Instituto Zamenhof en Togolando

*Ĉef-instruisto GBEGLO Koffi de Instituto Zamenhof prezentis sian lernejon por Internacia Konferenco de Demokratia Edukado 2009 en Koreio. Li kaj studento povos partopreni en IKDE 2009, se ni kolektos plian monhelpon por inviti ilin.  

사용자 삽입 이미지
La 13an de septembro 2004 malfermiĝis la pordoj de Instituto Zamenhof(IZo). De tiam ĝis nun la lernejo glate funkcias, sekvante instruprogramojn ŝtatajn kaj ankaŭ instruante Esperanton. Nun finiĝas la kvina jaro lerneja en IZo, kaj certe estus bone, ke pli da homoj tra la mondo havu klarajn ideojn pri ĝi.

Instituto Zamenhof estas lernejo kun du gradoj: la elementa kaj meza (dua) niveloj.
- La studado en la elementa nivelo daŭras ses jarojn. La gelernantoj, kiuj sukcese lernis dum tiuj jaroj daŭrigas la lernadon en la dua grado.
- La gelernantoj devas lerni dum kvar jaroj en la duagrada nivelo. Kiuj sukcesis la finan ekzamenon en tiu ĉi nivelo, tiuj daŭrigas la lernadon en la triagrada lernejo, liceo. Tiun ĉi trian grandan ne havas IZo.

Notindas, ke gelernantoj povas ripeti klasojn, kaj tiel pasigos pli da jaroj ol necesas en ĉiu grado. Diplomon de finstudo ricevas ĉiu lernanto, kiu sukcesis la ekzamenon ŝtatan  en la lasta klaso de ĉiu grado. Multaj gejunuloj jam diplomiĝis en IZo, kaj aliaj nun estas en preparo.

Dum la lerneja jaro 2008-09  estas ĉirkaŭ kvarcent gelernantoj en IZo. Iuj loĝas en la

사용자 삽입 이미지
kvartalo kie troviĝas IZo, dum ceteraj en aliaj kvartaloj. Pro la efika laboro en IZo multe da gepatroj ŝatus, ke iliaj gefiloj lernu en tiu ĉi lernejo. Ne nur la lecionoj ŝtatprogramaj estas disponigitaj al la gelernantoj, sed ili lernas pri aliaj aferoj.

Instituto Zamenhof havas sian komputilan ĉambron. Tie la gelernantoj lernas pri informadiko. En tiu ĉi ĉambro ili povas ankaŭ retumi. Ekster la kurŝoroj ankaŭ loĝantoj de la kvartalo vizitas la komputilan ĉambron por retumi kaj tial enspezigi la lernejon. Iuj el tiuj kvartalanoj lernas ankaŭ Esperanton. Tiu ĉi lingvo estas nedeviga lernobjekto en IZo. ĉiuj lernantoj de la unua ĝis la tria klaso de la duagrada nivelo lernas ĝin. Tiel IZo kontribuas al la pliigo de Esperantisto en Togolando, kaj cetere en Afriko kaj en la mondo.

사용자 삽입 이미지
IZo gastigas Afrikan Centron Esperantistan, kiu zorgas pri la disvastigo de Esperanto en Afriko. Laborantoj de IZo korerspondas kun afrikaj esperantistoj, al kiuj ili disponigas diversgradajn kursojn Esperantajn kaj ankaŭ lernilojn.

La lerneja jaro 2008-09 estas jubilea por IZo. Esperindas, ke ĝia funkciado iros pli kaj pli glate kaj tiel certigos la estontecon ne nur de togolandaj infanoj kaj junuloj, sed ankau de la esperanto-movado en Afriko.


토고 자멘호프학교

*자멘호프학교의 교장 코피 선생님이 한국에서 열리는 2009 세계대안학교대회를 위해 학교 소개를 보내왔습니다. 우리가 그들을 초청하기 위한 재정후원을 조금 더 한다면, 코피 선생님과 학생이 참여할 수 있을 것입니다.


자멘호프학교는 2004년 9월 13일에 개소하였습니다. 그때부터 지금까지 학교는 순조롭게 기능하고 있으며 국정 교과목들과 에스페란토도 가르치고 있습니다. 현재 자멘호프학교는 5학년도를 마쳤습니다. 전 세계의 더 많은 사람들이 자멘호프학교에 대해 분명히 알도록 하는 것이 확실히 좋을 것입니다.

사용자 삽입 이미지


자멘호프학교는 초등과 중등 두 개의 과정을 함께 하는 학교입니다. 초등과정은 6년을 진행하고, 그 동안 성공적으로 배운 남녀학생들은 중등과정으로 진학합니다. 중등과정에서 학생들은 4년 동안 배워야 합니다. 이 과정에서 졸업시험에 합격한 학생들은 세 번째 등급인 고등과정의 학습을 계속합니다. 자멘호프학교에 이 고등과정은 없습니다.


주목할 만한 것은 학생들이 학급을 반복해서 다닐 수 있고, 모든 과정에서 필요한 것보다 더 여러 해동안 다닐 수 있다는 것입니다. 모든 과정의 마지막 학년 때 국가시험에 합격한 학생들은 졸업장을 받습니다. 이미 많은 학생들이 자멘호프학교에서 수료했고, 일부는 준비를 하고 있습니다.


2008~2009년 동안 자멘호프학교에는 약 400명의 학생들이 다녔습니다. 자멘호프학교가 있는 지역에서 거주하는 학생들도 있고, 다른 지역에 거주하는 학생들도 있습니다. 효과적인 교육 과정으로 인해 아이들이 자멘호프학교에서 배우는 것을 많은 부모님들이 좋아하고 있습니다. 학생들은 주어진 국정 교과목을 배울 뿐만 아니라 다른 것들에 대해서도 배우고 있습니다.


자멘호프학교에는 컴퓨터 교실이 있습니다. 그곳에서 학생들은 정보학에 대해 배웁니다. 이 교실에서 그들은 인터넷도 이용할 수 있습니다. 학생들 이외에 지역 주민들 역시 인터넷을 이용하여 학교의 재정수입을 만들기 위해 방문합니다. 그 지역주민들 가운데 일부도 역시 에스페란토를 배웁니다. 이 언어는 자멘호프학교의 의무교과목은 아닙니다. 중등과정의 1학년생부터 3학년생까지의 모든 학생들은 에스페란토를 배웁니다. 그렇게 자멘호프학교는 토고 내에서뿐만 아니라 그밖에 아프리카에서, 세계에서 에스페란티스토가 늘어나는데 기여하고 있습니다.

사용자 삽입 이미지

자멘호프학교는 아프리카에서 에스페란토의 확산을 위해 노력하고 있는 아프리카 에스페란티스토 센터를 운영하고 있습니다. 자멘호프학교의 교직원들은 다양한 등급의 에스페란토 강습의 운영과 교재를 개발하기 위해 아프리카 에스페란티스토들과 서신교환을 합니다.


2008-2009학년도는 자멘호프학교를 위한 기념비적인 해입니다. 자멘호프학교가 더 원활하게 운영될 것이고, 토고의 어린이와 청년들뿐만이 아니라 아프리카의 에스페란토 운동이 점점 더 확고한 미래를 갖도록 희망을 품을 만하기 때문입니다.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Kio estas Demokrata Edukado?
민주적인 교육이란?

IDEK 2007 en San-Paŭlo, Brazilo

Kio estas Demokrata Edukado? Demokrat-edukado, Demokrata Edukado, Demokratismo en Edukado, Demokratigo de Edukado. 'Demokratismo' kaj 'Edukado' estas ŝlosilvortoj, tamen ne estas facile trovi decajn kombinaĵojn ĝuste signifantajn de la vorto Demokrata Edukado. Ĉar 'Demokratismo' en Korea Socio enhavas grandan signifon. Ĝis lastatempo 'Demokratismo' estas objekto, kiun oni devas akiri per vivoveta batalo aŭ propaganda vorto ofte uzata de ŝtato kaj registaro. Almenaŭ en Korea Situacio 'Demokratismo' estas frapfrazo, kiun ni ĉiutage renkontas. Sed tio ĉiam fremdiĝas kun ni kiel granda parolado ne viva parolado en nia ĉiutaga vivo. Kompreneble estus diferenco, tamen ĉi tia situacio en Koreio ne tre malsamas ankaŭ en aliaj landoj inkluzive okicedentaj eŭropaj evoluintaj landoj. La progreso de reprezenta demokratismo kaŭzis, ke oni pensis demokratismon, kiu signifas ke personoj intervenas por siaj propraj rajtoj, kiel 'aliula afero'.

