Kio estas Demokrata Edukado?
민주적인 교육이란?

IDEK 2007 en San-Paŭlo, Brazilo

Kio estas Demokrata Edukado? Demokrat-edukado, Demokrata Edukado, Demokratismo en Edukado, Demokratigo de Edukado. 'Demokratismo' kaj 'Edukado' estas ŝlosilvortoj, tamen ne estas facile trovi decajn kombinaĵojn ĝuste signifantajn de la vorto Demokrata Edukado. Ĉar 'Demokratismo' en Korea Socio enhavas grandan signifon. Ĝis lastatempo 'Demokratismo' estas objekto, kiun oni devas akiri per vivoveta batalo aŭ propaganda vorto ofte uzata de ŝtato kaj registaro. Almenaŭ en Korea Situacio 'Demokratismo' estas frapfrazo, kiun ni ĉiutage renkontas. Sed tio ĉiam fremdiĝas kun ni kiel granda parolado ne viva parolado en nia ĉiutaga vivo. Kompreneble estus diferenco, tamen ĉi tia situacio en Koreio ne tre malsamas ankaŭ en aliaj landoj inkluzive okicedentaj eŭropaj evoluintaj landoj. La progreso de reprezenta demokratismo kaŭzis, ke oni pensis demokratismon, kiu signifas ke personoj intervenas por siaj propraj rajtoj, kiel 'aliula afero'.

민주적인 교육(Democratic Education)은 무엇을 말하는가? 민주교육, 민주적 교육, 교육에서의 민주주의, 교육의 민주화. '민주'와 '교육'이라는 단 두 단어의 열쇳말이건만, 이리저리 맞추어보아도 그 의미를 살려주는 적합한 조합을 만들어내기 어렵다. 이는 한국사회라는 맥락 속에서 '민주'라는 단어가 가져다주는 무게 탓이겠다. 최근까지도 '민주'란 목숨을 걸고 싸워 쟁취해야할 대상이었거나 국가와 정부차원에서 이용되는 홍보수단이었다. 적어도 한국적인 상황에서 '민주'는 매일매일 흔하게 마주치는 캐치프레이즈이면서도 삶으로부터 우리의 일상으로부터 꺼내질 수 있는 생활담론이라기보다는 늘 거대담론으로서 우리의 주변에서 소외되어져 왔다. 정도의 차이는 있겠지만 이런 상항은 서구의 선진국들을 비롯한 다른 나라에서도 크게 다르지 않다. 대의민주주의의 발달은 개인으로 하여금 스스로의 권리를 위해 나서는 민주주의를 '남의 일'로 인식하게 하는 부작용을 불러왔다.

IDEK 2007 en San-Paŭlo, Brazilo

Kaj en kazo de neplenaĝuloj, oni malpli bone pensas pri ilia homrajto pro miskompreno, ke ili ne povas insisti sian rajton, traktante ilin kiel embrieca estaĵo. Oni pretervidas aŭ ignoras infanan rajton en plejmulto de familio kaj lernejo. Reale ankoraŭ infanoj estas nur objektoj protektataj sed ne subjektoj, kiuj povas insisti siajn proprajn rajtojn ankaŭ en postmoderna epoko enkondukita koncepton de homrajto. Se ne estas speciala turmento aŭ forlaso, infanoj ne havis oportunon por scii siajn rajtojn aŭ postuli eĉ sciinte la rajtojn, nome de "Ĉio estas por vi".

이와 더불어 미성년자의 경우, 스스로의 권리를 주장하기에 미성숙한 존재라는 인식 속에서 인권의 개념이 매우 미미하게 자리잡았다. 대부분의 가정이나 교육현장에서 아동의 권리는 간과되어지거나 무시된다. 인권 개념이 도입된 후기근대 이후에도 여전히 아동들은 보호의 대상일 뿐 스스로의 권리를 주장할 수 있는 주체로서 받아들여지지 않는 것이 현실이다. 특별히 학대받거나 버림받지 않는 한, 아동들은 '다 너 잘되라는 뜻'이라는 명분아래 자신에게 어떤 권리가 있는지 알 기회도, 그리고 그것을 안다 하더라도 주장할 수 있는 기회를 잃어왔다.

Malgrandaj lernejoj, kiuj estas ofte nomataj kiel lernejoj de 'Demokrata Edukado' al ni, iniciatis enkonduki ĉi tian grandan paroladon(Demokratismon) en aktuala loko de edukado kaj ĉiutaga vivo. La klopodo de la lernejoj enkondukis infanajn rajtojn en lernejoj, kie infanoj vivas, tre antaŭe pli ol aperi Deklaracion de la rajto de la infano de Unuiĝintaj Nacioj(UN, 1959), Konvencion sur la rajto de la infano de UN(1989). En kazo de Summerhill School, kiu eatas bone konata al ni kaj universale la plej fama alternativa lernejo en Britio, jam de 1920 jardeko per Lerneja Kunveno(School Meeting) decidis demokrate sian vivon kaj edukadon ĉiuj membroj de la lernejo inkluzive studentoj. Ne nur en Summerhill School, sed ankaŭ en multaj alternativaj lernejoj en la mondo oni administras sub ĉi tia principo. Ĉefe ĉi tiaj lernejoj organizis internacian konferencon 1 fojon ĉiujare ŝanĝante okazigajn landojn por disvastigi demokratan edukadan cirkonstancon. Ekde 1993 ĝis nun pli ol ĉirkaŭ 1,000 lernejoj kaj edukadaj institutoj en 30 landoj partoprenas kaj studentoj, instruistoj, esploristoj, k.a, kiuj interesiĝas pri demokrata edukado, komunikas, komunigas spertojn kaj ĝuas kune en la Internacia Demokrata Edukada Konferenco(IDEK).

