Kritika analizo kaj konfronta direkto pri ĉefaj temoj de G20 Pinta Konferenco
- publikigita de Korea Konfederacio de Laborsindikatoj(KCTU)

■ Resumo de raporto

□ La naskiĝa fono de G20 Pinta Konferenco

Manifestacio en Toronto, Kanado

① Post 1980 jardeko novaj evoluantaj landoj daŭre kreskis, do la pozicio de la landoj speguliĝis.
② Kapitalistoj konsciis, ke malfacilas efektive solvi tutmondan financan ekonomian krizon kun escepto de Ĉinio, Hindio, Koreio, k.a., kiuj estas kernaj koncernaj landoj pri tutmonda disproporcio kaj havas nigrajn ciferojn en internacia regula spezo kaj grandan fremdan valuton(dolarojn).
③ Necesis efektive gajni Ĉinion, kiu lastatempe leviĝas kiel G2, al kadro de internacia negoco pri financa ekonomia temo kaj samtempe deteni Ĉinion flanke de tutmonda direktado.
 ⇒ Konsekvence, ĉar la kadro de G7/G8 havas radikan limon, do G20 Pinta Konferenco lanĉiĝis.

 □ La tendenco kaj ĉefaj rezolucioj de G20 Pinta Konferenco

 

La 1a Pinta Konferenco(Vaŝingtono)

La 2a Pinta Konferenco
(Londono)

La 3a Pinta Konferenco(Pitsburgo)

Ĉefaj rezolucioj kaj trajtoj

* Ampleksa kunsento pri principo por limigi financadon - Neekzisto de regulita politika alternativo

* Kunsento pri principo de revigligi komercan kondiĉon

* Malakcepto de protektismo

* Kunsento de konkeri krizon per internacia instituto kiel IMF, ktp

* Daŭrigo de politiko revigligi komercan kondiĉon

* Kunsento de detalan politikon por limigi financadon

* Establo de stabliga komitato pri financo

* Kunsento pri reformada principo pri IMF

* Daŭrigo de politiko revigligi komercan kondiĉon - Elireja Strategio estas ankoraŭ frua

* Ordoni al IMF fari planon por dividi koston de krizo en financa sfero

* Kunsento de la direkton por renovigi limigon por ekonomia saneco kaj kompensan sistemon en financa sfero

* Komenco de debato pri reĝimo de 'Post-Krizo'

* Ampleksigo de temoj kiel dungado, ŝanĝo de klimato, ktp

* Kunsento de detala direkto por reformi internaciajn financajn organizaĵojn kiel IMF, Monda Banko, ktp

□ La problemoj de G20 Pinta Konferenco

Toronto, Kanado

○ G20 Pinta Konferenco naskiĝis en internacia kunlaborado pri tutmonda financa ekonomia krizo. Tamen ĝi ekskluzivas partoprenon de plejmultaj landoj, precipe, malmulte evoluitaj landoj kaj landoj en Afriko, kiuj estas la plej grandaj viktimoj de novliberalisma politiko de internacia financa organizaĵo. Do, ĝi havas radikan problemon je reprezenteco kaj justeco.

○ G20 Pinta Konferenco intencas fliki la krizon de kapitalisma sistemo sur financado. Kaj ĝi ne volas haltigi novliberalisman politikon, kiu aperigis grandan malegalecon, kaj ne volas sekvi radikan ŝanĝiĝon de la kapitalisma paradigmo.

○ G20 Pinta Konferenco, nereformante kaj ne juste traktante, restituis kernajn plenumigajn organizaĵojn de novliberalisma politiko kiel IMF, Monda Banko, ktp. Tiuj organizaĵoj trudis novliberalisman programon kontraŭ popolamaso al malfortaj landoj.

○ Financa regulada plano, kiun traktas G20 Pinta Konferenco, ne enkluzivas kernan rimedon kiel 'Limigo de grandigo kaj plura entreprenigo de Bankoj', 'Enkonduko de imposto pri financa komercado', ktp, por preventi aldonan financan krizon kaj spekulacion. Kaj oni ne povas kredi, ke G20 landoj havas volon realigi la kunsentaĵojn.