민주적인 교육(Democratic Education)은 무엇을 말하는가? 민주교육, 민주적 교육, 교육에서의 민주주의, 교육의 민주화. '민주'와 '교육'이라는 단 두 단어의 열쇳말이건만, 이리저리 맞추어보아도 그 의미를 살려주는 적합한 조합을 만들어내기 어렵다. 이는 한국사회라는 맥락 속에서 '민주'라는 단어가 가져다주는 무게 탓이겠다. 최근까지도 '민주'란 목숨을 걸고 싸워 쟁취해야할 대상이었거나 국가와 정부차원에서 이용되는 홍보수단이었다. 적어도 한국적인 상황에서 '민주'는 매일매일 흔하게 마주치는 캐치프레이즈이면서도 삶으로부터 우리의 일상으로부터 꺼내질 수 있는 생활담론이라기보다는 늘 거대담론으로서 우리의 주변에서 소외되어져 왔다. 정도의 차이는 있겠지만 이런 상항은 서구의 선진국들을 비롯한 다른 나라에서도 크게 다르지 않다. 대의민주주의의 발달은 개인으로 하여금 스스로의 권리를 위해 나서는 민주주의를 '남의 일'로 인식하게 하는 부작용을 불러왔다.

IDEK 2007 en San-Paŭlo, Brazilo

Kaj en kazo de neplenaĝuloj, oni malpli bone pensas pri ilia homrajto pro miskompreno, ke ili ne povas insisti sian rajton, traktante ilin kiel embrieca estaĵo. Oni pretervidas aŭ ignoras infanan rajton en plejmulto de familio kaj lernejo. Reale ankoraŭ infanoj estas nur objektoj protektataj sed ne subjektoj, kiuj povas insisti siajn proprajn rajtojn ankaŭ en postmoderna epoko enkondukita koncepton de homrajto. Se ne estas speciala turmento aŭ forlaso, infanoj ne havis oportunon por scii siajn rajtojn aŭ postuli eĉ sciinte la rajtojn, nome de "Ĉio estas por vi".

이와 더불어 미성년자의 경우, 스스로의 권리를 주장하기에 미성숙한 존재라는 인식 속에서 인권의 개념이 매우 미미하게 자리잡았다. 대부분의 가정이나 교육현장에서 아동의 권리는 간과되어지거나 무시된다. 인권 개념이 도입된 후기근대 이후에도 여전히 아동들은 보호의 대상일 뿐 스스로의 권리를 주장할 수 있는 주체로서 받아들여지지 않는 것이 현실이다. 특별히 학대받거나 버림받지 않는 한, 아동들은 '다 너 잘되라는 뜻'이라는 명분아래 자신에게 어떤 권리가 있는지 알 기회도, 그리고 그것을 안다 하더라도 주장할 수 있는 기회를 잃어왔다.

Malgrandaj lernejoj, kiuj estas ofte nomataj kiel lernejoj de 'Demokrata Edukado' al ni, iniciatis enkonduki ĉi tian grandan paroladon(Demokratismon) en aktuala loko de edukado kaj ĉiutaga vivo. La klopodo de la lernejoj enkondukis infanajn rajtojn en lernejoj, kie infanoj vivas, tre antaŭe pli ol aperi Deklaracion de la rajto de la infano de Unuiĝintaj Nacioj(UN, 1959), Konvencion sur la rajto de la infano de UN(1989). En kazo de Summerhill School, kiu eatas bone konata al ni kaj universale la plej fama alternativa lernejo en Britio, jam de 1920 jardeko per Lerneja Kunveno(School Meeting) decidis demokrate sian vivon kaj edukadon ĉiuj membroj de la lernejo inkluzive studentoj. Ne nur en Summerhill School, sed ankaŭ en multaj alternativaj lernejoj en la mondo oni administras sub ĉi tia principo. Ĉefe ĉi tiaj lernejoj organizis internacian konferencon 1 fojon ĉiujare ŝanĝante okazigajn landojn por disvastigi demokratan edukadan cirkonstancon. Ekde 1993 ĝis nun pli ol ĉirkaŭ 1,000 lernejoj kaj edukadaj institutoj en 30 landoj partoprenas kaj studentoj, instruistoj, esploristoj, k.a, kiuj interesiĝas pri demokrata edukado, komunikas, komunigas spertojn kaj ĝuas kune en la Internacia Demokrata Edukada Konferenco(IDEK).

이러한 거대담론을 교육 현장으로, 그리고 생활 현장으로 끌어내리는 데 앞장선 것은 흔히 우리에게 '대안교육'으로 일컬어지는 소규모 학교들이었다. 유엔의 아동인권선언(UN Declaration of the Rights of the Child, 1959) 아동권리협약(UN Convention on the Rights of the Child, 1989)이 나오기 훨씬 이전부터 아동의 권리를 아동의 생활터전인 학교현장에 적용시키려던 노력이었다. 우리에게 잘 알려져 있으며 세계적으로 가장 유명한 대안학교인 영국의 써머힐 학교(Summerhill School)의 경우, 이미 1920년대부터 '학교회의(School Meeting)'을 통해 학생들을 포함한 모든 학교구성원들이 민주적으로 자신들의 생활과 교육을 결정해왔다. 써머힐 학교뿐만 아니라 세계의 많은 대안학교들이 이러한 원칙아래 운영되어오고 있으며, 이런 학교들이 중심이 되어 민주적인 교육환경의 확산을 위해 노력하고자 일 년에 한 번씩 나라를 돌아가며 국제회의를 개최하게 되었다. 1993년부터 시작되어 현재 30여 개국 1000여개 이상의 학교와 교육 기관들에서 민주적인 교육에 관심 있는 학생, 학부모, 교사, 연구자들이 모여 교류하며 경험을 나누고 함께 즐기는 이 한마당이 바로 IDEC이다.

IDEK 2007 en San-Paŭlo, Brazilo

'Demokratismo' estas la ŝlosilvorto de la monda alternativa edukado en 21a jarcento. Same kiel ni, ankaŭ okcidenta eŭropa alternativa edukado celis liberan lernadon kaj kreskadon de individuo por liberiĝi el kontrolo de reĝima edukado kaj unudirekta instruado. Sed la tempo pasis kaj ankaŭ publika edukada sistemo en okcidenta eŭropo daŭre reformis sin reagante al socia postulo reprezentata de alternativa edukado. Tial fakte la unuaj demandoj levitaj de alternativa edukado estas solvitaj iom multe. En ĉi tia atmosfero lastatempe en sfero de okcidenta eŭropa alternativa edukado oni enfokusigas je la 'Demokratismo', kiu enhavas liberecon, respondecon kaj egalecon, ne nur liberecon. De 1990 jardeko ĉefa disputotemo en kadro de okcidenta eŭropa edukado fariĝis Edukado por Civitaneca Spirito(Education for Citizenship) en sama konsekvenco. Travivinte periodon de mondmilito kaj imperiismo moderna okcidenta eŭropa socio fariĝis diversetna, diverskultura socio. Nuntempe oni ne povas harmoniigi popolojn per ŝtatismo aŭ naciismo kiel en epoko de imperiismo kaj ni alfrontis seriozan urĝan situacion, ke diversaj aliaj religioj kaj kulturoj kolizias eĉ en unu socio. Do post fino de 1990 jardeko multaj okcidentaj eŭropaj landoj rapide enkondukis Edukadon por Civitaneca Spirito, kiu temas kompreni kulturan diversecon, demokratan civitanon, pacon kaj kunvivadon, kiel instruobjekto. Sub ĉi tia epoka fluo, ankaŭ tendenco de alternativa edukado pli emfazas praktike 'Aŭtonomeco'-n kaj 'Demokratismo'-n ol unuaj tagaj 'libereco'-n. IDEK estas bona ekzemplo montranta la tendencon.

21세기와 함께 펼쳐진 세계 대안교육의 열쇳말은 단연 '민주'다. 우리와 마찬가지로 대안교육의 시작이 제도권 교육의 통제와 단선적 학습에 있었기에 서구의 대안교육 역시 개인의 자유로운 학문추구와 성장을 그 일차적 목표에 두었다. 그러나 세월의 흐름과 함께 공교육을 비롯한 제도권 교육에서도 그간 대안교육으로 대표되는 사회적 요청에 반응하여 꾸준히 스스로를 개혁해 왔다. 따라서 초기 대안교육의 문제제기들은 우리에 비해 사회적으로 제도적으로 상당부분 소화가 된 것도 사실이다. 이런 상황 속에서 최근 서구 대안교육 진영들은 '자유'를 뛰어넘어 자유와 책임, 평등이 함께 요구되는 '민주'로 그 초점을 맞추고 있다. 이는 1990년대 들어 서구 교육 전반의 이슈가 민주시민교육 (Education for Citizenship)에 맞춰진 것과도 그 축을 같이한다. 세계대전과 제국주의 식민시대를 살아온 결과로 현대 서구사회는 다민족 다문화 사회가 되었다. 제국주의 시대처럼 국가주의나 민족주의를 앞세워 국민을 하나로 묶을 수 없을 뿐만 아니라, 한 사회 안에서도 각기 다른 종교와 문화가 충돌하는 심각한 상황에 당면한 것이다. 따라서 1990년대 말 이후 서구의 각국들은 다문화 이해, 민주시민, 평화와 공존 등의 주제를 녹여낸 민주시민교육을 정규 교과목으로 앞 다투어 도입하고 있다. 이런 시대적 흐름 아래 대안교육계 역시 초기의 '자유'로부터 한걸음 더 나아가 '자치'와 '민주'를 실천적으로 강조하는 경향을 보여주고 있다. IDEC은 이러한 흐름을 보여주는 대표적인 예라고 할 수 있다.

