca Liberpenso Laxalte Terra Elbio, Liberpensulo, Uruguajo Lepeix Roger, franca Liberpenso Liddle Terry, Freethought History Research Group, Britujo. Mc Arthur Ed, Freethought History Research Group, Britujo. Meylan Georges, Libera Penso, Svislando Moll Shirley, Athée Minnesota, Usono Ozon-Iancu, Asocio por Emancipado de la Laboristoj de Rumanujo Petersen Steve, Ateisto Minnesota, Usono Porteous Wood Keith, National Secular Society, Britujo. Riba Albert, Unio de la Ateistoj kaj Liberpensuloj, Hispanujo Rivière Christian, Prezidanto de Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (ATEO) Robyn Johannés, Prezidanto de Unio de Ateistoj Sankari Nina, Pollando Susanne Charles, profesoro de la libera universitato de Bruselo , Prezidanto de la European Association of Global Bioethics, Belgujo Thain Richard G.L, Liberpensulo, Humaniste Kanado Tudor Marian, Asocio por Emancipo de la Laboristoj de Rumanujo Zimmermann Michel, Libera Penso Svislando

국제 자유사상 협회의 호소
2010년 8월 31일(화)

2005년 7월 4일 파리에서 프랑스 자유사상연맹이 발기한 국제 휴머니스트 비종교인 연합(IHEU)의 국제대회(29개국 250명이 참여한)에서 참가자들은 자유사상가들에게 요구되는 행동에 관해 토론했다. 

자신을 자유사상가 또는 무신론자라고 선언한, 전 세계 모든 대륙에서 온 사람들은 다양한 나라에서 다양한 협회들의 분열을 집단적으로 종식할 필요가 있다고 주장했다.

사실, 종교와 국가를 분리하기 위해 반드시 필요한 투쟁은, 심지어 공식적인 민족 종교의 경우라 하더라도, 그것이 세우는 정치적 철학적 원리들 때문에 부정할 수 없는 국제적 성격을 지닌다.

양심의 총체적 자유의 승리를 위한 투쟁은 공적인 영역으로부터 종교를 완전히 분리하는 것에 관한 헌법 내적 요구 없이는 가능하지 않다. 그러한 철학적 운동은 세계에 (휴머니즘의) 방향을 제시했던 계몽주의 시대로부터 유래한다.

2세기 이상 미국에서 종교와 국가의 분리가 시작되었고, 멕시코, 프랑스, 소련, 터키, 그리고 1931년의 스페인에서처럼 여러 다른 나라로 확산되었다. 많은 어려움이 있었음에도 양심의 해방과 민중의 해방을 위한 역사적 운동은 더욱 확산되었다. 최근에는 네팔, 볼리비아도 그러한 해방 운동의 대열에 합류했다.

그 사상에 영감을 받아서 250명의 전 세계 자유사상 대회 참석자들은 2005년에 무신론자와 자유사상가 동맹의 국제 위원회(CILALP)의 설립을 선언했다. 

그날부터 무신론자와 자유사상가 동맹의 국제 위원회(CILALP)는 행동하기 시작했다. 특히 인터넷을 통한 교류가 활발히 일어났다. 무신론자와 자유사상가 동맹의 국제 위원회(CILALP)는 2008년 7월 4일 워싱턴에서, 그리고 2009년 6월 7일 런던에서 두 차례 집회를 가졌다.

두 차례에 걸쳐 다양한 참석자들은 새로운 자유사상 국제 협회를 설립하기 위한 기초를 확정해야 한다고 동의했다. 그들은 그것을 위한 가장 적합한 시간과 장소는 의심할 바 없이 다가올 국제 휴머니스트 비종교인 연합(IHEU)의 국제대회(노르웨이 오슬로에서 2011년 8월에 열리는)라고 결정했다.

그래서 그 위임장에 동의하면서, 이 호소의 서명자들은 (자유사상과 휴머니즘의) 목적을 향해 확고히 전진하기 위해 전 세계의 모든 뜻을 같이하는 협회들에게 호소하며 연명한다.

서명자들은 다음과 같은 질문에 관해 자기 의견을 피력해 줄 것을 호소한다.

1. 당신은 자유사상 국제 협회의 설립에 관심이 있습니까?
2. 당신은 노르웨이에서 2011년 8월에 설립될 자유사상 세계 대회에 참여하는 데 동의하십니까?
3. 당신은 그 세계 대회의 준비 위원회에 활동적으로 참여하기를 원하십니까?
4. 당신은 이 일의 진행 정도에 관해 지속적인 정보를 받고 싶습니까?


