Kritika analizo kaj konfronta direkto pri ĉefaj temoj de G20 Pinta Konferenco
- publikigita de Korea Konfederacio de Laborsindikatoj(KCTU)

■ Resumo de raporto

□ La naskiĝa fono de G20 Pinta Konferenco

Manifestacio en Toronto, Kanado

① Post 1980 jardeko novaj evoluantaj landoj daŭre kreskis, do la pozicio de la landoj speguliĝis.
② Kapitalistoj konsciis, ke malfacilas efektive solvi tutmondan financan ekonomian krizon kun escepto de Ĉinio, Hindio, Koreio, k.a., kiuj estas kernaj koncernaj landoj pri tutmonda disproporcio kaj havas nigrajn ciferojn en internacia regula spezo kaj grandan fremdan valuton(dolarojn).
③ Necesis efektive gajni Ĉinion, kiu lastatempe leviĝas kiel G2, al kadro de internacia negoco pri financa ekonomia temo kaj samtempe deteni Ĉinion flanke de tutmonda direktado.
 ⇒ Konsekvence, ĉar la kadro de G7/G8 havas radikan limon, do G20 Pinta Konferenco lanĉiĝis.

 □ La tendenco kaj ĉefaj rezolucioj de G20 Pinta Konferenco

 

La 1a Pinta Konferenco(Vaŝingtono)

La 2a Pinta Konferenco
(Londono)

La 3a Pinta Konferenco(Pitsburgo)

Ĉefaj rezolucioj kaj trajtoj

* Ampleksa kunsento pri principo por limigi financadon - Neekzisto de regulita politika alternativo

* Kunsento pri principo de revigligi komercan kondiĉon

* Malakcepto de protektismo

* Kunsento de konkeri krizon per internacia instituto kiel IMF, ktp

* Daŭrigo de politiko revigligi komercan kondiĉon

* Kunsento de detalan politikon por limigi financadon

* Establo de stabliga komitato pri financo

* Kunsento pri reformada principo pri IMF

* Daŭrigo de politiko revigligi komercan kondiĉon - Elireja Strategio estas ankoraŭ frua

* Ordoni al IMF fari planon por dividi koston de krizo en financa sfero

* Kunsento de la direkton por renovigi limigon por ekonomia saneco kaj kompensan sistemon en financa sfero

* Komenco de debato pri reĝimo de 'Post-Krizo'

* Ampleksigo de temoj kiel dungado, ŝanĝo de klimato, ktp

* Kunsento de detala direkto por reformi internaciajn financajn organizaĵojn kiel IMF, Monda Banko, ktp

□ La problemoj de G20 Pinta Konferenco

Toronto, Kanado

○ G20 Pinta Konferenco naskiĝis en internacia kunlaborado pri tutmonda financa ekonomia krizo. Tamen ĝi ekskluzivas partoprenon de plejmultaj landoj, precipe, malmulte evoluitaj landoj kaj landoj en Afriko, kiuj estas la plej grandaj viktimoj de novliberalisma politiko de internacia financa organizaĵo. Do, ĝi havas radikan problemon je reprezenteco kaj justeco.

○ G20 Pinta Konferenco intencas fliki la krizon de kapitalisma sistemo sur financado. Kaj ĝi ne volas haltigi novliberalisman politikon, kiu aperigis grandan malegalecon, kaj ne volas sekvi radikan ŝanĝiĝon de la kapitalisma paradigmo.

○ G20 Pinta Konferenco, nereformante kaj ne juste traktante, restituis kernajn plenumigajn organizaĵojn de novliberalisma politiko kiel IMF, Monda Banko, ktp. Tiuj organizaĵoj trudis novliberalisman programon kontraŭ popolamaso al malfortaj landoj.

○ Financa regulada plano, kiun traktas G20 Pinta Konferenco, ne enkluzivas kernan rimedon kiel 'Limigo de grandigo kaj plura entreprenigo de Bankoj', 'Enkonduko de imposto pri financa komercado', ktp, por preventi aldonan financan krizon kaj spekulacion. Kaj oni ne povas kredi, ke G20 landoj havas volon realigi la kunsentaĵojn.