*pli detale vidu jene: http://2009.e-idec.org

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Alternativa Edukado kaj Esperanto

대안교육과 에스페란토

사용자 삽입 이미지
Malfermita kurso okazis ĉe Altertiva Lernejo Onddeut en urbo Euiŭang, en la 17a de Aprilo, 2009. Ĉi tiu kurso temas pri Alternativa Edukado kaj Esperanto. Lastatempe korea edukada atmosfero estas klinita al angla lingvo ne nur en fredlingva edukado sed ankaŭ ĉiu lernoobjekto. Ni facile povas trovi la entuziasmon al angla lingvo ĉirkaŭ ni. Edukado absorbita en angla lingvo(kiu puŝas korea registaro), frua studado por angla lingvo, angla lingva infanĝardeno, k.t.p.

2009년 4월 17일, 의왕시 대안학교 온뜻에서 열린 강좌가 열렸습니다. 이 강좌는 대안교육과 에스페란토를 주제로 한 것입니다. 최근에 한국의 교육 분위기는 외국어 교육에서뿐만 아니라 모든 교과목에서도 영어로 기울어져 있습니다. 우리는 우리 주변에서 영어에 대한 열정을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 영어 몰입교육(한국 정부가 추진하는), 영어 조기연수, 영어 유치원, 등등.

Tial instruistoj, gepatroj de infanoj de lernejo Onddeut preparis la kurson por konsideri kritike fremdlingvan edukadon. Tiaj problemoj emfazantaj nur anglan lingvon en la fremdlingva edukado estas ne nur en la publika edukada sistemo sed ankaŭ en la alternativa edukado. Do necesas alternativa lingva edukado.

그래서 온뜻학교의 선생님들과 부모님들이 외국어 교육을 비판적으로 고민하는 강좌를 준비했습니다. 외국어 교육에서 영어만을 강조하는 그러한 문제들은 공교육 시스템에서뿐만 아니라 대안교육에도 있습니다. 그래서 대안적인 언어 교육이 필요합니다.

사용자 삽입 이미지
Lumi prelegis pri Esperanto por alternativa lingva edukado. Li diris, ke por koni sin mem ni bezonas vidi mondon kaj Esperanto estas la metodo por vidi mondon. Kaj li distingis du punktoj de Esperanto. La unua punkto estas aspekto de lingvo. La dua estas aspekto de valoro. Li proponis atenti la duan punkton de Esperanto. Ĉar Esperanto havas interne vidpunkton por monda paco per komunikado de parolo. Esperanto havas homaranismon, kiu signifas ke homo estas ne simple naciano aŭ ŝtatano aŭ religiano sed ano de homaro.

루미 님이 대안 언어 교육을 위해 에스페란토에 대해 강의했습니다. 그는 자기 스스로를 알기 위해서 세계를 보는 것이 필요하고 에스페란토는 세계를 보는 방법이라고 했습니다. 그리고 그는 에스페란토의 두 가지 지점에 대해 구분했습니다. 첫 번째는 언어의 측면입니다. 두 번째는 가치의 측면입니다. 그는 에스페란토의 두 번째 지점에 주의할 것을 제안했습니다. 왜냐하면 에스페란토는 내적으로 말의 소통을 통해 세계 평화를 추구하는 관점을 갖고 있기 때문입니다. 에스페란토는 사람이 단순히 민족이나 국가 또는 종교의 구성원이 아니라 인류의 한 사람이라는 인류인주의를 갖고 있습니다.

Dekkelkaj gepatroj kaj instruistoj serioze aŭskultis kaj demandis pri Esperanto por alternativa edukado. Lernejo Onddeut estas la unua alternativa lernejo, kiu enkondukis Esperanto-edukadon en Koreio. La Esperanto-edukado estas tre grava, ĉar tio mem estas malgranda alternativo de konkura angla lingva edukada sistemo.

열 몇 분의 부모님들과 선생님들은 진지하게 경청했고 대안 교육에서 에스페란토에 관해 질문했습니다. 온뜻학교는 한국에서 에스페란토 교육을 도입한 첫 대안학교입니다. 그 에스페란토 교육은 매우 중요합니다. 왜냐하면 그것 자체로 경쟁적인 영어 교육 시스템의 작은 대안이기 때문입니다.

Nun Zelkovo instruas Esperanton en Ĝardeno de Multitud-Intelekto. En majo komenciĝas

사용자 삽입 이미지
Esperanto-edukado en alternativa lernejo "Gil"(la vojo), en urbo Gŭaĉeon. Kaj en la unuaj tagoj en Aŭgusto okazos Internacia Demokrata Edukada Koferenco(IDEK) en urbo Ĉunĉeon, provinco Gangŭon. Mi sentas esperon en mia koro pro la koroj alternativaj. Ĉu la koroj burĝonas kiel belaj floroj ĉirkaŭ Lernejo Onddeut?

지금 다중지성의 정원에서 느티나무 님이 에스페란토를 가르치고 있습니다. 5월에는 과천시 대안학교 “길”에서 에스페란토 교육이 시작됩니다. 8월 초순에 국제대안교육회의가 강원도 춘천시에서 열립니다. 저는 대안의 마음들 때문에 희망을 느낍니다. 그 마음들이 온뜻학교 주변의 아름다운 꽃들처럼 싹트는 걸까요?

La vojo al lernejo Onddeut estis tiel bela.

온뜻학교로 가는 길은 그렇게 예뻤습니다.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

- Kontraŭstaro G8 internacia forumo -

< G8 kontraŭstaro internacia foruma horaro >

La 30an de Junio (Lundo) 13:00 ~17:00 centro universitato [surukatai] monumento 

                  18: 30 ~20:00 30 Meiji Universitato [LIBETY]  halo ( 1a etaĝo) Julio 1a (Jx명o) 18: 30 ~20:00 30 Meiji

                  Universitato [LIBETY] splitturo, 12 etaĝa klasĉambro Asscessmapo


< Cxefaforumo > - Dokumentlibro : 500 yenoj -

Tutmondigxo kun ebleco de kontraŭstaro teorio Intertempe

 2008 Junio 30a (Lundo) 18: 30~20: 30

Forumejo: Meiji universitato [LIBETY] splito halo ([LIBETY] splito turo 1a etaĝo) Prezidanto : UKAJCHOL ( [HITOCBASH]universitato, Franca literaturo kaj ideologio) - Zezeadajsatoko ([OCHNOMIZ] virina(j) universitato, ekonomiko)

- JON Holoway ([PUEBLA] Memstara universitato, nacia teorio)

- Respondanto :  Michael Heart (Duko universitato, politika filozofio)

                         Iwasakimiruno (Tokia Universitato de Fremdaj Studoj, politika penso)

- 대항 G8 국제포럼-

<G8대항 국제 포럼·스케줄>

6월 30일(월) 13시~17시 중앙 대학 스루가타이 기념관

             18시 30분 ~20시 30 메이지대학 리버티 홀(리버티 타워 1층)

7월 1일(화) 18시 30분 ~20시 30 메이지대학 리버티 타워 12층 교실 액세스 맵


<메인·포럼>- 자료집대 : 500엔

- 글로벌리제이션과 대항 이론의 가능성

  일시: 2008년 6월 30일(월)18:30~20:30

  포럼장: 메이지 대학 리버티 홀(리버티 타워 1층)

 사회 우카이철(히토츠바시 대학, 프랑스 문학·사상)

 제제아다치진사토코(오차노미즈 여자대학, 경제학)

 존·홀로웨이(푸에블라 자치 대학, 국가 이론)

 응답자 마이클·하트(듀크 대학, 정치 철학)

 이와사키 미노루(도쿄 외국어대학, 정치사상)

메인 포럼에서는, feminist의 경제학자, 아다치진사토코가 「재생산 영역의 글로벌화」를 단면으로서 임금노동 그 자체가 지금 멜트 다운 천도하고 있는 심각한 사태를 해명한다. 또, 일본 방문하는 지식인의 혼자 존·홀로웨이는, 부정하고 불평등한 사회에 대한 구체적 경험을 수반한 「절규」로부터 시작되는, 새로운 변혁의 이미지를 제시한다. 우카이철의 사회의 아래에서, 거기에 마이클·하트와 이와사키 미노루가 더해져, 대항 이론의 가능성을 모색한다.


<패널·토론>

- 일시/ 장소

 6월 30일(월) : 13시~17시 중앙 대학 스루가타이 기념관 (560·570·680 교실)

 7월 1일(화) :18시 30분 ~20시 30 메이지대학 리버티 타워(12층, 1121·1122·1127·1128 교실)프레카리티는 창조한다

「좀비의 나라」에서 생각하는 연대의 조건──글로벌·정의 운동, 고유성, 마르치츄드

공공적인가 코먼인가?──서미트 체제와 내일의 조건없는 대학

전술의 다양성을 둘러싸고

아키하바라에서 일어난 것──비정규 대학 「지하 대학 도쿄」

반전반기지──군사화에 저항한다

지구적 조직의 미래

반자본주의를 위한 자본주의론

등을 예정하고 있습니다.