아노르 알버트, 교사, 스위스 자유사상 회원
베송 필립, 프랑스 자유사상
브론델 마크, 프랑스 자유사상
보로이유 니콜라에, 루마니아 노동자 해방 협회
클루티에르 베르나르드, 캐나다 퀘벡 휴머니스트 재단
델가도 프란치스코, 스페인 비종교 유럽의 회장
에스트렐라 T. 휴고, 이탈리아 연구 센터
휴머니스트, 아르헨티나
에이쉔 크리스티앙, 프랑스 자유사상
긴드라트 미쉘, 스위스 노이차텔 조합운동가, 교사
괴링거 콘라드, 미국 무신론자
고우쎄바 줄리아, 러시아 프락시스 교육연구센터
호킨슨 진, 캐나다 토론토 온타리오 자유사상가
호퍼 다니엘, 스위스 노이차텔 사회당
이그베 레오, 나이지라아 휴머니스트
존슨 엘렌, 미국 현명한 투표 실행팀장
라포그 작스, 프랑스 자유사상
라살테 테라 엘비오, 우루과이 자유사상가
레펙스 로저, 프랑스 자유사상
리들 테리, 영국 자유사상 역사 연구 그룹
맥 아서 에드, 영국 자유사상 역사 연구 그룹
메일란 조지, 스위스 자유사상
몰 셜리, 미국 미네소타 무신론자
오존-이안추 루마니아 노동자 해방 협회
피터슨 스티브, 미국 미네소타 무신론자
포티어스 우드 케이스, 영국 국가 비종교 협회
리바 앨버트, 스페인 무신론자와 자유사상가 연합
리비에르 크리스티앙, 전 세계 무신론자 에스페란토 기구(ATEO) 회장
로빈 요하네스, 폴란드 상카리 니나 무신론자 연합의 회장
수잔느 찰스, 벨기에 브뤼셀 자유대학의 교수, 글로벌 생명윤리 유럽 협회 회장
테인 리처드 G.L, 캐나다 휴머니스트, 자유사상가
튜더 마리안, 루마니아 노동자 해방 협회
짐머만 미쉘, 스위스 자유사상


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

 1. 2010.09.24 14:18
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  I like it, specially the "section of Color" Animation & "Simple Slide Show" because it may help to chose best color & slide show help to creative designs.

Kritika analizo kaj konfronta direkto pri ĉefaj temoj de G20 Pinta Konferenco
- publikigita de Korea Konfederacio de Laborsindikatoj(KCTU)

■ Resumo de raporto

□ La naskiĝa fono de G20 Pinta Konferenco

Manifestacio en Toronto, Kanado

① Post 1980 jardeko novaj evoluantaj landoj daŭre kreskis, do la pozicio de la landoj speguliĝis.
② Kapitalistoj konsciis, ke malfacilas efektive solvi tutmondan financan ekonomian krizon kun escepto de Ĉinio, Hindio, Koreio, k.a., kiuj estas kernaj koncernaj landoj pri tutmonda disproporcio kaj havas nigrajn ciferojn en internacia regula spezo kaj grandan fremdan valuton(dolarojn).
③ Necesis efektive gajni Ĉinion, kiu lastatempe leviĝas kiel G2, al kadro de internacia negoco pri financa ekonomia temo kaj samtempe deteni Ĉinion flanke de tutmonda direktado.
 ⇒ Konsekvence, ĉar la kadro de G7/G8 havas radikan limon, do G20 Pinta Konferenco lanĉiĝis.

 □ La tendenco kaj ĉefaj rezolucioj de G20 Pinta Konferenco

 

La 1a Pinta Konferenco(Vaŝingtono)

La 2a Pinta Konferenco
(Londono)

La 3a Pinta Konferenco(Pitsburgo)

Ĉefaj rezolucioj kaj trajtoj

* Ampleksa kunsento pri principo por limigi financadon - Neekzisto de regulita politika alternativo

* Kunsento pri principo de revigligi komercan kondiĉon

* Malakcepto de protektismo

* Kunsento de konkeri krizon per internacia instituto kiel IMF, ktp

* Daŭrigo de politiko revigligi komercan kondiĉon

* Kunsento de detalan politikon por limigi financadon

* Establo de stabliga komitato pri financo

* Kunsento pri reformada principo pri IMF

* Daŭrigo de politiko revigligi komercan kondiĉon - Elireja Strategio estas ankoraŭ frua

* Ordoni al IMF fari planon por dividi koston de krizo en financa sfero

* Kunsento de la direkton por renovigi limigon por ekonomia saneco kaj kompensan sistemon en financa sfero

* Komenco de debato pri reĝimo de 'Post-Krizo'

* Ampleksigo de temoj kiel dungado, ŝanĝo de klimato, ktp

* Kunsento de detala direkto por reformi internaciajn financajn organizaĵojn kiel IMF, Monda Banko, ktp

□ La problemoj de G20 Pinta Konferenco

Toronto, Kanado

○ G20 Pinta Konferenco naskiĝis en internacia kunlaborado pri tutmonda financa ekonomia krizo. Tamen ĝi ekskluzivas partoprenon de plejmultaj landoj, precipe, malmulte evoluitaj landoj kaj landoj en Afriko, kiuj estas la plej grandaj viktimoj de novliberalisma politiko de internacia financa organizaĵo. Do, ĝi havas radikan problemon je reprezenteco kaj justeco.

○ G20 Pinta Konferenco intencas fliki la krizon de kapitalisma sistemo sur financado. Kaj ĝi ne volas haltigi novliberalisman politikon, kiu aperigis grandan malegalecon, kaj ne volas sekvi radikan ŝanĝiĝon de la kapitalisma paradigmo.