○ G20 Pinta Konferenco ne traktas grave socian krizon kaj nur buŝe parolas la solvrimedon de la krizo. Sed la solvrimedo de socia krizo kiel 'Kreado de bona laborkondiĉo', 'Garantio de laboristaj rajtoj', 'Solvo de profita malegaleco kaj ampleksigo de socia bonfarto', ktp, devas trakti grave principe por daŭrigebla ekonomia progreso. 

□ Ĉefa konfronta direkto kontraŭ G20

Toronto, Kanado

① Fortigi kontrolon pri financa kapitalo, kiu aperigis radikan kialon de ekonomia krizo - Limigo de grandigo kaj plura entreprenigo de Bankoj, Enkonduko de imposto pri financa komercado
② Kontraŭ restituto de IMF, kiu estas plenuma organizaĵo de novliberalisma politiko
③ Ĉesigi negocon de Doha Evoluada Agendo(angle DDA) de Monda Organizo pri Komerco(angle WTO) kaj Libera Komerca Negoco(angle FTA), kiu surbaziĝis sur malsukcesita usonatipa financliberiga modelo
④ Nuligo de leĝo pri unuigo de kapitala merkato kaj politiko por retroigi apartiĝon de financo kaj industrio de korea registaro malakorde kun tendenco de financa regulado en G20
⑤ Enkonduki kaj plenumi 'Kreado de bona laborkondiĉo'-n, 'Garantio de laboristaj rajtoj'-n, 'Solvo de profita malegaleco kaj ampleksigo de socia bonfarto'-n kiel kernaj valoroj por sistemo de 'Post-Krizo'
⑥ Redukti ellaskvanton de karbona dioksido. Stimuli verdan laboron. Subteni 'justan ŝanĝiĝon' por protekti laboristaron je ŝanĝiĝo al 'Verda Ekonomio'
⑦ Ĉesigi projekton por ekspluati 4 grandaj riveroj en Koreio kaj nuligi 'La Baza Leĝo pri Verda Evoluigo'-n, kiuj kontraŭas kun tutmonda klopodo por eviti klimatan ekologian katastrofon
⑧ Ĉesigi maljustan savan kondiĉon de internaciaj financaj organizaĵoj por ke evoluantaj landoj efike puŝi financgrandigan politikon kaj povas eviti ekonomian krizon
⑨ Kondamni korean registaron, kiu subpremas laboristajn rajtojn kaj faras teruran politikan atmosferon pretekstante sukcesan okzigon de G20
⑩ Kondamni G20, kiu imputas krizan koston al popolamaso


Originala korealingva versio(한국어 원문 보기): http://nodong.org/policy/257732


‘G20 정상회의 주요 쟁점에 대한 비판적 검토와 대응방향’
- 출처: 민주노총 

■ 보고서 요약 

□ G20 정상회의 탄생 배경 

① 1980년대 이후 지속적으로 성장한 신흥개도국의 경제적 지위 반영
② 글로벌 불균형(Global Imbalances)의 핵심 당사국들인 중국, 인도, 한국 등 경상수지 흑자국이면서 대규모 외환(달러)보유국을 제외하고는 세계적인 금융-경제위기에 대한 실질적인 해법마련이 어렵다는 인식
③ 국제지배구조(Global Governance) 측면에서 최근 G2로 떠오르고 있는 중국을 경제·금융 현안에 관한 국제 논의 틀로 실질적으로 포섭하고 동시에 견제할 필요성 등.
⇒ 결론적으로 G7/G8 논의만으로는 근본적 한계를 가질 수밖에 없었기 때문에, G20 정상회의 출범함.
 