<초청자>

마씨모·데·안제리스 / 흐랑코·베랄디(비포) / 마크·드리스 콜 / 데이브·에덴 / 리사·피시안 / 짐·프레밍 / 데이비드·그레이 바 / 안드레·그르바팃치 / 하리·하얼삔 / 마이클·하트 / 하리·하르트니안 / 존·홀로웨이 / 브란돈·조던 / 고병권 / 마우리지오·랏트라트 / 마리안·막케르바그 / 마리나·시트린 / 데이비드·솔 니트 / 이진경 / 우카이철 / 아다치진사토코 / 이와사키 미노루

<현재, 해외에서는, 마이클·하트(Duke University), 데이비드·그레이 바(Goldsmith University of London), 존·홀로웨이(The Autonomous University of Puebla), 마씨모·데·안제리스(University of East London), 하리·하르트니안(New York University), 안드레·그르바팃치(San Francisco New College), 마리나·시트린(San Francisco New College) 각 여러분 등이 참가 예정입니다>


프레카리티는 창조한다

일시:6월 30일(월)13:00~15:00

장소:중앙대학·스루가다이 기념관 560 교실


자본주의는 지금 세계대로 확대한 생산의 네트워크를 그 필요에 따라서 묶어 맞추어 제품이나 서비스를 공급하는 체제로 이행하고 있다. 시장의 시그널에 따라 빈번히 네트워크를 새로 짜넣어 보다 낮은 코스트의 노동력의 흡수와 폐기를 반복하고 있다. 그 뿐만 아니라 변화에 유연에 대응하는 사람의 능력조차 거기에 짜넣고, 다국적화한 기업은 부를 집중계속 시키고 있다. 그러므로 기업은 제멋대로의 방자를 향수해, 한편, 노동이나 생활에 관해, 우리에게는 막대한 불안정성이 초래되고 있다. 하나의 최소한이 「자유」라면, 그 한편의 극히에는 우리의 「불안정」이 있다는 것이다. WTO이나 IMF 등 국제기관뿐만 아니라, 서미트도 또, 이러한 기업의 「자유」에 누르는 봐 다 해를 준다.

이러한 조건아래, 불안정하게 적응하는 것이 존재의 제일 조건에마저 되어 있다. 하지만, 이라고 해도 가슴이 답답하게 몸을 통째로 기업에 맡겨 「안정」하는 것만이 우리의 소망인가. 생각해 보면 「불안정」인 것 그 자체는, 원래 그러던 중 「자유」를이나 제도하고는 있지 않든지인가. 우리는 기업의 헤게모니아래에 그것을 계속 받아들일 필요도 없는 것이다. 프레카리티? 항쇄를 부수어, 불안정성을 스스로의 것으로 해, 그것을 유동성으로 바꾸는 것도 있을 수 있지 아니겠는가. 그리고 그것을 생의 새로운 구상으로 접속하는 것도 가능할지도 모른다. 본세션에서는, 그 전망을, G8을 응시하면서 각 패널리스트와 함께 찾는 것으로 하고 싶다.

-------------

「좀비의 나라」에서 생각하는 연대의 조건──글로벌·정의 운동, 고유성, 마르치츄드

일시:6월 30일(월)13:00~15:00

장소:중앙대학·스루가다이 기념관 570 교실


 죠지·A·로메로의 좀비 영화 「랜드·오브·더·데드」(2005)은 우리가 사는 세계를 그리고 있다.대부분의 인간이 좀비화한 가까운 미래 사회.좀비로부터 피한 인간들은 요새 도시를 쌓아 올린다.하지만 그들은 힘을 합하고 좀비와 싸우고 있는 것은 아니다.중심부의 콘도미니엄에서는 한 줌의 사람들이 사치스러운 생활을 하고 있어, 나머지의 사람들은 거기로부터 배척되어 주위의 슬램 지대에서 좀비로부터의 공격의 불안에 무서워하면서 착취와 빈곤하게 허덕인다.

 현대의 일본 사회를 생각해 보자.한편의 극히, 즉 요새의 중심부에는 지배계급의 면면이 있다(아마 그들과 같은 사람은 어느 나라에도 내려 그 대표가 모이는 회의가 G8라고 생각해서).그리고 이제(벌써) 한편의 극히에는 정규 고용의 세계로부터 배제된 사람들(프리타)이 있어 그 중에서도 빈곤 상태에 빠진 사람들은 워킹프아로 불리고 있다.그러나 그 뿐만 아니라, 양자의 중간 지대에는 서비스 잔업이나 장시간 노동에 괴로워하는( 「이름뿐」) 정사원 노동자들의 두꺼운 층이 있다.

 영화에서는 좀비와 싸우는 것은 중간 지대의 사람들이다.하지만 그들은 주체적으로 싸우고 있는 것이 아니라, 콘도미니엄의 거주권이라고 하는 먹이에 끌려 싸우는 용병에 지나지 않는다.그리고 용병은 지배자들에게 계속 배신당할 것이다.여기 일본에서도 같은 사태가 생기고 있다.정사원은 불안정하고 저소득의 비정규 고용이 되는 것을 무서워한 나머지, 장시간 노동을 거절할 수 없는 용병이 된다.비정규 노동자는 용병에 의해서 경시되는 것과 동시에 두려워 해 양자의 이해는 마치 대립하고 있는 것 같이 생각되고 있다.

 그러나 다음과 같은 의념이 일어나지 않을 수 없다.양자는 정말로 대립하고 있는 것일까.즉 한편에 있어서의 비정규 노동자의 「수탈」이나 「배제」, 한편에 있어서의 정규 노동자의 「착취」나 「포섭」은 하나의 프로세스의 뒤와 겉(표)에 지나지 않는 것이 아닐까.(이)라고 하면 양자의 문제의 접속을 어떻게 생각하면 좋은 것일까.

 이 질문은 글로벌인 확대를 가진다.선진국의 사람들의 노동 착취와 제3세계의 사람들에 대한 폭력적 수탈의 공존, 단적으로 시장원리와 폭력이 모순된 공존이라고 해도 괜찮을지도 모른다.본세션으로 우리는, 일견 모순되어 대립하는 여러 문제의 카테고리를 접속시키는 것에 의해서, 글로벌·정의 운동 혹은 오르타그로바리제이션 운동으로 불리는 운동의 경험을 통해서??그리고 물론 우리 자신의 일상생활의 씁쓸한 경험에의 고찰을 통해서??고유성을 존중하면서 연대할 가능성을 생각하고 싶다.


패널리스트 데이브·에덴(오스트레일리아 국립대학)

전문은 정치학, 현대의 아우트노미아 운동의 가능성이 주요 테마.자신도 활동가로 무정부주의자계 판크스.

논문:"Treasonous Minds: Capital & Universities, the Ideology of the Intellectual and the Desire for Mutiny" in Ephemera: Theory and Politics in Organization Volume 5, Number 4(November 2005) http://www.ephemeraweb.org/

"Black Sails in the Corridor; Treasonous Minds 1.5" in Constituent Imagination: Militant Investigations, Collective Theorization eds Stevphen Shukaitis David Graeber, and Erika Biddle (Oakland; AK Press,2007)

하리·하얼삔(Edinburgh 대학)

테크놀로지와 복잡 시스템의 관계성을 주목적으로, 미디어론, 인공 두뇌, 인지 과학을 연구하는 것과 동시에, 2001년 이후, Edinburgh 지구에 Indymedia 설립을 추진.또 세계 각지의 글로벌·정의·무브먼트에 참가.몇개의 논문은 다음의 자신의 홈 페이지에서 읽을 수 있다.http://www.ibiblio.org/hhalpin/publications.html

브란돈·조던(영상 작가)

사회 시부야 노조무(치바 대학)

--------------------

자율 미디어는 증식 한다!

일시:6월 30일(월)13:00~15:00

장소:중앙대학·스루가다이 기념관 680 교실

 우리의 가장 은밀할 것의 지각이나 감정도 구석구석까지 관리할려고도 검은 빛, 「세계」를 날조 계속 하는 매스 미디어.이 세계를 「매상」에 의해서 가치 평정하는 것으로 「다수파」의 환상을 비대화시켜, 「세계」를 상대화해 거기로부터 피하는 길을 봉해 도는, 매스 미디어의 유기적 지식인들.여기에서는 프랑스의 포스트구조 주의와 뉴욕의 실천, 미국의 마이너 문학이나 사상을, 급진적으로 충돌계속 시켜 대항 글로벌리제이션에 이르는 이론적·실천적 그 지방을 재빨리 그려 온 뉴욕의 독립 출판사 Autonomedia의 짐·프레밍을 둘러싸, 일본에서 지금 펼칠 수 있고 있는, 자극적인 실험을 부딪쳐 보고 싶다.