○ G20 Pinta Konferenco, nereformante kaj ne juste traktante, restituis kernajn plenumigajn organizaĵojn de novliberalisma politiko kiel IMF, Monda Banko, ktp. Tiuj organizaĵoj trudis novliberalisman programon kontraŭ popolamaso al malfortaj landoj.

○ Financa regulada plano, kiun traktas G20 Pinta Konferenco, ne enkluzivas kernan rimedon kiel 'Limigo de grandigo kaj plura entreprenigo de Bankoj', 'Enkonduko de imposto pri financa komercado', ktp, por preventi aldonan financan krizon kaj spekulacion. Kaj oni ne povas kredi, ke G20 landoj havas volon realigi la kunsentaĵojn.

○ G20 Pinta Konferenco ne traktas grave socian krizon kaj nur buŝe parolas la solvrimedon de la krizo. Sed la solvrimedo de socia krizo kiel 'Kreado de bona laborkondiĉo', 'Garantio de laboristaj rajtoj', 'Solvo de profita malegaleco kaj ampleksigo de socia bonfarto', ktp, devas trakti grave principe por daŭrigebla ekonomia progreso. 

□ Ĉefa konfronta direkto kontraŭ G20

Toronto, Kanado

① Fortigi kontrolon pri financa kapitalo, kiu aperigis radikan kialon de ekonomia krizo - Limigo de grandigo kaj plura entreprenigo de Bankoj, Enkonduko de imposto pri financa komercado
② Kontraŭ restituto de IMF, kiu estas plenuma organizaĵo de novliberalisma politiko
③ Ĉesigi negocon de Doha Evoluada Agendo(angle DDA) de Monda Organizo pri Komerco(angle WTO) kaj Libera Komerca Negoco(angle FTA), kiu surbaziĝis sur malsukcesita usonatipa financliberiga modelo
④ Nuligo de leĝo pri unuigo de kapitala merkato kaj politiko por retroigi apartiĝon de financo kaj industrio de korea registaro malakorde kun tendenco de financa regulado en G20
⑤ Enkonduki kaj plenumi 'Kreado de bona laborkondiĉo'-n, 'Garantio de laboristaj rajtoj'-n, 'Solvo de profita malegaleco kaj ampleksigo de socia bonfarto'-n kiel kernaj valoroj por sistemo de 'Post-Krizo'
⑥ Redukti ellaskvanton de karbona dioksido. Stimuli verdan laboron. Subteni 'justan ŝanĝiĝon' por protekti laboristaron je ŝanĝiĝo al 'Verda Ekonomio'
⑦ Ĉesigi projekton por ekspluati 4 grandaj riveroj en Koreio kaj nuligi 'La Baza Leĝo pri Verda Evoluigo'-n, kiuj kontraŭas kun tutmonda klopodo por eviti klimatan ekologian katastrofon
⑧ Ĉesigi maljustan savan kondiĉon de internaciaj financaj organizaĵoj por ke evoluantaj landoj efike puŝi financgrandigan politikon kaj povas eviti ekonomian krizon
⑨ Kondamni korean registaron, kiu subpremas laboristajn rajtojn kaj faras teruran politikan atmosferon pretekstante sukcesan okzigon de G20
⑩ Kondamni G20, kiu imputas krizan koston al popolamaso


Originala korealingva versio(한국어 원문 보기): http://nodong.org/policy/257732


‘G20 정상회의 주요 쟁점에 대한 비판적 검토와 대응방향’
- 출처: 민주노총 

■ 보고서 요약 

□ G20 정상회의 탄생 배경 

① 1980년대 이후 지속적으로 성장한 신흥개도국의 경제적 지위 반영
② 글로벌 불균형(Global Imbalances)의 핵심 당사국들인 중국, 인도, 한국 등 경상수지 흑자국이면서 대규모 외환(달러)보유국을 제외하고는 세계적인 금융-경제위기에 대한 실질적인 해법마련이 어렵다는 인식
③ 국제지배구조(Global Governance) 측면에서 최근 G2로 떠오르고 있는 중국을 경제·금융 현안에 관한 국제 논의 틀로 실질적으로 포섭하고 동시에 견제할 필요성 등.
⇒ 결론적으로 G7/G8 논의만으로는 근본적 한계를 가질 수밖에 없었기 때문에, G20 정상회의 출범함.
 

□ G20 정상회의 논의 동향과 주요 합의 사항 

 

1차 정상회의(워싱턴)

2차 정상회의(런던)

3차 정상회의(피츠버그)

주요 합의사항과

특징

* 금융규제 원칙에 관한 포괄적 합의 - 체계화된 정책대안 불분명

* 경기부양 원칙 합의

* 보호주의 배격

* IMF 등 기존 국제기구를 통한 위기 극복 합의

* 경기부양책 지속

* 금융규제 세부대책 합의

* 금융안정위원회 설치

* IMF 개혁 원칙 합의

* 경기부양 지속 - 출구전략 시기상조

* 위기비용 금융권 분담방안 IMF에 초안 마련 지시

* 건전성 규제, 금융권 보상체계 개선 방향 합의

* ‘위기-이후’ 체제 논의 개시

* 일자리, 기후변화 등 의제 확대

* IMF, 세계은행 등 국제금융기구 개혁 세부방향 합의

 

□ G20 정상회의 문제점 

○ G20 정상회의는 세계 금융·경제위기에 대한 국제적 공조 속에서 탄생했지만, 절대 다수 국가 특히 국제금융기구의 신자유주의 정책으로 가장 큰 피해를 입은 저개발국가와 아프리카 국가의 참여를 배제함으로써 대표성과 정당성에 있어서 근본적인 문제를 지니고 있음.  