이러한 거대담론을 교육 현장으로, 그리고 생활 현장으로 끌어내리는 데 앞장선 것은 흔히 우리에게 '대안교육'으로 일컬어지는 소규모 학교들이었다. 유엔의 아동인권선언(UN Declaration of the Rights of the Child, 1959) 아동권리협약(UN Convention on the Rights of the Child, 1989)이 나오기 훨씬 이전부터 아동의 권리를 아동의 생활터전인 학교현장에 적용시키려던 노력이었다. 우리에게 잘 알려져 있으며 세계적으로 가장 유명한 대안학교인 영국의 써머힐 학교(Summerhill School)의 경우, 이미 1920년대부터 '학교회의(School Meeting)'을 통해 학생들을 포함한 모든 학교구성원들이 민주적으로 자신들의 생활과 교육을 결정해왔다. 써머힐 학교뿐만 아니라 세계의 많은 대안학교들이 이러한 원칙아래 운영되어오고 있으며, 이런 학교들이 중심이 되어 민주적인 교육환경의 확산을 위해 노력하고자 일 년에 한 번씩 나라를 돌아가며 국제회의를 개최하게 되었다. 1993년부터 시작되어 현재 30여 개국 1000여개 이상의 학교와 교육 기관들에서 민주적인 교육에 관심 있는 학생, 학부모, 교사, 연구자들이 모여 교류하며 경험을 나누고 함께 즐기는 이 한마당이 바로 IDEC이다.

IDEK 2007 en San-Paŭlo, Brazilo

'Demokratismo' estas la ŝlosilvorto de la monda alternativa edukado en 21a jarcento. Same kiel ni, ankaŭ okcidenta eŭropa alternativa edukado celis liberan lernadon kaj kreskadon de individuo por liberiĝi el kontrolo de reĝima edukado kaj unudirekta instruado. Sed la tempo pasis kaj ankaŭ publika edukada sistemo en okcidenta eŭropo daŭre reformis sin reagante al socia postulo reprezentata de alternativa edukado. Tial fakte la unuaj demandoj levitaj de alternativa edukado estas solvitaj iom multe. En ĉi tia atmosfero lastatempe en sfero de okcidenta eŭropa alternativa edukado oni enfokusigas je la 'Demokratismo', kiu enhavas liberecon, respondecon kaj egalecon, ne nur liberecon. De 1990 jardeko ĉefa disputotemo en kadro de okcidenta eŭropa edukado fariĝis Edukado por Civitaneca Spirito(Education for Citizenship) en sama konsekvenco. Travivinte periodon de mondmilito kaj imperiismo moderna okcidenta eŭropa socio fariĝis diversetna, diverskultura socio. Nuntempe oni ne povas harmoniigi popolojn per ŝtatismo aŭ naciismo kiel en epoko de imperiismo kaj ni alfrontis seriozan urĝan situacion, ke diversaj aliaj religioj kaj kulturoj kolizias eĉ en unu socio. Do post fino de 1990 jardeko multaj okcidentaj eŭropaj landoj rapide enkondukis Edukadon por Civitaneca Spirito, kiu temas kompreni kulturan diversecon, demokratan civitanon, pacon kaj kunvivadon, kiel instruobjekto. Sub ĉi tia epoka fluo, ankaŭ tendenco de alternativa edukado pli emfazas praktike 'Aŭtonomeco'-n kaj 'Demokratismo'-n ol unuaj tagaj 'libereco'-n. IDEK estas bona ekzemplo montranta la tendencon.

21세기와 함께 펼쳐진 세계 대안교육의 열쇳말은 단연 '민주'다. 우리와 마찬가지로 대안교육의 시작이 제도권 교육의 통제와 단선적 학습에 있었기에 서구의 대안교육 역시 개인의 자유로운 학문추구와 성장을 그 일차적 목표에 두었다. 그러나 세월의 흐름과 함께 공교육을 비롯한 제도권 교육에서도 그간 대안교육으로 대표되는 사회적 요청에 반응하여 꾸준히 스스로를 개혁해 왔다. 따라서 초기 대안교육의 문제제기들은 우리에 비해 사회적으로 제도적으로 상당부분 소화가 된 것도 사실이다. 이런 상황 속에서 최근 서구 대안교육 진영들은 '자유'를 뛰어넘어 자유와 책임, 평등이 함께 요구되는 '민주'로 그 초점을 맞추고 있다. 이는 1990년대 들어 서구 교육 전반의 이슈가 민주시민교육 (Education for Citizenship)에 맞춰진 것과도 그 축을 같이한다. 세계대전과 제국주의 식민시대를 살아온 결과로 현대 서구사회는 다민족 다문화 사회가 되었다. 제국주의 시대처럼 국가주의나 민족주의를 앞세워 국민을 하나로 묶을 수 없을 뿐만 아니라, 한 사회 안에서도 각기 다른 종교와 문화가 충돌하는 심각한 상황에 당면한 것이다. 따라서 1990년대 말 이후 서구의 각국들은 다문화 이해, 민주시민, 평화와 공존 등의 주제를 녹여낸 민주시민교육을 정규 교과목으로 앞 다투어 도입하고 있다. 이런 시대적 흐름 아래 대안교육계 역시 초기의 '자유'로부터 한걸음 더 나아가 '자치'와 '민주'를 실천적으로 강조하는 경향을 보여주고 있다. IDEC은 이러한 흐름을 보여주는 대표적인 예라고 할 수 있다.

*pli detale vidu jene: http://2009.e-idec.org

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

<< PREV : [1] : [2] : [3] : [4] : [5] : [6] : [7] : [8] : NEXT >>

BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3