패널리스트 짐·프레밍(Autonomedia)

나리타 케이스케 (Irregular Rhythm Asylum)

사토 유미코(트랜지스터·프레스)

카토 켄이치(기류사)

사회 사카이 타카시(오사카부립대학)

------------

지하 대학 도쿄──아키하바라에서 일어난 것──


일시:7월 1일(화)18:30~20:30

장소:메이지 대학 리버티 타워 1122 교실

 6월 7일(토)보다 , 코엔지·아마추어의 란 12호점에서 개교중

6월 8일의 대낮, 아키하바라 츄우오토리의 노상에서는 도대체 무엇이 일어났는지?

120초의 사이에, 잔혹한 형태로 교착한 것은 무엇이었는가?


아오모리에서 태어나 각지의 파견 「합숙소」를 전전한 끝에, 시즈오카로부터 그 거리에 나타난 K는,정확히 40년전에 4명을 사살해, 결국 형사 한 N를 귀환시켰다.

그의 「무지의 눈물」이 읽혀지고 있다고 한다.


「그 장소」는, 왜 2킬로서쪽에 있는 스이도교·토요타 도쿄 본사는 아니었던 것일까?

혹은 3킬로남의 마루노우치·미츠비시마을에서도, 5킬로서쪽의 신쥬쿠·도쿄도청도 아니었던 것일까?


오사카에서는, 야숙 하는 사람들이나 일용 노동자에게의 부당한 체포가 잇따르는 중,

솥이 기로 경찰과의 소규모 전투가 계속 되고 있다.

90년전, 토야마의 미나토쵸·우오츠에서 여자들이 살기 위해서 요네쿠라고를 덮친 것은 더운 7월이다.그 투쟁은 「미 소동」이라고 불렸다.


그리고 목숨을 잃은 사람들의 한 명, 도쿄 예술대학의 여학생은, 3월에 행해졌다

네그리 초빙(미수) 이벤트를 알고 있었을 것이다.


──그 장소에 온 K와 거기서 살해당한 사람들에게

집중한 모든 동선과 거기로부터 성장해 가는 것에 임해서

철저 토론하고 싶다.


패널리스트 카나타 사토시(져널리스트 / 작가) 외

사회 히라이현(음악 비평)

지하 대학──비정규 대학 「지하 대학 도쿄」를 위해서

말은 빼앗기고 있다.

노래는 빼앗기고 있다.

사상 등, 묻는 것 옛날에 사라져서 없어졌다.


하지만 지금, 식노래째에는, 적어도 죽는 그 날까지 살아가기 위해서는,

한 덩어리의 말이 필요하다.지금의 이 자신은, 어떤 물질로 되어 있는 것인가.

왜, 어째서, 나 질/와타시타치의 생은 이런 형태가 되었는지?

그리고 도대체, 지금부터 어떻게 되어 간다는 것인가?


TV는, 사람을 후려갈기는 둔기이다.그러니까, 그것을 모두 깨부수고,

말을 만들어 내지 않으면, 만들어진 말을 탐내 식등 함정구라고는,

죽는 것 조차 할 수 없을 것이다.


하지만, 그러한 말이 태어나 가만히 자 혹은 익혀 세울 수 있어

씁쓸하고 단 술과 같이 발효시키는 「장소」는 빼앗겼다.


광장은 빼앗겼다.극장은 빼앗겼다.신문은 빼앗겼다.공원은 빼앗겼다.

거리는 도둑맞았다.불─시─트도, 단보─르도, 드야도, 강가의 제방도,

가─드하도, 카페의 한쪽 구석도, 모두 빼앗기려 하고 있다.

조합도, 교회도, 집마저 사라지려 하고 있다.


그리고 특히, 온갖 「학교」가 죽었다.

대학은, 지금 gated city (요새 도시)화했다.

그것은, 국가와 기업에 봉사하는 개나, 그 아래에서 혹사 당해 구제된다

쥐들의 제조소이다.거기서 가르칠 수 있는 「지식」이나 「기술」이나

「교양」은, 개를 연결하는 쇠사슬이며, 쥐를 취하는 철의 이빨이다.


───그리고,【지하 대학】이 시작된다.


거기서 말해지는 것은, 쇠사슬을 자르는 「지식」이며, 철의 이빨을 부수는 「기술」

이다.교양 주의를 파괴하는 「교양」이다.


그것은, 대항 심포지엄을, 대학의 밖에, 거리에, 밤에, 밀어 여는 시도이다.

일찌기 소련 지배하의 동쪽요─롭파에, 얀·파트치카들의 지하 대학이 있었다.

데리다들의 「조건없는 대학」의 시도가 있었다.

지금, 한국에 「수유=노모」가 있어, 라틴 아메리카에는 유목민 대학이 있다.


【지하 대학】은, 신음이 소리가 되어, 소리가 노래가 되는, 그 일보직전에 단념할 것이다.

왜냐하면, 노래는 빼앗기고 있기 때문에.

【지하 대학】은, 밤의 거리, 그 수렁을 방황TAZ(일시적 자율 공간)가 될 것이다.

왜냐하면, 장소는 빼앗기고 있기 때문에.


지하 대학 도쿄@코엔지

6/7 (토)준비 집회 【지하 대학】을 위한 RAP/TAZ ──히라이현

6/14(토)문화 게릴라전 교정 ──이르코몬즈+사카이 타카시

이하, 7월 이후에는 월 1회로 속행 예정.


21 세기 아나운서─키즘을 향해서

「꿈」에의 미움

문학 도둑──지하 문학의 보학

되살아나는 미 소동──지하의 역사

대어 장소의 두더지 서──청취·일용 열전

키타칸토 유목민 공간을 달린다

후리─타─를 과잉 긍정한다

포스트모던·냉소주의를 파괴한다

지제크 사상을 현실화한다

음악으로서의 유물론

etc. etc.

19시부터 2시간

500엔+던져 주는 돈

@코엔지·아마추어의 란 12호점


----------------------

군사화에 저항한다

일시:7월 1일(화)18:30~20:30

장소:메이지 대학 리버티 타워 1127 교실

 홋카이도 토우야호에 모이는 나라들이, 아메리카 합중국을 필두로 거대한 군사력을 가지고 있는 것은 주지의 사실이다.이번 회장이 되고 있는 홋카이도, 2000년의 서미트의 회장이 되고 있던 오키나와는, 두 지방역 모두 자위대 기지, 미군 기지가 존재해, 여러가지 저항 운동을 하고 있는 장소다. 군대, 기지 건설, 기지의 유지에 의해, 많은 자연이 부수어져 광대한 토지가 빼앗겨 왔다.군사력의 존재가 환경 파괴를 진행시키고 있는 것에도 불구하고, 또 참가 각국은 온 세상에서 군사력을 행사해 왔음에도 불구하고, 거기에 시선을 향하지 않게, 토우야호 서미트에서는 환경 문제가 의제의 중심이 되려 하고 있다.

 오키나와현의 북부에 위치하는 타카에에서는, 이 세션을 할 예정의 7월 1일, 신기지 건설을 향한 공사 착공일로 되어 있다(6월 4일 현재, 주민의 회라는 약속을 깨고, 공사 업자가 기지 건설 예정지에 들어가고 있는 것이, 현장에 들어앉고 있는 동료로부터 전해졌다).헤노코에서는, 날마다 조사 작업선에 대한 저지 행동을 하고 있다.확실히 군사화는 진행되려고 하고 있어, 그것을 현지에서 필사적으로 세우고 있는 동료가 있다.현지에서 들어앉는 행위에, 혼자라도 1시간이라도 참가해 주었으면 하는 지금, 멀어진 장소에서 무엇이 가능하는 것인가.무엇을 해야 하는 것인 것일까.유효적인 저항 운동이 지금 구할 수 있고 있어 시급하게 행동해야 한다.

 본세션에서는, 각지에서 저항 운동에 관련되고 있는 스피커에 이야기를 받아, 현실에 일어나고 있는 군사화와 군사화에의 저항을 공유해, 거기로부터 보다 현실적인 저항의 형태를 상상해 나가고 싶다.

패널리스트 매화나무 숲 히로미치(NPO 법인 피스 창고 대표)

김·디온(연구 공간 수유+너머)

저항 운동에 관련되고 있는 사람

사회 이사 유키(히토츠바시 대학)

========

아우트노미아와 미디어 운동

일시:7월 1일(화)18:30~20:30

장소:메이지 대학 리버티 타워 1128 교실

 아우트노미아 운동의 대변인으로서 알려져 이탈리아 첫 자유 라디오 「아리 최」이래, 가타리와의 협동을 거쳐 최근의 텔레 스트리트에 이르기까지, 항상 현대 미디어를 자극해 온 실천적 사상가 흐랑코·베랄디(bifo).라디오·아티스트/이론가로서 세계의 미디어 운동에 다대한 영향을 주는 코가와 테츠오와의 대화.

패널리스트 흐랑코·베랄디(미디어 이론/활동가)

코가와 테츠오(라디오 아티스트, 미디어 비평가)

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Pri la Striko de Kamionistoj en Koreio, 2008

La striko komencis je meznokto en la 13a de Junio.
Kaj la striko finiĝis je la 19a vespere en la 19a de Junio.
 