□ G20 정상회의 논의 동향과 주요 합의 사항 

 

1차 정상회의(워싱턴)

2차 정상회의(런던)

3차 정상회의(피츠버그)

주요 합의사항과

특징

* 금융규제 원칙에 관한 포괄적 합의 - 체계화된 정책대안 불분명

* 경기부양 원칙 합의

* 보호주의 배격

* IMF 등 기존 국제기구를 통한 위기 극복 합의

* 경기부양책 지속

* 금융규제 세부대책 합의

* 금융안정위원회 설치

* IMF 개혁 원칙 합의

* 경기부양 지속 - 출구전략 시기상조

* 위기비용 금융권 분담방안 IMF에 초안 마련 지시

* 건전성 규제, 금융권 보상체계 개선 방향 합의

* ‘위기-이후’ 체제 논의 개시

* 일자리, 기후변화 등 의제 확대

* IMF, 세계은행 등 국제금융기구 개혁 세부방향 합의

 

□ G20 정상회의 문제점 

○ G20 정상회의는 세계 금융·경제위기에 대한 국제적 공조 속에서 탄생했지만, 절대 다수 국가 특히 국제금융기구의 신자유주의 정책으로 가장 큰 피해를 입은 저개발국가와 아프리카 국가의 참여를 배제함으로써 대표성과 정당성에 있어서 근본적인 문제를 지니고 있음.  

○ G20 정상회의는 지난 20년 동안 대대적인 불평등을 발생시킨 신자유주의 정책의 중단과 패러다임의 근본적 변화를 추구하기 보다, 금융화에 기반한 자본주의 체제 위기를 봉합하는 데 그치고 있음.  

○ G20은 반민중적인 신자유주의 구조조정 프로그램을 주변부 국가들에 강요했던 IMF, 세계은행 등 신자유주의 정책의 핵심 집행자를 근본적인 개혁과 평가 없이 복권시킴. 

○ G20이 심혈을 기울여 논의하고 있다는 금융규제(Financial regulation) 방안은 ‘은행의 대형화·겸업화 규제’, ‘금융거래세 도입’ 등 추가적인 금융위기와 투기거품 방지를 위한 핵심 ‘알맹이’는 부차화되거나 빠진 채 논의되고 있으며, 합의 사항에 대한 각국의 실행 의지도 의심스러움.  

○ G20은 지속가능한 경기회복을 위해 핵심 원칙으로 존중되어야 할 ‘좋은 일자리 창출’, ‘노동기본권 보장’, ‘소득불평등 해소와 사회보장 확대’ 등 사회적 위기에 대한 해결책은 부차화되거나 립 서비스 수준을 벗어나지 못하고 있음.  

□ G20에 대한 주요 대응 방향 

① 위기의 근본 원인을 제공한 금융자본 통제 획기적 강화 - 은행의 대형화·겸업화 금지와 금융거래세 도입
② 신자유주의 정책 집행자 IMF 복권 반대
③ 실패한 미국식 금융자유화 모델을 토대로 한 FTA와 WTO 도하개발의제(DDA) 협상 중단
④ G20에서 논의·합의되고 있는 금융규제 경향과 상반되는 이명박 정부의 구시대적 자본시장통합법 및 금산분리완화 정책 폐기
⑤ 위기-이후 체제를 위한 핵심 가치로 ‘노동기본권 보장’, ‘좋은 일자리’, ‘사회보장 확대’를 채택·실행
⑥ 이산화탄소 배출량 감축, 녹색일자리 장려하고, ‘녹색경제’로의 전환에서 노동자를 보호하기 위한 ‘정의로운 전환’ 지지
⑦ 세계적 차원의 기후·환경 재앙을 피하기 위한 노력과 상반되는 4대강 사업 중단, 녹색성장기본법 폐기
⑧ 개도국이 경제위기에서 벗어나기 위한 효과적인 재정확장정책을 추진할 수 있도록 국제금융기구의 잘못된 구제조건 부과 중단
⑨ G20 빌미로 노동기본권 억압하고 공안정국 조성하는 이명박 정부 규탄
⑩ 위기 비용 전가하는 G20 규탄.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3