○ G20 정상회의는 지난 20년 동안 대대적인 불평등을 발생시킨 신자유주의 정책의 중단과 패러다임의 근본적 변화를 추구하기 보다, 금융화에 기반한 자본주의 체제 위기를 봉합하는 데 그치고 있음.  

○ G20은 반민중적인 신자유주의 구조조정 프로그램을 주변부 국가들에 강요했던 IMF, 세계은행 등 신자유주의 정책의 핵심 집행자를 근본적인 개혁과 평가 없이 복권시킴. 

○ G20이 심혈을 기울여 논의하고 있다는 금융규제(Financial regulation) 방안은 ‘은행의 대형화·겸업화 규제’, ‘금융거래세 도입’ 등 추가적인 금융위기와 투기거품 방지를 위한 핵심 ‘알맹이’는 부차화되거나 빠진 채 논의되고 있으며, 합의 사항에 대한 각국의 실행 의지도 의심스러움.  

○ G20은 지속가능한 경기회복을 위해 핵심 원칙으로 존중되어야 할 ‘좋은 일자리 창출’, ‘노동기본권 보장’, ‘소득불평등 해소와 사회보장 확대’ 등 사회적 위기에 대한 해결책은 부차화되거나 립 서비스 수준을 벗어나지 못하고 있음.  

□ G20에 대한 주요 대응 방향 

① 위기의 근본 원인을 제공한 금융자본 통제 획기적 강화 - 은행의 대형화·겸업화 금지와 금융거래세 도입
② 신자유주의 정책 집행자 IMF 복권 반대
③ 실패한 미국식 금융자유화 모델을 토대로 한 FTA와 WTO 도하개발의제(DDA) 협상 중단
④ G20에서 논의·합의되고 있는 금융규제 경향과 상반되는 이명박 정부의 구시대적 자본시장통합법 및 금산분리완화 정책 폐기
⑤ 위기-이후 체제를 위한 핵심 가치로 ‘노동기본권 보장’, ‘좋은 일자리’, ‘사회보장 확대’를 채택·실행
⑥ 이산화탄소 배출량 감축, 녹색일자리 장려하고, ‘녹색경제’로의 전환에서 노동자를 보호하기 위한 ‘정의로운 전환’ 지지
⑦ 세계적 차원의 기후·환경 재앙을 피하기 위한 노력과 상반되는 4대강 사업 중단, 녹색성장기본법 폐기
⑧ 개도국이 경제위기에서 벗어나기 위한 효과적인 재정확장정책을 추진할 수 있도록 국제금융기구의 잘못된 구제조건 부과 중단
⑨ G20 빌미로 노동기본권 억압하고 공안정국 조성하는 이명박 정부 규탄
⑩ 위기 비용 전가하는 G20 규탄.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Varbas Simbolan Markon por Komuna Esperanto-Kongreso de Japanio kaj Koreio

Ni okazigos Korean Kongreson kaj Japanan Kongreson kune en Busano (Koreio) en oktobro 2011. Ĝia komuna temo ankoraŭ ne fiksiĝis, sed proponata por profundigi interamikiĝon de koreaj kaj japanaj esperantistoj, interalie "Esperanta amikeco kaj interkompreniĝo trans la maro".

Nun ni varbas simbolan markon de la komuna kongreso, kiu simbolas valoron de la komuna okazigo. Bonvenas via originala desegnaĵo el la mondo, inkluzive Koreion kaj Japanion. Ni petas vian reagon.

[Premio]
La elektito rajtas partopreni en la komuna kongreso sen partoprena kotizo.
[Elektos]
Korea-japanaj komunaj komisiitoj (TEKO-anoj krom la sekretario). La komisiitoj elektos sensciinte kiuj desegnis.
[Detale]
 • Formo:
  Cirklo aŭ kvadrato. Kolorigita.
  Komputila grafikaĵo (grandeco: 400 x 400)
  aŭ paper-formo (grandeco: 10cm x 10cm).
 • Necesas inkluzivi jenajn 3 frazojn:
  1. Komuna Esperanto-Kongreso de Japanio kaj Koreio
  2. Busano
  3. 7-9 de oktobro 2011
 • Limdato: 28a de februaro 2010
 • Bv. sendu al: Nakamura Daishin
  Rete: dsn (ĉe) k2.dion.ne.jp
  Aŭ poŝte: ĉe Japana Esperanto-Instituto
  JP-162-0042, Wasedamati 12-3, Sinzyuku-ku, Tokio, Japanio.
 • Referenco:
  Bonvenas via unika desegnaĵo, kiu simbolas valoron de la komuna okazigo.
  (Ne necesas profesia nivelo. Ni atendas vian mane-faritan sed unikan desegnaĵon.)
  Jen estas nur por referenco al kelkaj markoj de pasintaj kongresoj:
  JEK 2009 / UK 2007

Se vi havas demandon, kontaktu retpoŝte al la sekretario, Nakamura Daishin (dsn (ĉe) k2.dion.ne.jp).


