Saĝo de antaŭsentinto - Simple Vivu!
La Bela Finado
Beobjeong

사용자 삽입 이미지
Diferenciĝas lega maniero laŭ karaktero de libroj. La verkaĵo de bonzo Beobjeong ne havas karakteron per unufoja rigardo. De tempo al tempo, se mi havas liberan tempon, mi legas la libron iom post iom kiel flari tean odoron. Sed iu tempe mi akceligante legis tuton ĝisfino. 

Renkontante lian Senposedan Pensadon, mi pensis, ŝajne ĉu li estis rifuĝinta komunisto. En la epoko de tirana diktatora reĝimo[維新體制] de registaro Park jeong-hui, 8 socialismaj personoj estis ekzekutitaj pro severa subpremado de la Incidento de la rekonstrua komitato de Popola Revolucia Partio[人民革命黨 再建委員會 事件] iom post la Incidento de Ĝenerala Ligo de Tutlanda Demokrata Junularo kaj Studentaro[全國民主靑年學生總聯盟事件]. Post tia afero li eniris en la ermitejo Bulilam[佛日庵] kaj li komencis meditadan vivon dum dek kelk jaroj. Post 1 jaro estis eldonita lia tre fama libro <Senposedo>. Leginte ĉi tiun libron Kim jaya(reala nomo Kim yeonghan), kiu estis amatino de poeto Baekseok, oferis luksan tradician bankedejon Daewongak al li kaj templo Gilsang estis konstruita. Tiu rakonto jam famiĝis.

Vivante mi pensis, ke verŝajne maldekstruloj, kiuj konsentis vidpunkton de la marksismo, mankas nek teorion de ŝtato nek teorion de politikon sed mankas teorion de homa vivo. Ĉar same kiel teleologia sinteno kredi historian evoludadon degeneris marksismon, la vivo de 'Maldekstrema Homo' sekvi celkonscieco estis seka kaj senespera. Defetismo de maldekstrema teorio, kiun oni akceptis kiel unu specan socian redemptan teorion, estis senforta antaŭ la demando: Ĉu la homo estas estaĵo redemptebla. Sed ŝajne li ne regresis al sinteno de Hinajano, kiu sekvas redemton de individuo. Ne forklinas la kapon de la realo. Lia leona krio havas etan titolon <Ne Granda Kanalo sur Korea Duoninsulo>: "Se ni nur rigardas progreson de ĉi tiun aferon, ni fariĝos kiel krimulo pri nia lando kun ĉi registaro."(38) 

Mi skribas lian instruon daŭre atente relegeblan.

- Vivo estas momenta momenta estaĵo.(41)
- Se vi ne lernas kariton, ne scios ĝojon de divido(kunposedo). Nescianto de karito ne scias ĝojon doni. Se vi povas disdoni bonvole senhezite al la najbaroj, vi liberiĝos de antagonismo pri aliuloj.(55)
- Vivo estas sama kun ludo. Kiam vi feliĉas, tiam vi ne dependu al feliĉo. Kiam vi malfeliĉas, tiam vi ne evitu tion kaj nur akceptu. Tiel farante travidu sian vivon momente kaj momente. Kun lucida sprito travidu.(57)
- Sole vivanta homo ĉiumomente devas revidi sian vivon. Ekstere neniu intervenas, do mem devas fari sian vivon.(61)

Aŭskultu lian voĉon, kiu riproĉas miton de produktpotenco kaj evoluismo per rakonto de indiĝeno de Kolombio.  
- La koro akumula zorgante postan mankon estas manko. Ili povis ĝui ĉiutagan vivon. Ili bone sciis, kio estas bezonata. Ili ne volis gajni pli ol bezonatan.(71) 

Kaj resume ordigante instruon de Henry David Thoreau li ordonas simplan vivon.
- Simple, simple vivu! Bonvole malmultigu vian laboron nur du aŭ tri, ne cent aŭ mil, mi petas. Ju pli vi vivas simple, des pli leĝo de kosmo fariĝos lucida. Tiam finfine soleco ne estas soleco, malriĉeco ne estos malriĉeco. Simpligu kaj simpligu vian vivon!(141-142)

Tri fontoj de Marksismo estis angla ekonomio, franca socialismo kaj germana filozofio, el ili elvenis kritiko de politika ekonomio, scienca socialismo, dialektika-historia materialismo. Ni scias, ke maljuntempe Markso enmergiĝis en Budhismo kaj Azia Produktmaniero. Post 1883 se li pli longe vivus, el li ne nur aperus La Kapitalo, sed ankaŭ teorio de homa vivo, mi supozas.

Por sole vivinta Beobjeong tri fontoj de feliĉo estis jenaj tri aĵoj.
Kelkaj libroj, legoma kampo, unu taso da teo.
Li estis vera Homo Ludens.