사용자 삽입 이미지

Kamionistoj kuŝas sur ŝoseo por protesti kontraŭ policoj, kiuj gardas anstataŭan transporton / Origina Foto: Yonhap


Unue, plejmulto de popolaro en Koreio subtenis kaj subtenas la strikon.
Ĉar kamionistoj rifuzis porti bovaĵojn importitajn de Usono.
Nuntempe en Koreio granda kandel-manifestacio okazis pro publikigo de registaro importi usonajn bovaĵojn.
Oni suspektas ke la bovaĵoj estas danĝera pri malsano de freneza bovo(angle Bovine Spongiform Encephalopathy).
Do kamionistoj rifuzis transporti la bovaĵojn.
Kaj nuntempe kelkdekaj miloj da homoj ĉiutage manifestacias kontraŭ diktatora registaro subtenante strikojn de laboristoj.
Fakte multaj civitanoj vizitis oficejon de labrosindikato por subteni strikon kaj ili donis manĝaĵojn kaj monojn por tio.
 
Due, multaj kamionistoj(pli ol 1,300) nove membriĝis al laborsindikato de kamionistoj dum 10 tagoj ĉirkaŭ striko.
Lastatempe la kosto de oleo por kamiono subite leviĝis multe.
Do kamionistoj en Koreio ne povis vivteni sin kaj siajn familianojn bone.
Samtempe laborpago ne leviĝis sufiĉe.
Tial furiozo de kamionistoj eksplodis.
Kaj multaj nemembriĝitaj kamionistoj memvole partoprenis en la striko.
 
Trie, registaro kaj kapitalistoj cedis iomete post striko.
Kamionistoj postulis "Regula Laborpaga Sistemo por Transporto"n, kiu limigas plej malalta laborpago, kaj registaro promesis tion per prova administro venontjare kaj ŝanĝi leĝon poste.
Kapitalistoj de Kontenero levis laborpagojn por eksterurba linio kaj enurba linio aprte 19%, 10%.
 
Sed tamen multaj gravaj problemoj ankoraŭ ne estas solvitaj.
Antaŭe promesoj de registaro ne realiĝis, do ree kamionistaj strikoj okazis.
Kaj leĝa rajto de laboristoj por kamionistoj ankoraŭ ne legaliziĝis.
Tial oni nomas kamionistojn kiel speciale dungiĝitaj laboristoj(reale ili estas laboristoj, tamen leĝe ili estas privataj mastroj de entrepreno por si mem).
Do laborleĝo ne protektas kamionistojn. 
 
Laŭ mia penso, ĉi foja striko gajnis kelkajn cedojn de registaro kaj kapitalistoj.
Sed fundamentaj problemoj ankoraŭ ne estas solvitaj.
Tial similaj strikoj kaj bataloj denove okazos nelonge.

Kamionistoj devas akiri rajton kiel laboristoj.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

2007 Vintra Tendumo de HKMKN

2007. 11. 5. 00:35

2007 Ĝenerala Kunsido por establi HKMKN-n kaj Vintra Tendumo

15-16 DECEMBRO 2007

사용자 삽입 이미지


0. Celo

Tutmondaj Esperantistoj disvastigas signifon de Esperanta Movado per diversaj eventoj ĉiu jare en la 15a de Decembro por rememorigi la naskiĝtago de Lazaro Ludoviko Zamenhof, kiu kreis Esperanton por realigi egalecan kaj pacan lingvuzadon. En venonta la 148a Zamenhofa Tago ni volas okazigi Ĝeneralan Kunsidon por establigi Esperanto-Reto HKMKN(Homaranisma Komunlingva Movado Kontraŭ Novliberalismo)-n, kiu estis proponita ekde julio, 2007, en Koreio. Samtempe ni volas okazigi Vintran Tendumon de organizaĵoj kaj individuoj, kiuj celas Esperantan Movadon ne nur kiel lingva movado, sed ankaŭ solide ligitan kun diversaj sociaj movadoj.
Ni intencas disvolvi agadon kontraŭ kapitalisma tutmondiĝo subpremanta homaran kreecan potencon, klopodante por ke tutmondaj individuoj havu reciproke pli multajn komunajn rilatojn kaj realigu potencialon homarecan.
Ni esperas vian multan intereson kaj partoprenon.

1. Dato, Loko

Dato: La 15a(Sabato)~16a(Dimanĉo) de Decembro, 2007
Loko: Lernejo Mari en Insulo Ganghŭa, Urbo Inĉeon, Koreio

2. Programo
(La Programo estas ankoraŭ ne fiksita, do vi povos kontribui programon.)

La 1a Parto: Ĝenerala Kunsido por establi HKMKN-n
- Prezento pri Prospekto kaj Progreso de HKMKN
- Diskuto pri Regulo de HKMKN
- Diskuto pri Aktivplano en 2008
- Informo pri Radio-Elsendo de HKMKN
- Elekto de Farantoj(plenumkomitato) de HKMKN

La 2a Parto: Forumo kaj Eventoj
- Forumo : Rilato inter Esperanto-Movado kaj Socia Movado
Prezenttemo(Ankoraŭ nefiksita)
1) Kial necesas Komunlingva Movado (Sandor Horvath)
2) 2008 G8 Pinta Konferenco kaj Rolo de Esperanto-Movado (Miyazawa Naoto)
Totala Diskuto
- Kantu Esperante
- Spekti Esperanto-Teatraĵon
- Spekti Espernato-Filmon([Gerda Malaperis] aŭ [Patro])
- Esperanto-Ludo(Kartludo, Sekvi finan vorton, Legi fabelon, ktp)
- Esperanto Kvizo (diveni nomojn de legomoj)
- Libro Servo

La 3a Parto: Prezento de Diversaj Esperanto-Aktivoj
- Paca Solidareco de Esperanto
- Korea Rondo de SAT
- Rondo de Esperanto-Studo de Migrintaj Laboristoj el Urbo Osan
- Rondo de Esperanto-Studo el Urbo Gŭangĝu
- Rondoj de HKMKN(Seminarianoj de "La Aventuroj de Alicio en Mirlando", Seminarianoj de "La Eta Princo", Lernantoj de Baza Kurso de Esperanto)
- La Paka lernejo
- Kaj Aliaj Rondoj kaj Individuoj

3. Detala Tempo-Tablo
 

Tempo Dato  15-DEC-2007(Sabate)  16-DEC-2007(Dimanĉe)
08:00  Ekiri al Eventejo  Matenmanĝo
09:00    Prezento de Diversaj Esperanto-Aktivoj
 - Paca Solidareco de Esperanto
 - Korea Rondo de SAT
 - Rondo de Esperanto-Studo de Migrintaj Laboristoj el Urbo Osan
 - Rondo de Esperanto-Studo el Urbo Gŭangĝu
 - Rondoj de HKMKN(Seminarianoj de "La Aventuroj de Alicio en Mirlando", Seminarianoj de "La Eta Princo", Lernantoj de Baza Kurso de Esperanto)
 - La Paka lernejo
 - Kaj Aliaj Rondoj kaj Individuoj
11:00  Atingi al Eventejo  Spekti Espernato-Filmon
12:00  Tagmanĝo  Tagmanĝo
14:00  Ĝenerala Kunsido de HKMKN  Adiaŭo
16:00  Promenado de Insulo Ganghŭa 
18:00  Vespermanĝo 
19:00  Forumo: Rilato inter Esperanto-Movado kaj Socia Movado

 1. Kial necesas Komunlingva Movado  (Sandor Horvath)

 2. 2008 G8 Pinta Konferenco kaj Rolo de Esperantistoj (Miyazawa Naoto)

 Totala Diskuto

 
  Simpla Esperanto-Lernejo 
21:00  Interkona Vespero

 - Sinprezento de Partoprenantoj
 - Kantu Esperante
 - Spekti Esperanto-Teatraĵon
 - Esperanto-Ludo(Kartludo, Sekvi finan vorton, Legi fabelon, ktp)
 - Esperanto Kvizo (diveni nomojn de legomoj)
 - Libro Servo

 
23:00  Post kunsido, Dormo 

*Ni povos ŝanĝi supran programon laŭ situacio.