○ G20 Pinta Konferenco ne traktas grave socian krizon kaj nur buŝe parolas la solvrimedon de la krizo. Sed la solvrimedo de socia krizo kiel 'Kreado de bona laborkondiĉo', 'Garantio de laboristaj rajtoj', 'Solvo de profita malegaleco kaj ampleksigo de socia bonfarto', ktp, devas trakti grave principe por daŭrigebla ekonomia progreso. 

□ Ĉefa konfronta direkto kontraŭ G20

Toronto, Kanado

① Fortigi kontrolon pri financa kapitalo, kiu aperigis radikan kialon de ekonomia krizo - Limigo de grandigo kaj plura entreprenigo de Bankoj, Enkonduko de imposto pri financa komercado
② Kontraŭ restituto de IMF, kiu estas plenuma organizaĵo de novliberalisma politiko
③ Ĉesigi negocon de Doha Evoluada Agendo(angle DDA) de Monda Organizo pri Komerco(angle WTO) kaj Libera Komerca Negoco(angle FTA), kiu surbaziĝis sur malsukcesita usonatipa financliberiga modelo
④ Nuligo de leĝo pri unuigo de kapitala merkato kaj politiko por retroigi apartiĝon de financo kaj industrio de korea registaro malakorde kun tendenco de financa regulado en G20
⑤ Enkonduki kaj plenumi 'Kreado de bona laborkondiĉo'-n, 'Garantio de laboristaj rajtoj'-n, 'Solvo de profita malegaleco kaj ampleksigo de socia bonfarto'-n kiel kernaj valoroj por sistemo de 'Post-Krizo'
⑥ Redukti ellaskvanton de karbona dioksido. Stimuli verdan laboron. Subteni 'justan ŝanĝiĝon' por protekti laboristaron je ŝanĝiĝo al 'Verda Ekonomio'
⑦ Ĉesigi projekton por ekspluati 4 grandaj riveroj en Koreio kaj nuligi 'La Baza Leĝo pri Verda Evoluigo'-n, kiuj kontraŭas kun tutmonda klopodo por eviti klimatan ekologian katastrofon
⑧ Ĉesigi maljustan savan kondiĉon de internaciaj financaj organizaĵoj por ke evoluantaj landoj efike puŝi financgrandigan politikon kaj povas eviti ekonomian krizon
⑨ Kondamni korean registaron, kiu subpremas laboristajn rajtojn kaj faras teruran politikan atmosferon pretekstante sukcesan okzigon de G20
⑩ Kondamni G20, kiu imputas krizan koston al popolamaso


Originala korealingva versio(한국어 원문 보기): http://nodong.org/policy/257732


‘G20 정상회의 주요 쟁점에 대한 비판적 검토와 대응방향’
- 출처: 민주노총 

■ 보고서 요약 

□ G20 정상회의 탄생 배경 

① 1980년대 이후 지속적으로 성장한 신흥개도국의 경제적 지위 반영
② 글로벌 불균형(Global Imbalances)의 핵심 당사국들인 중국, 인도, 한국 등 경상수지 흑자국이면서 대규모 외환(달러)보유국을 제외하고는 세계적인 금융-경제위기에 대한 실질적인 해법마련이 어렵다는 인식
③ 국제지배구조(Global Governance) 측면에서 최근 G2로 떠오르고 있는 중국을 경제·금융 현안에 관한 국제 논의 틀로 실질적으로 포섭하고 동시에 견제할 필요성 등.
⇒ 결론적으로 G7/G8 논의만으로는 근본적 한계를 가질 수밖에 없었기 때문에, G20 정상회의 출범함.
 