한일 공동에스페란토 대회의 심볼 마크를 모집합니다.

우리는 한국 대회와 일본 대회를 부산에서 2011년 10월에 함께 개최할 것입니다. 그 대회의 공동 주제는 아직 확정되지 않았습니다. 그러나 한일 에스페란티스토들의 상호 우애, 특히 "에스페란토의 우정과 바다를 넘어선 상호 이해“를 깊게 하기 위해 제안되었습니다.

지금 우리는 공동 개최의 가치를 상징하는 공동 대회의 심볼 마크를 모집합니다. 한국과 일본을 포함해서 전 세계에서 당신의 원본 디자인을 환영합니다. 우리는 당신의 답변을 요청합니다.

[상]
선발된 분은 참가비 없이 공동 대회에 참여할 권리를 갖습니다.

[선발]
한일 공동 위원회 (사무국장을 제외한 TEKO위원들). 그 위원들은 누가 디자인을 했는지 알지 못한 채 선발합니다.

[세부내용]
형식:
원형 또는 정사각형. 채색된 것.
컴퓨터 그래픽 (크기 400 × 400 픽셀?)
또는 종이인쇄 형태 (크기 10cm x 10cm).
아래의 3 문장을 포함해야 합니다.
Komuna Esperanto-Kongreso de Japanio kaj Koreio
Busano
7-9 de oktobro 2011

제출기한: 2010년 2월 28일까지
접수자: 나카무라 다이신
이메일: dsn (골뱅이) k2.dion.ne.jp
또는 우편: Japana Esperanto-Instituto
JP-162-0042, Wasedamati 12-3, Sinzyuku-ku, Tokio, Japanio.
참조:
공동 개최의 가치를 상징하는 당신의 독특한 디자인 작업을 환영합니다.
(전문가 수준이 필요하지는 않습니다. 우리는 당신의 수작업으로 이뤄진 그러나 독특한 디자인을 기대합니다.)
여기에 단지 참조용으로 지난 대회들의 마크가 있습니다: 일본에스페란토대회 2009 / 세계대회 2007
만일 질문이 있으면, 나카무라 다이신에게 이메일로 접촉하세요. (dsn (골뱅이) k2.dion.ne.jp)

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Solidareca Mesaĝo por Internacia Virina Tago 2010 en Hiroŝimo
 
Karaj anoj de Plenuma Komitato por Internacia Virina Tago 2010 en Hiroŝimo,
unue ni sendas pacan kaj solidarecan mesaĝon el Koreio.
 
Nuntempe tutmonde disvastiĝas kolopodo por redukti nukleajn armilojn, kiuj minacas sekurecon de la homaro, kaj realigi pozitivan pacon. Al ni estas absoluta tezo por sekureco de la homaro, ke milita uzado de nukleo perfekte devu malaperigi trans klopodo por redukti nukleajn armilojn. Antaŭ 65 jaroj en Hiroŝimo kaj Nagasako post la unuaj uzoj de atombomboj, ĝi kiom rezultas teruron, kion la 2a kaj 3a generacio de atombombitaj vikitimoj pruvas per siaj suferantaj vivoj. Tial ĝi estas nuna problemo. Ankaŭ ni bone scias, ke malhumana situacie nekalkuleblaj nombraj infanoj havis leŭkemion kaj pereis pro la uzado de forkonsumitaj uraniaj municioj en lasta milito de Usono kaj ligitaj landoj por okupi Irakon.
 
Krome ni lernis de historio, ke ni neniel povas kredi la sloganon 'pacan uzon de nuklea energio'. Ĉar ni konsciis, ke kiom nuklea energio havas teruran detruan povon pro akcidento de fandiĝo de nuklea reaktoro ĉe Three Mile Island en Usono 1979 kaj eksploda katastrofo de atomcentralo Chernobyl en Ukrajno 1986. Post la akcidentoj eliro el nukleo kaj kreo de alternativa energio leviĝis kiel homara interesiĝo. Kiam ni kosideras tutan homaran vivon kaj sekurecon ol profito de entreprenoj, tiam ĉiuj povas konsenti tian direkton kiel venonta energia politiko. 
 
Sed korea registaro intencas venki sian politikan malsukceson kaj ekonomian krizon per formo eksporti atomcentralojn. Ataŭigante patriotisman ideon, kio enhavas eksporti korean atomteknikon eksterlanden, ĝi intencas danĝereblan aferon por estonta homaro kaj eĉ dubindan por ekonomia efiko. Ni kontraŭas ĉi tian registaran sintenon kaj postulas praktike ŝanĝi plitikon por eliri el nukleo kaj pacon.  
 
Kaj koncepto de 'pozitiva paco', same kiel parolo de pacologo Johan Galtung, ne estas koncepto de malmilita situacio, sed pozitiva aktivado por elimini konfliktajn elementojn kiel malriĉeco, malsato, malsano, socia diskriminacio, ktp. La unua Internacia Virina Tago okazis en 1911. Kaj ĉi foje atingos jam la 99an. Ni aplaŭdas je klopodo por paco de Plenuma Komitato por Internacia Virina Tago 2010 en Hiroŝimo, kaj ni esprimas, ke ni kune solidariĝos kaj batalos por fruktodonan paŝon de la homaro al paco.
 