예감한 자의 지혜 - 단순하게 살아가라!
아름다운 마무리
법정(法頂)

사용자 삽입 이미지
책의 성격에 따라 읽는 방식도 달라진다. 법정 스님의 글은 한달음에 내쳐 읽을 성질의 것이 아니다. 여유로운 시간이 날 때마다 차를 홀짝이듯 조금씩 향기를 맡으며 읽는다. 그러다 어느 순간에 가속도가 붙어 내쳐 끝까지 읽고 말았다.

그의 무소유 사상을 접하면서 나는 어쩌면 그가 도피한 코뮤니스트가 아니었을까 생각했다. 박정희 정권의 서슬 퍼런 유신독재 시절, 1974년의 민청학련 사건에 뒤이은 인민혁명당 재건위 사건의 가혹한 탄압으로 여덟 명의 사회주의 성향 인사들이 형장의 이슬로 사라지고 나서 그는 불일암으로 들어가 십 수 년간의 수행 생활을 시작했다. 그의 수행이 시작된 지 1년 뒤에 출간된 것이 그 유명한 <무소유>이다. 이 책을 읽고 시인 백석의 연인이었던 김자야(본명 김영한) 여사가 한 시대를 풍미한 최고의 요정이었던 대원각을 기증하여 길상사가 창건된 사실 또한 널리 알려졌다.

살아가면서 맑스주의의 관점에 동의했던 좌파에게 결핍된 것은 국가론이나 정치론이 아니라, 인생론일지도 모른다는 생각이 들었다. 역사 발전의 합법칙성을 믿는다는 목적론적 태도가 맑스주의를 타락하게 했듯, 목적의식성을 추구하는 ‘좌파 인간’의 삶은 단조롭고 무망한 것이었기 때문이다. 일종의 사회구원론으로 받아들여진 좌파 이론의 패배주의는 '인간은 구원 받을 수 있는 존재인가'라는 물음 앞에 무력했다. 그러나 그는 개인의 구원이라는 소승불교적 태도로 후퇴하지는 않은 듯하다. 현실을 외면하지 않는다. “이런 일이 진행되는 것을 지켜보고만 있다면 우리는 이 정권과 함께 우리 국토에 대해서 씻을 수 없는 범죄자가 될 것이다.”(38)라는 그의 사자후는 <한반도 대운하 안 된다>라는 소제목을 달고 있다.

두고두고 새겨들을 그의 가르침을 적어 본다.

사용자 삽입 이미지

- 삶이란 순간순간의 존재다.(41)
- 자비를 배우고 익히지 않으면 나눔의 기쁨을 알 수 없다. 자비를 모르는 사람은 주는 기쁨을 알지 못한다. 이웃에게 머뭇거리지 않고 선뜻 나누어 줄 수 있을 때, 타인에 대한 적개심에서 자유로워질 수 있다.(55)
- 삶은 유희와 같다. 행복할 때는 행복에 매달리지 말라. 불행할 때는 이를 피하려고 하지 말고 그냥 받아들이라. 그러면서 자신의 삶을 순간순간 지켜보라. 맑은 정신으로 지켜보라.(57)
- 혼자서 살고 있는 사람은 시시로 자신의 삶을 되돌아볼 수 있어야 한다. 밖에서 간섭할 사람이 없기 때문에 자신의 삶을 자기 자신이 만들어야 한다.(61)

콜롬비아 원주민의 이야기를 통해 생산력 신화와 성장주의를 꾸짖는 그의 말도 들어 보자.
- 모자랄까 봐 미리 준비해 쌓아 두는 그 마음이 곧 결핍 아니겠는가. 그들은 그날그날의 삶을 즐길 줄 알았다. 세상을 살아가는 데 무엇이 필요한지를 잘 알고 있었다. 필요 이상의 것을 그들은 원치 않았다.(71)

그리고 헨리 데이비드 소로우의 가르침을 간추리면서 그는 단순한 삶을 주문한다.
- 간소하게, 간소하게 살라! 제발 바라건대 그대의 일을 두 가지나 세 가지로 줄일 것이며, 백 가지나 천 가지가 되도록 하지 말라. 자신의 인생을 단순하게 살면 살수록 우주의 법칙은 더욱더 명료해질 것이다. 그때 비로소 고독은 고독이 아니고 가난도 가난이 아니게 된다. 그대의 삶을 간소화하고 간소화하라!(141-142)

맑스주의의 세 가지 원천은 영국의 경제학, 프랑스의 사회주의, 독일의 철학이었으며, 그로부터 정치경제학 비판, 과학적 사회주의, 변증법적-역사적 유물론이 도출되었다. 말년의 맑스가 불교와 아시아적 생산 양식에 몰두했던 것을 우리는 알고 있다. 1883년을 지나 좀 더 오래 살았더라면 그에게서도 자본론이 아니라 인생론이 제출되었을지도 모를 일이다.

혼자 살던 법정에게 행복의 원천은 다음과 같은 세 가지였다고 한다.
몇 권의 책, 채소밭, 차 한 잔.
그는 진정한 호모 루덴스였던 것이다.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3