□ G20 정상회의 논의 동향과 주요 합의 사항 

 

1차 정상회의(워싱턴)

2차 정상회의(런던)

3차 정상회의(피츠버그)

주요 합의사항과

특징

* 금융규제 원칙에 관한 포괄적 합의 - 체계화된 정책대안 불분명

* 경기부양 원칙 합의

* 보호주의 배격

* IMF 등 기존 국제기구를 통한 위기 극복 합의

* 경기부양책 지속

* 금융규제 세부대책 합의

* 금융안정위원회 설치

* IMF 개혁 원칙 합의

* 경기부양 지속 - 출구전략 시기상조

* 위기비용 금융권 분담방안 IMF에 초안 마련 지시

* 건전성 규제, 금융권 보상체계 개선 방향 합의

* ‘위기-이후’ 체제 논의 개시

* 일자리, 기후변화 등 의제 확대

* IMF, 세계은행 등 국제금융기구 개혁 세부방향 합의

 

□ G20 정상회의 문제점 

○ G20 정상회의는 세계 금융·경제위기에 대한 국제적 공조 속에서 탄생했지만, 절대 다수 국가 특히 국제금융기구의 신자유주의 정책으로 가장 큰 피해를 입은 저개발국가와 아프리카 국가의 참여를 배제함으로써 대표성과 정당성에 있어서 근본적인 문제를 지니고 있음.  

○ G20 정상회의는 지난 20년 동안 대대적인 불평등을 발생시킨 신자유주의 정책의 중단과 패러다임의 근본적 변화를 추구하기 보다, 금융화에 기반한 자본주의 체제 위기를 봉합하는 데 그치고 있음.  

○ G20은 반민중적인 신자유주의 구조조정 프로그램을 주변부 국가들에 강요했던 IMF, 세계은행 등 신자유주의 정책의 핵심 집행자를 근본적인 개혁과 평가 없이 복권시킴. 

○ G20이 심혈을 기울여 논의하고 있다는 금융규제(Financial regulation) 방안은 ‘은행의 대형화·겸업화 규제’, ‘금융거래세 도입’ 등 추가적인 금융위기와 투기거품 방지를 위한 핵심 ‘알맹이’는 부차화되거나 빠진 채 논의되고 있으며, 합의 사항에 대한 각국의 실행 의지도 의심스러움.  

○ G20은 지속가능한 경기회복을 위해 핵심 원칙으로 존중되어야 할 ‘좋은 일자리 창출’, ‘노동기본권 보장’, ‘소득불평등 해소와 사회보장 확대’ 등 사회적 위기에 대한 해결책은 부차화되거나 립 서비스 수준을 벗어나지 못하고 있음.  

□ G20에 대한 주요 대응 방향 

① 위기의 근본 원인을 제공한 금융자본 통제 획기적 강화 - 은행의 대형화·겸업화 금지와 금융거래세 도입
② 신자유주의 정책 집행자 IMF 복권 반대
③ 실패한 미국식 금융자유화 모델을 토대로 한 FTA와 WTO 도하개발의제(DDA) 협상 중단
④ G20에서 논의·합의되고 있는 금융규제 경향과 상반되는 이명박 정부의 구시대적 자본시장통합법 및 금산분리완화 정책 폐기
⑤ 위기-이후 체제를 위한 핵심 가치로 ‘노동기본권 보장’, ‘좋은 일자리’, ‘사회보장 확대’를 채택·실행
⑥ 이산화탄소 배출량 감축, 녹색일자리 장려하고, ‘녹색경제’로의 전환에서 노동자를 보호하기 위한 ‘정의로운 전환’ 지지
⑦ 세계적 차원의 기후·환경 재앙을 피하기 위한 노력과 상반되는 4대강 사업 중단, 녹색성장기본법 폐기
⑧ 개도국이 경제위기에서 벗어나기 위한 효과적인 재정확장정책을 추진할 수 있도록 국제금융기구의 잘못된 구제조건 부과 중단
⑨ G20 빌미로 노동기본권 억압하고 공안정국 조성하는 이명박 정부 규탄
⑩ 위기 비용 전가하는 G20 규탄.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Kontraŭ G20 Pinta Konferenco neegaleca nedemokrata!
G20 imputas al popolaro respondecon kaj koston de financa krizo kaŭzita de Ŝtatoj kaj Entreprenoj, kaj minacas homan vivon por profito de kapitalo.
- Raporto pri Korea kaj Japana Aktivista Kunsido de Esperanto 2010 kaj konversacio kontraŭ G20