4. Kotizo
(Bonvole pagu ĉe la eventejo surloke)

- Kotizo: 30,000 Koreaj Ŭonoj (23 Eŭroj / 33 Dolaroj / 3,800 Jenoj)
- Rememoraĵo: HKMKN T-ĉemizo (donaceto)
(*Se vi bezonas plian, bonvole mendu kaj aĉetu surloke)

5. Aliĝilo por Vintra Tendumo kaj Ĝenerala Kunsido de HKMKN

- Nomo:             (Kromnomo:             )
- Naskiĝtago:       jaro        monato       tago (Ekz. 1986/01/15)
- Kapabla Lingvo: 
- Ret-adreso:
- Hejmpaĝo/Blogo:
- Telefon-numero:
- Adreso:
- Program-kontribuo: Jes / Ne
(Se jes, kio estas enhavo de via programo:                  )
- Aldona Parolo pri vi:

6. Bonvole sendu vian aliĝilon al:

Ĉefa Ret-adreso: hkmkn@waam.net

Respondeculoj
- Paz: paze23@gmail.com +82-10-3226-2780
- Salo: salolee@paran.com +82-19-387-3263
- Kara: kara12345@gmail.com +82-10-7999-9857
- Kosma: ttabi@hanmail.net +82-10-4260-0426

HKMKN
Sungji-B/D 101, Seokyo-dong 375-13,
Mapo-gu, Seoul, Korea (KR121-839)

 

사용자 삽입 이미지

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

ALVOKO AL MONDA POPOLO

2007. 10. 23. 00:12

Same kiel subo, k-do MIYAZAWA Naoto sendis al mi la alvokon kontraŭ G8 konferenco al Monda Popolo.
Mi volas disvastigi ĝin kaj kunlabori kun aktivistoj kontraŭ kapitalisma tutmondigo.
Bonvole legu suban enhavon, kaj se vi konsentas ĝin, kune subtenu ĉi tian alvokon.

--

NE! G8 PINTA KONFERENCO (SUMMIT) en 2008
INTERNACIISME, REKTAGADE NI BATALU

Ni, LIBERA ESPERANTO-ASOCIO en HOKKAJDO, kun amikoj batalantaj en Hokkajdo, Japanio, disvokas al esperantisoj, esperantaj lernantoj kaj amikoj en la mondo aliĝi al la batalo kontraŭ G8 PINTA KONFERENCO (SUMMIT) en 2008. La batalo estos ne nur ĉi tie en Hokkajdo internaciece, sed ankaŭ en la tuta mondo.

Oni decidis, ke de la 7a ĝis la 9a de julio en la venonta jaro 2008 la gvidantoj de ok potencaj landoj superregantaj la mondon (Usono, Kanado, Britio, Francio, Germanio, Italio, Rusio kaj Japanio) kunvenos apud Lago Toya en Hokkajdo en Japanio por G8 Pinta Konferenco (Summit). La G8 konferenco estas fermita kunveno por profito de internaciaj kapitaloj kaj akcelas „globalization“ (tutmondigo: mondskala disvolvado de grandega kapitalaro). Tiu tutmondigo „globalization“ kaŭzas suferojn de laboristoj, kamparanoj, civitanoj kaj indiĝenoj en la tuta mondo.

Hokkajdo, la okazonta loko de la G8 konferenco, estas unu el la kolonioj daŭre posedataj de Japanio eĉ post la dua mondmilito. Tie indiĝena nacio, Aino, kiu loĝadis longe antaŭ la atingo de japanoj, suferis kaj suferas pro kruela asimiligo de japana politiko. Japana registaro ĝis nun ne agnoskas Ainon kiel indiĝena nacio. Malgraŭ tio, la registaro eĉ intencas utiligi ainan kulturaĵon por la konferenco. (Se ĝi volas utiligi la kulturaĵon, almenaŭ ĝi agnosku ekziston kaj rajton de indiĝena nacio!)

Dum la tiel nomata bonŝanĝa politiko de japana registaro kondukas ekonomian bonstaton al Tokio, samtempe malbonstaton severan al Hokkajdo. Verdire la japana bonŝanĝa politiko estas la „globalization“, tutmondigo, kies rezulto estas la disklasiganta socio. La laboristoj, kamparanoj, fiŝistoj, komercistoj kaj fabrikistoj en Hokkajdo havas aŭ havos plu grandan malfacilecon. La popoloj en Hokkajdo kaj alilokaj japanaj tamen ankoraŭ ne povas trovi la rilaton inter siaj problemoj kaj la „globalization“ tutmondigo.

Nun dezirata en Hokkajdo kaj en Japanio estas internacia batalo kontraŭ G8 kontraŭ „globalism“ tutmondigismo. Ni formigu unuiĝintan fronton vastan kaj plurtavolan, ĉirkaŭ la akso de internaciismo kaj rekta agado de popoloj. De nun, de ĉi tie ni proponas la kunbatalon de tutumondaj kamaradoj kaj amikoj por konstrui internacian kaj lokan fronton kontraŭ „globalism“ tutmondigismo vaste faritan de laboristoj, kamparanoj, intelektuloj, junuloj lokaj loĝantoj, kaj indiĝenoj.

En Hokkajdo esperantistoj el tuta mondo estos atendataj kiel interpretantoj kaj funkciuloj de internacia komunikado. Krome se eblos, ni volas formi propran internacian trupon esperantistan por rekta agado kontraŭ G8 en Hokkajdo.
 
la 16a de oktobro, 2007

LIBERA ESPERANTO-ASOCIO en HOKKAJDO
 
1-3-13Asabu, Kitaku, Sapporo, JAPANIO, JP001-0045
TEL/FAKS  +81-(0)11-717-4189     retadreso  naoto_5esperanto@ybb.ne.jp


Kio estas LIBERA ESPERANTO-ASOCIO en HOKKAJDO (LEA/H)

LEA/H agadas utiligi Esperanton por popolaj bataloj. Kiel la unua ago, ni decidis lanĉi la ALVOKON AL MONDA POPOLO kontraŭ la G8 konferenco apud Lago Toya en Hokkajdo en 2008. En tiu batalo kontraŭ G8, LEA/H havas interkomunikadon ne nur kun esperantistoj sed ankaŭ kun diversaj internaciaj aktivuloj. Kaj ni ĉiam intencas ke la batalo disvolviĝu internaciece. Membroj de LEA/H konsistas el esperantistoj kaj subtenantoj de Esperanto, kiuj aprobas la ALVOKON AL MONDA POPOLO, loĝantaj en Hokkajdo aŭ rilataj al Hokkajdo. Dume, ties reprezentanto estas s-ro MIYAZAWA Naoto. LEA/H funkcias de memvoloj kaj kunlaboro de individuoj. La oficejo havas la adreson : 1-3-13Asabu, Kitaku, Sapporo, JP001-0045.

LIBERA ESPERANTO-ASOCIO en HOKKAJDO

Ni esperas al vi disdoni suprajn dokumentojn esperante aŭ traduke. Antaŭdankas vin.     kamaradece via    MIYAZAWA Naoto

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

 1. Raoni'
  2007.10.23 10:54
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Ho! Mi ne sciis, pri la ainoj.
  Mi ĵus dissendis la tekston al amikoj.
  Bondezirojn al tiuj, kiuj povos agadi loke.
 2. 2007.10.23 12:35 신고
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Dankon Raoni por via kunlaboro!
  Ne nur Ainoj sed ankaŭ Okinavaj loĝantoj, kaj aliaj minoritatoj suferas pro registara persekuto.
  Ĉi tio estas monda problemo ne nur japana, laŭ mia penso.
  Mi korealingve tradukis la dokumenton kaj disvastigas ĝin.
  Ni agadu daŭre transloke.

사용자 삽입 이미지

YUN Seokhun(37 jaraĝa, Terkulturisto en Dumulmori)

[Intervjuo] Eltrovi terkulturiston de la vivo

"Se vi volus fari vere vian deziron, komencu en fariva loko!"

YUN Seokhun(37 jaraĝa, Terkulturisto en Kyunggi-Do Yangpyung-Gun Dumulmori)

Mi volas interfluigi inter junaj terkulturistoj tutmonde pri rekta negoco de terproduktaĵo inter urbo kaj kamparo, pri egaleca komercado monde kaj enlande.

Mi kaj AKT(Agado Kontraŭ Tutmondiĝo; angle Counter Globalization Action)-membroj havis ekskurson en la 1a de Marto, 2007. Tiam mi intervjuis komencantan terkulturiston s-ro YUN Seokhun. Li revenis al kamparo antaŭ 4 jaroj. Kaj li estas ankaŭ ĉarpentisto. Antaŭ reveni al kamparo li laboris en Seulo pri komputila programo kaj presaĵo.

Membroj de AKT interesiĝis aferojn pri produktado, cirkulado, konsumado de ekologiaj manĝaĵoj, kvankam la aferoj progresas ankoraŭ malgranda skale. Ni malprecize eksciis pri terkulturo aĉetante terproduktaĵon de junaj terkulturistoj, kaj iom pli iom ni lernis terkulturon kultivante legomojn ĉe apud-doma kampo en Kyunggi-Do Ĝanghung.

Rakonto de s-ro YUN komprenigis al ni malfacilecon kaj gravecon de kultiva afero pri homa manĝaĵo.

사용자 삽입 이미지

S-ro YUN kaj membroj de AKT antaŭ Dumulmori


Inerta kemia sterka kultivaĵo

Paz: En ĉi loko, organika agrikulturo estas ĉefa. Kial estas tia?

YUN: Dumulmori estas ĉirkaŭ Paldang lago, kies akvo estas uzata kiel trinkakvo por civitanoj en Seulo. Do ĉi tie oni ne povas uzi agrikulturan medikamenton. Tial ĉi tie loĝantoj ekskluzive provizas organikan produktaĵon al metropola regiono por vivteni sin kaj por loka ekonomio. Sed nuntempe ankaŭ organika agrikulturo jam estas en konkura sistemo.