Rondo de Koreaj Membroj de Sennacieca Asocio Tutmonda(SAT)
Paca Solidareco de Esperanto


2010 히로시마 세계 여성의 날에 보내는 연대 메시지
 
친애하는 히로시마 세계 여성의 날 집행위원회 여러분,
먼저 한국에서 평화와 연대의 인사를 보냅니다.
 
오늘날 전 세계적으로 인류의 안전을 위협하는 핵무기 감축과 적극적 평화를 위한 노력이 확산되고 있습니다. 인류의 안보를 위해서는 핵무기를 감축하는 노력을 넘어 핵의 군사적 이용이 완전히 사라져야 한다는 것은 우리에게 놓인 절대 명제입니다. 65년 전 히로시마와 나가사키에서 최초의 원자폭탄 사용 이후 그것이 얼마나 무시무시한 결과를 낳는지 원폭 피해자 2세, 3세들은 자신의 고통스러운 삶으로 증언하고 있습니다. 그래서 그것은 지금 현재의 문제입니다. 또한 미국과 동맹군의 지난 이라크 점령 전쟁에서 열화 우라늄탄을 이용한 총포의 사용으로 수많은 어린이들이 백혈병에 걸리고 죽음을 맞이했던 비인도적인 상황을 우리는 잘 알고 있습니다.
 
게다가 ‘핵 에너지의 평화적 이용’이라는 구호조차 우리는 결코 믿을 수 없는 것임을 역사를 통해 배웠습니다. 1979년 미국의 드리마일 원전 노심 융용 사고와 1986년 우크라이나의 체르노빌 원자력 발전소 폭발 사고를 통해 핵 에너지가 미칠 수 있는 파괴력이 얼마나 무서운 것인가를 깨달았기 때문에 그 사고들 이후 탈핵, 대안에너지 개발이라는 것이 인류적인 관심사로 떠올랐습니다. 기업의 이윤보다 인류 전체의 생명과 안전을 고려했을 때, 앞으로의 정책은 그러한 방향으로 가야 한다는 것을 누구나 동의할 수 있을 것입니다.
 
그러나 한국 정부는 자신의 정치적 실패와 경제의 위기를 외국으로의 원전 수출이라는 형태로 극복하려고 하고 있습니다. 한국의 원자력 기술을 외국에 수출한다는 애국주의적 발상을 앞세워 미래의 인류에게 위험이 될 지도 모를, 그 경제성조차도 의심스러운 일을 하려는 것입니다. 우리는 이러한 정부의 태도에 반대하며 탈핵과 평화를 위한 실질적인 조치로 정책을 전환할 것을 촉구합니다.
 
또한 ‘적극적 평화’라는 개념은 평화학자 요한 갈퉁이 설파한 것처럼 전쟁 상태의 반대 개념으로서가 아니라 빈곤과 굶주림, 질병, 사회적 차별 등 갈등 요소를 제거해 나가는 적극적인 행위일 것입니다. 1911년 세계 여성의 날 대회가 처음으로 개최된 이래, 99년을 맞이하는 이때에 2010년 히로시마 세계 여성의 날 집행위원회가 펼치고 있는 평화를 위한 노력에 박수를 보내며, 평화를 위한 인류의 발걸음이 큰 수확을 거둘 수 있도록 함께 연대하며 함께 싸워나갈 것임을 밝힙니다.
 
전세계무민족성협회(SAT) 한국 회원 모임
에스페란토 평화연대

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Solidareca mesaĝo el Koreio
한국에서 연대 메시지

Mi dankas pro via multa konstanta laboro por la kunveno de Internacia Virina Tago en Hirosima pli pacigi la mondon. Internacia Virina Tago estas signifoplena, ĉar proponinto Clara Zetkin aktivis internacie kontraŭmilitan movadon. Fakte virinoj ĉiam spertis pli kruelan ekspluatadon en kapitalisma sistemo. Ni devu rememori la manifestaciojn de la virinaj laboristoj en Novjorko 19~20a jarcento kaj sekva internacia batalo por homaj rajtoj.
저는 세계를 더 평화롭게 하려는 히로시마 세계 여성의 날 집회를 위한 여러분의 지속적이고 많은 노고에 감사의 말씀을 드립니다. 세계 여성의 날은 뜻 깊은 날입니다. 왜냐하면 제안자 클라라 체트킨이 세계적인 반전 운동을 했기 때문입니다. 사실 자본주의 시스템에서 여성들은 늘 더 가혹한 착취를 경험했습니다. 우리는 19~20세기 뉴욕에서 여성 노동자들의 시위와 그에 뒤따른 인간의 권리를 위한 국제적인 투쟁을 기억해야만 할 것입니다.