사용자 삽입 이미지
Ekde la 19a ĝis 21a de Marto, 2010, dum 3 tagoj okzis Korea kaj Japana Aktivista Kunsido de Esperanto kaj konversacio kontraŭ G20 en Popolamasa Domo en Mangwon-dong, Mapo-gu, Seulo. El Japanio 10 aktivistoj kaj ĉirkaŭ 30 koreaj aktivistoj partoprenis. Ĉi tiu evento jam havas kelkjaran historion. En 2007, japanaj aktivistoj proponis komunan batalon kontraŭ G8 Pinta Konferenco en Esperanto-kunsido. Kaj en 2008 ĉirkaŭ 15 koreaj aktivistoj partoprenis en batalo kontraŭ G8 okazita en Japanio. Ekde tiam oficiale komenciĝis solidareca agado. Post tiam japanaj aktivistoj organizis protestan agadon kontraŭ korea ambasadorejo en Tokio nome de 'Ne pardonas masakron en Yongsan' pri la tragedio en Yongsan, 2009. Kaj sekve koreaj aktivistoj protestis kontraŭ forpelada politiko de senhejmuloj el Parko Miyasita en Tokio pro la privatigado de la parko al entrepreno Nike. Surbaze de ĉi tia solidareca aktivado inter koreaj kaj japanaj aktivistoj, ĉi foja kunsido okaziĝis por palpserĉi komunan batalon kontraŭ G20 Pinta Konferenco okazota en Seulo, en la 11a ~ 12a de Novembro, 2010, kaj APEC Pinta Konferenco okazota en Jokohamo, en la 13a ~ 14a.

Aŭskultis la sperton de kontraŭbatalo kontraŭ G8 Pinta Konferenco okazita en Hokkajdo, 2008

사용자 삽입 이미지
Aktivisto de Sangafratina Solidareco, Dopehead Zo, kiu partoprenis kontraŭbatalo kontraŭ G8 el Koreio, prezentis "La Kontraŭbatalo kontraŭ al G8 pinta konferenco, kio estis bazitaj kun amikeco kaj solidareco"-n kaj komenciĝis konversacio. Mi ne publikigos nomojn de japanaj aktivistoj ĉi tie. Japanaj aktivistoj preparis diverse pli ol 1 jaro antaŭ G8 Pinta Konferenco en Hokkajdo, 2008. Eksterlande ili organizis informan turneon vizitante kelkdekajn landojn por propagandi batalon kontraŭ G8, aktivis por konstrui tendumon internacian brigadan ĉirkaŭ lago Toya, kie estis Pinta Konferencejo, administris komunikilan centron de G8, faris propagandaĵojn, financis kaj provizis nutraĵojn, ktp. La plej malfacilaj partoj en ilia sperto estis pri polica subpremado kaj agada taktiko en la loko. En la procezo de la agado sekvis aresto, rifuzo de enlandigo, malliberigo. Kaj post aresto maksimume 23 taga enkarcerigo eblas en Japanio, do en tia situacio eĉ kverelo okazis inter japanaj aktivistoj kaj eŭropaj aktivistoj. Mi povis aŭdi aflikton de japanaj aktivistoj, kiuj ne estis aktive liberaj en polica ŝtato, Japanio. Iu aktivisto devis sole prepari internacian agadan manifestacion, kaj ĉiuj superhome devis fari pli multajn laborojn ol mem fareblajn adekvatajn laborojn. Post farado de ĉi tiuj laboroj multis sekvaj simptomoj, tamen ĉiuj fieris, ke ili faris internacian komunan agadon kontraŭ G8 Pinta Konferenco, kiu neas demokraton, kontraŭ novliberalismo, kiu disvastigas malriĉecon kaj teruron.   