Paz: Ĉu ĉi tie oni tute ne uzas agrikulturan medikamenton kaj kemian sterkon?

YUN: Tute ne! Terkulturada sindikato(Nome de "Vivigi vivaĵon en Paldang(팔당생명살림)") decidis, ke oni ne uzu fosilian brulaĵon en vinildomo(forcejo). Ne nur agrikulturan medikamenton sed ankaŭ kemian sterkon ni ne uzas, ĉar se ni uzus kemian sterkon, poste ni devus uzi agrikulturan medikamenton. La kemia sterka kultivaĵo estas senviva kaj facile moliĝas, do ne uzante agrikulturan medikamenton je tio, kio fuŝiĝos tuj.

Paz: Ĉu damaĝo de plantpesto kaj malutilaj insektoj ne estas granda? Se tiel, kultivado estus malfacila kaj malprofito estus granda...
 
YUN: La damaĝo estas granda pli ol onia penso. Facile ŝimas sur legomoj. Organika agrikulturo estas malfacila, kaj malprofitas, ĉar la rikolt-kvanto estas plimalmuta ol kazo de ĝenerala agrikulturo, kvankam organikaĵo estas 1 kaj duonoble pli multekosta ol ĝenerala kultivaĵo. Mi pensas, ke oni devu kompreni la gravecon de organika agrikulturo. Ĉi tie oni importas abelojn el Nederlando por eviti artefaritan ensemadon. 

사용자 삽입 이미지

Ni ĝojis senpage ricevinte laktukon de kamparano

Superi komercan cirkuladan sistemon

Paz: Kian kultivaĵon oni semas ĉi tie?

YUN: Frago, spinaco, laktuko, brokolo, florbrasiko, k.a. Ĉefe fruktoj kaj legomoj. Onia manĝakutimo estis ŝanĝita kaj sekve agrikulturo estis ŝanĝita. Mi pensas, ke manĝaĵo estas 'unu kulturo'. Onia manĝaĵo estis ŝanĝita, do postuli al popolamaso ian moralan manĝadon estas troe. Mi pensas, ke provizi prilaboritan manĝaĵon por urbanoj estas pli bone ol provizi krudan legomon. Por tio, batalo necesas kontraŭ sistema barilo kiel nuna leĝo de nutrovaro kaj higieno. Mi volas, ke vi kaj oni interesiĝi pri tia afero.

Paz: Kiel oni serĉas semojn?

YUN: 90%-n de semoj ni aĉetas. Memkolekto de semoj estas ankoraŭ malpli 10%. Mi aŭdis, ke organikaj agrikuturistoj en Japanio memkolektas iom pli iom multe, tamen ĉi tie ankoraŭ longan tempon bezonos.

Paz: Kia estas nuntempa situacio de merkato pri organikaĵo? Kaj kiel vi intencas cirkulad-manieron de organikaĵo?

YUN: Terkulturada sindikato(Vivigi vivaĵon en Paldang) kolektas kultivaĵojn de kamparanoj ĉi tie. Kaj tio provizas al agrikultura kooperativo,vivo-kooperativo. Ankaŭ rekta negoco povas, tamen la ratio estas malgranda, ĉar la kvanto de produktaĵo estas malmulta. Mi pensas, ke Terkutura Sindikato bezonas, tamen ke reto de rekta negoco inter urbo-kamparo kaj inter produktisto-konsumanto estas pli grava senkomerca cirkulada sistemo. Ĉar la plej grava afero estas, ke oni komprenu organikan agrikulturon kaj kiel fari manĝaĵojn. 

사용자 삽입 이미지

S-ro YUN estis intima kun aliaj loĝantoj

Ambaŭ en urbo kaj kamparo propra maniere ekologian praktikon

Paz: Kiel vi planas ĉi jaran kultivadon? Kaj vi ankaŭ laboras kiel ĉarpentisto, ĉu ne?

YUN: Lasta jare mi iomete kultivis rizojn kaj sojfabojn. Ĉi jare mi plantos dolĉajn kukurbojn kaj kapsikojn aprte po 1,000 kvadrataj metroj kaj 3,300. Mi unue plantis sekalojn sur la kampo, kie plantos kapsikojn. Mi ne intencas plimultigi grande terspacon de kultiva kampo estonte. Samtempe mi laboras kiel ĉarpentisto por konstrui la 1an universitaton en urbo Ansan. Mi estas tre okupita pro ambaŭ laboro, do mi elektis relative pli oportunajn kultivaĵojn(dolĉa kukurbo kaj kapsiko).  

Paz: Jam pasis 4 jaroj de via reveno al kamparo. Ĉu vi elektis organikan agrikulturon pro via vidpunkto de ekologia movado?

YUN: Jam pasis 4 jaroj, tamen mi estas entute komencanto por organika agrikulturo. Dumtempe mi preparis tion. Sed tiam, kiam mi estis infano, kun mia patro mi agrikulturis en subprovinco Jongjang en provinco Kjongbuk, do agrikulturo ne estas fremda por mi. Mi nur deziris fari agrikuturon. Unue mi volis iri hejmloko. Tamen poste mi pensis, ke mi devus fari mian volon en ebla loko, se mi vere volus ĝin. Senrilate kun loka komunumo, loĝantoj, ekonimia rilato, soleca progresema praktiko estas reale sensenca. Mi ne vidis organikan kultivadon kiel rimedo aŭ ilo por ia movado. Ĉi tie jam oni faris organikan. Estas aparta problemo fari organikan kaj praktiki ekologian movadon. Oni havas fantazion al organika agrikuturo kaj tia kamparanoj, tio reale ne estas ĝusta. Ambaŭ en urbo kaj kamparo propra maniere fari ekologian praktikon bezonas al ni!

Paz: Ĉi tie junuloj estas multaj. Kial ili kolektiĝas ĉi tie? Kaj vi havas bonrilaton kun la antaŭloĝantoj, ĉu ne?

YUN: Junuloj kune kolektiĝis kaj studas filozofion pri organiko, vivo, kaj agrikulturo. Kaj kune faras alkoholaĵon, kune drinkas, kaj organizas diversajn kunsidojn kaj aktivojn. La kialo de multa reveno de junuloj estas ekonomia sukceso, kvankam kompreneble ekzistas diferenco inter riĉuloj kaj malriĉuloj. Pioniroj de organiko konscie faris kondiĉojn por ekonomia sukceso de novuloj en ĉi vilaĝo. Fakte, en rilato kun antaŭloĝantoj estis problemoj. Ĉar ili volis multe vendi kultivaĵojn senkondiĉe, tamen novaj junuloj volis fari bonrilaton kun produktistoj kaj konsumantoj.

사용자 삽입 이미지

Antaŭ traktoro de kapsika kampo de s-ro YUN

"Ho, ĉiuj estas varme malriĉaj!"
Kune laboru, kaj malmulte gajnu!

Paz: Kiel vi fartis ĝis nun post reveno al kamparo? Bonvole diru al mi, aktuale kiel vi pensas pri la organikon en via vivo.

YUN: Lastaj 4 jaros estis prepara periodo por renkonti kamparanojn kaj scii tiujn. Ĉi tie kelkaj homoj forlasis agrikulturon antaŭ plenumi ĝin, tamen neniu malsukcesis post reala kultivado, laŭ mia scio. En ĉi loko, kamparo ne estas granda, do tio limigas areon de kultivadon. Mi pensas, ke 10 mil kvardataj metroj kaj 40~50 milionoj da korea ŭno de vendado estas maksimumo por unu kampara familio. Ĉar ĉiam dungante homojn komerce gajni multan monon estas same kiel agrikultura entrepreno. Ne sekvu agrikulturo, kiu vivigu la teron kaj vivon, al la logiko de interezo kaj logiko de ekspansiismo, ĉu ne?

Paz: Vi ne uzas kemian sterkon. Bovole diru pri kultiva maniero.

YUN: Ĉi tie oni ne uzas fekaĵon de brutaro, kaj komune uzas memfaritan organikan grasigaĵon kiel sezam-feĉo. Mi pensas, ke por agrikulturo bezonas kooperado. Kiel komuna farado de sterko, kooperado helpas reciproke. Kaj kooperado helpas ankaŭ por intertraktado kun registaro, agrikultura kooperativo. Fakte, miaj amikoj kaj antaŭuloj helpas mian kultivadon tiam, kiam mi estus okupita. Ankaŭ mi helpas ilin, se ili estus okupita. Sekve, mi estas ĉiam okupita.

Paz: Dankon pro via respondo! Malgraŭ via okupiteco, ofte parolu al ni pri agrikultura kaj viva rakonto.

YUN: Jes ja. Ni renkontiĝu ofte. Aŭtune venu por helpi rikoltadon de la kapsiko.     

Blogo de YUN Seokhun : http://blog.naver.com/foxbird1 (kapsiko-kultivado en kampo de sekalo)

Intervjuita de Paz : paze23@gmail.com / http://esppaz.tistory.com

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3