Bedaŭrinde ankoraŭ nun la mondo ne estas sufiĉe paca por homaro vivi sane, feliĉe, sekure... Lastajare armeoj de Usono kaj NATO(Norda Atlantika Traktata Organizaĵo) rejdis plurfoje Afganion. Ili insistis, ke ili nur atakis membrojn de Taliban, sed kelkcentaj nearmitaj popolanoj estis bunditaj kaj mortigitaj. Tamen korea registaro denove decidis resendi armeon al Afganio en la 26a de Oktobro, 2009.
유감스럽게도 지금까지도 세계는 인류가 건강하고 행복하고 안전하게 살기에 충분히 평화롭지 않습니다. 지난해 미국과 나토(북대서양조약기구)의 군대들이 아프가니스탄을 여러 번 공습했습니다. 그들은 그들이 오로지 탈레반 회원들만을 공격했다고 주장했습니다. 그러나 수백 명의 비무장 민간인들이 다치고 죽었습니다. 그런데도 한국 정부는 2009년 10월 26일에 다시 아프가니스탄에 군대를 파병하겠다고 결정했습니다.

En 2007, 23 koreoj estis kaptitaj de Taliban kaj finfine 2 homoj estis mortigitaj. Post la afero korea registaro promesis evakui korean armeon. Sed nuntempe korea registaro denove planas sendi armeon al Afganio malprave, ĉar batalsoldato ne bezonas en Afganio por rekonstrui detruitajn domojn kaj necesajn konstruaĵojn. Ĉiujare kelkdek miliardaj koreaj ŭonoj bezonos por kosto sendi armeon. Se ni uzos tiun koston por rifuĝintoj evitinte militon el Afganio, ni povos savi vivon de la homoj kaj realigi pacon. Do mi volas aserti, ke Usono kaj NATO tuj forlasu okupi Afganion kaj retiri armeon, korea registaro ne resendu stulte armeon al Afganio.
2007년에 23명의 한국인들이 탈레반에 납치되었고 결국 2명이 목숨을 잃었습니다. 그 일이 있은 뒤 한국 정부는 한국 군대를 철수하겠다고 약속했습니다. 그러나 요즘 한국 정부는 부당하게도 다시 아프가니스탄에 군대를 보내려고 계획하고 있습니다. 그것이 부당한 이유는 전투병이 아프가니스탄에서 파괴된 집과 필요한 건축물을 복구하는 데 불필요하기 때문입니다. 매년 수백억 원의 비용이 파병에 필요할 것입니다. 만일 우리가 그 비용을 아프가니스탄에서 전쟁을 피해 나온 난민들을 위해 사용한다면, 우리는 사람들의 생명을 구하고 평화를 실현할 수 있을 것입니다. 그래서 저는 미국과 나토가 아프가니스탄 점령을 포기하고 군대를 철수할 것을, 한국 정부가 어리석게 아프가니스탄에 재파병 하지 않을 것을 주장하고 싶습니다.

Ni daŭre kunlaboru por fari senmilitan, sennukleaarmimilan, senekspluatan, sendiskriminacian mondon!
우리는 계속 전쟁 없는, 핵무기 없는, 착취 없는, 차별 없는 세계를 만들기 위해 협력합시다!

solidarece
Paz
연대의 마음으로
파즈

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Mesaĝo por Internacia Virina Tago 2010

2010 세계 여성의 날을 위한 메시지

Karaj virinoj en la mondo,
전 세계의 친애하는 여성들이여,


Nome de kunveno en Hirosima por la Internacia Virina Tago 2010 ni sendas al vi elkoran saluton de amikeco.
2010 세계 여성의 날을 위한 히로시마 모임의 이름으로 우리는 진심으로 우정의 인사를 보냅니다.


Ni plenuma komitato konsistas el 19 organizoj kiuj ĉiutage aktivas en diversaj medioj por egalrajtoj inter viroj kaj virinoj, altigo de virina posteno en la socio, konstruo de la socio de komuna partopreno de geviroj, kaj paco.
우리 19개 단체로 구성된 집행위원회는 매일 다양한 환경에서 남성들과 여성들의 동등한 권리, 사회에서 여성 지위의 향상, 남녀의 공동 참여에 의한 사회 건설과 평화를 위해 활동하고 있습니다.


Ni havos kunvenon por la Internacia Virina Tago en la 8a, marto, 2010.
우리는 2010년 3월 8일에 세계 여성의 날 집회를 개최할 것입니다.


Nun internacie leviĝas altaj ondoj por "la mondo sen nuklearmiloj" kordezirata de ni en Hirosima okaze de enoficiĝo de s-ro Obama kiel usona prezidento, kaj la ŝanĝo de japana registaro.
지금 세계적으로 오바마의 미국 대통령 당선과 일본 정부의 변화를 계기로 히로시마의 우리가 염원했던 “핵무기 없는 세계”를 위한 높은 파도가 솟아오르고 있습니다.


Sed, samtempe kreskas pli da danĝeroj, dislokiĝoj de nuklearmiloj kaj ties ebloj de uzado, kaj riskas Pakton de Ne-disvastigo de Nukleaj armilo (NPT), solan internacian kanalon klopodi al redukto de nuklearmiloj.
그러나 동시에 핵무기의 확산과 그것의 사용 가능성 등 위험은 더욱 늘어나고 있고, 핵무기 감축을 향한 노력의 유일한 국제적 채널인 핵무기 확산 금지 조약(NPT)은 위험에 처해 있습니다.