Palpserĉo por egaleca interkomunikado, Aktivista Kunsido de Esperanto

사용자 삽입 이미지
En la procezo de kontraŭbatalo kontraŭ G8 Pinta Konferenco diversaj problemoj estis rimarkitaj, tamen interili precipe malegaleca interkomunikado estis indikita. En la tendumo de kontraŭ G8 Pinta Konferenco estis uzita oficial anglaligvo kaj japanalingvo. Se iuj ne povas uzi la lingvojn aŭ ne lertaj, nature ili estis fremdigitaj el batalo aŭ devis ludi pasivajn rolojn. Tial en venontaj internaciaj movadoj ni proponis uzi esperanton por pli egalecan interkomunikadon.
Paz parolis, ke Esperanto estas monda komuna lingvo, kaj faris simplan gramatikan prelegon anoncante metodon por lerni kaj uzi esperanton, kiu estas konsistita de facilaj kaj senesceptaj reguloj. Kamaradonaoto de Libera Esperanto-Asocio en Hokkajdo parolis, ke ĉiuj lingvoj estu egalrajtaj. Kaj li proponis, ke tiam palorantoj kun aliaj patrolingvoj komunikadas, kiam estas prefere, ke ili parolu la trian lingvon. Precipe li traktis pri sperto, tiam eŭropaj partoprenintoj en movado kontraŭ G8 parolis siajn insistoj per 'vireca anglalingvo', kiam pri tio oponintoj ne povis paroli opiniojn pro nur lingva problemo. Kara parolis pri historio de interŝanĝo kaj movado inter esperantistoj de Koreio, Japanio, Ĉinio en 1920 ~ 40 jardekoj. En ĉi tiu historio ni povis lerni, ke per Esperanto en orientazio vigla aktivista solidareco fariĝis jam en la epoko de Japana Imperiismo.
La 20a de Marto estis la 7a rememora tago de Iraka Milito, do okazis kontraŭmilita koncerto "Milito ne plu!". Ni direktis al kontraŭmilita koncertejo antaŭ universitato Hongik kunprenante stangetojn skribitajn esperante, japanalingve, korealingve. Sed en tiu tago, kiam tro blovis flava sablvento, arestominaco de policoj pri japanaj aktivistoj kaj polica obstaklo de la evento tre kolerigis nin. Sed ni ĝisfino partoprenis en la evento kaj iris al eta Yongsan antaŭ univ. Hongik 'Duriban' kaj partoprenis sabatan muzikfeston. Kaj japanaj aktivistoj ludis gitaron kaj drumon kantante por transdoni solidarecan mesaĝon.

Komuna agado kontraŭ G20, ekde nun komencas!

사용자 삽입 이미지
Post komuna batalo kontraŭ G8 tiutempa G8 Komunikila Reto ŝanĝiĝis kiel Azia Komunikila Aktivista Reto "Champon". Dojong kaj japana komunikila aktivisto kune klarigis, ke kiel komunikilaj aktivistoj evoluigis solidarecan aktivon kune okazigante ĉiujaran tendumon. Ankoraŭ nun aktivo estas ne tre forta, tamen Azia Komunikila Aktivista Reto faras debaton por komuna kontraŭbatalo kontraŭ G20 kaj APEC.
Sekve politika planulo de Popola Solidareco de Sociprogreso, KU Ĝun Mo prezentis historion de G20 Pinta Konferenco, temon de la Seula G20 Pinta Konferenco 2010, proponon de batala direkto. Li proponis, ke enlande oni faru popolan batalon kontraŭ financa tutmondigo kaj novliberalismo, kaj en sfero de orientazio oni plilarĝigu solidarecon inter alternativaj tutmondigaj movadoj.
Ĝenerala Sekretario de Popolamasa Domo, AN Seong Min klarigis pri reto de loka baza(herboradika) movado en distrikto Mapo. Li rakontis pri Seongmisan Maeul(pseŭda vilaĝo), Kandelluma Solidareco en Mapo, Sendependa Artista Asocio, Rekonstruada problemo kiel Duriban, Okcidenta Neregula Laborista Centro, Laborista Reto post striko de supermerkato Homever, loka elekto en Junio kaj elekto por edukestro, ktp.
Fine ni faris diskuton, demandon kaj respondon pri konversacio dum 3 tagoj. Mi skribas jene nur kelkajn el diversaj opinioj.
1. Faru sistemon de interŝanĝi aktivistojn en alternativaj spacoj Popolamasa Domo, Gastodomo Malplena Domo, k.a.
2. Por komuna kontraŭbatalo kontraŭ G20 kaj APEC inter Koreio kaj Japanio en ambaŭ landoj oni devos okazigi grandan manifestacion.
3. Kun rekta agado bezonas klopodo por akiri subtenon de lokaj loĝantoj.
4. Batalantoj bezonas planon kaj direkton por informi sin per sendependaj komunikiloj. La video pri aresta procezo de polico kaj arestitoj estas ĉefa solidareca agado de komunikilaj aktivistoj.      
5. Necesas slogano pri G8, G20, k.s. donas kian influon en la vivo de ordinaraj popoloj. Interacia slogano, enlanda slogano, loka slogano devas organike kunmetiĝi.
  