Nun ni staras ĉe vojkruco por grava elekto cele al realigo de paca la mondo.
지금 우리는 평화로운 세계의 실현을 목표로 중요한 선택의 기로에 서있습니다.


La 6an de aŭgusto, 2009, la urboestro de Hirosima en sia Paca Deklaro apelis "Perspektivon 2020" realigi nuligon de nuklearmiloj ĝis la jaro 2020, kordeziron de hibakŝoj "Neniu aliaj havu vivon de atombombitoj."
2009년 9월 6일, 히로시마 시장은 자신의 평화 선언에서 2020년까지 핵무기의 폐지를 실현하고자 하는 “2020년 전망”을, “다른 어느 누구도 피폭자의 삶을 살지 않게 해야 한다”라는 히바쿠샤(원폭 피해자)들의 열망을 촉구했습니다.


La Monda Konferenco de Urboestroj al Paco, al kiu pli ol 3000 urboj apartenas el tuta mondo, klopodas por ke la kunveno de reekzameno de NPT adoptu en la jaro 2010 la Protokolon de Hirosima-Nagasaki, kiu konkretigas la "Perspektivon 2020."
전 세계 3000개 이상의 도시가 참여하는 평화를 향한 세계 시장단 회의는 “2020년 전망”을 구체화하는 히로시마-나가사키 조약을 NPT 재심 위원회가 2010년에 채택하게 하기 위해 노력하고 있습니다.


Ni el Hirosima responde al ĝi luktas levi ondojn de internaciaj voĉoj realigi nuligon de nuklearmiloj sur la tero.
히로시마의 우리는 그것에 응답하여 지구상에서 핵무기의 폐지를 실현하기 위한 국제적인 여론의 파고를 높이기 위해 싸우고 있습니다.


Ni petas vin bonvole doni vian mesaĝon, kiun ni en la kunveno de la Virina Tago ekspozicios, kaj kune kun voĉoj el Hirosima portos al la kunveno de reekzameno de Pakto de Ne-disvastigo de Nukleaj armiloj en majo, 2010, en Novjorko, Usono.
우리는 여성의 날 집회에서 우리가 전시할, 그리고 히로시마의 여론과 함께 2010년 5월 미국 뉴욕에서 열리는 핵무기 확산 금지 조약의 재심 위원회에 보낼 당신의 메시지를 기꺼이 보내주실 것을 요청합니다.


S-ino ABE Kyoko, Prez. de la plenuma komitato.
아베 쿄코, 집행위원장.
Plenuma Komitato por Internacia Virina Tago 2010, kaj Municipo Hirosima 2010
세계 여성의 날 집행위원회, 히로시마 지방 정부


Kun guberniaj kaj urbaj organizoj:
현과 시 단위 조직들과 함께:
Arko de Hirosima/ Ligo de WE-palaco/ Kina karavano/ Novjapana virina asocio/ Tutlanda ligo de vartistoj/ Hirosima Esperanto-Centro/ Ligo de medicinaj sindikatoj/ Emerita sindikato/ Instruista laborsindikato/ Ligo de solaj patrino k infano (gubernia kaj urba)/ Laborsindikato de municipaj oficistoj/ Laborsindikato de urbaj oficistoj/ Ligo de patrinoj/ Ligo de lokaj virinaj asocioj de Hirosima/ Ligo de virinaj asocioj WE-Net/ Ligo de komercistoj/ Virina demokrata klubo/ YMCA.
히로시마의 활/ WE-궁전 연맹/ 극장 카라반/ 신일본 여성 협회/  전국 보육인 연맹/ 히로시마 에스페란토 센터/ 의료 노동조합 연맹/  명예퇴직자 조합/ 교사 노동조합/ 독신 어머니와 아이의 연맹(히로시마 현과 시)/ 지자체 사무원 노동조합/ 시청 사무원 노동조합/ 어머니들의 연맹/ 히로시마 지방 여성 협회 연맹/ WE-Net 여성 협회 연맹/ 상인 연맹/ 여성 민주주의회/ YMCA.


Kontaktoadreso: OSIOKA Taeko  osioka@mail.goo.ne.jp
연락처: 오시오카 타에코
osioka@mail.goo.ne.jp
Oogonzantyo 7-15, Minami-ku, Hirosima, 734-0041 Japanio
오오곤잔툐 7-15, 미나미 구, 히로시마, 734-0041 일본


Limdato kaj aliaj: ĝis la 20a, feb. 2010.
마감일과 기타: 2010년 2월 20일까지.

Maksimume sur unu leterpapero. Ankaŭ viroj rajtas skribi al ni. Nome de organizo tre bonvenaj.
최대한 편지지 한 장 위에 써주세요. 남성들도 우리에게 편지를 보낼 권리가 있습니다. 조직의 이름으로 보내는 것도 매우 환영합니다.

Notoj petataj: nomo, sekso, aĝo se eble, profesio, loĝloko (urbonomo)
기재 요청 항목: 이름, 성별, 나이(가능하다면), 직업, 사는 곳 (도시 이름)


Antaŭdankojn al vi,
s-ino OSIOKA Taeko
osioka@mail.goo.ne.jp
당신에게 미리 감사의 말씀을 전합니다.
오시오카 타에코 
osioka@mail.goo.ne.jp

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3