Komuna batalo kontraŭ G20 ankoraŭ nenio estas decidita. Tamen ĝuste de nun ni konstatas kontraŭpopolecon kaj maldemokratecon de G20 tutmonde kaj komenciĝas agado. El nia koro!


불평등, 비민주주의의 G20 정상회담 반대!
G20은 국가 기업이 초래한 금융위기의 책임과 비용을 민중에게 전가하고, 자본의 이윤을 위해 인간의 삶을 위협한다.
- G20 대응을 위한 한국-일본 활동가 간담회 및 2010 한일 에스페란토 활동가 대회 보고

2010년 3월 19일부터 21일까지 3일간 서울 마포구 망원동 민중의 집에서 G20 대응을 위한 한국-일본 활동가 간담회가 열렸다. 일본에서 10명의 활동가들과 한국에서 약 30명의 활동가들이 참여했다. 이번 행사는 이미 몇 년의 역사를 갖고 있다. 지난 2007년에 한국에서 열린 에스페란토 합숙 행사에서 G8 정상회담에 대한 공동투쟁이 제안되었고, 2008년 일본에서 열린 G8 반대 투쟁에 약 15명의 한국 활동가들이 참여하면서부터 본격적인 연대 활동이 시작되었다. 그 후 2009년 용산 참사에 대해 ‘용산 학살을 용서하지 않다’라는 이름으로 일본의 활동가들이 한국대사관 항의 행동을 조직하였고, 도쿄 미야시타 공원의 나이키(Nike)로의 민영화에 따른 노숙인 추방 정책에 반대하는 한국 활동가들의 항의도 이어졌다. 이러한 한일 양국 활동가들의 연대활동의 경험을 바탕으로 이번 간담회는 2010년 11월 11~12일 서울에서 개최되는 G20 정상회담과 13~14일 일본 요코하마에서 열리는 APEC 정상회담에 대응하는 공동 투쟁을 모색하는 자리로 개최되었다.

2008년 홋카이도에서 열린 G8 정상회담 반대 투쟁의 경험을 듣다

한국에서 G8 반대 행동에 참가했던 피자매연대 조약골의 “애정과 존중의 연대의식으로 뭉친 G8 반대 투쟁” 발제를 시작으로 간담회가 시작되었다. 여기서 일본 활동가들의 이름은 밝히지 않겠다. 일본 활동가들은 2008년 홋카이도에서 열린 G8 정상회담 이전에 1년이 넘는 다양한 준비를 했다. 외국에서 G8 반대 투쟁 선전을 위한 수십 개국을 방문하는 인포투어를 조직했는가하면, 정상회담장인 토야호 주변에서 국제여단의 캠프를 구축하기 위한 활동, G8 미디어 센터 운영, 선전물 제작, 자금 조달과 식료품 조달 등등. 그들의 경험 속에서 가장 어려웠던 부분은 경찰의 탄압과 현장에서의 행동 전술에 대한 것이었다. 행동의 과정에서 체포와 입국거부, 구속이 이어졌으며, 체포 이후 최대 23일간의 구류가 가능한 상황에서 심지어 일본 활동가들과 유럽 활동가들 간의 분쟁도 발생했다. 경찰국가인 일본에서 행동이 자유로울 수 없었던 일본 활동가들의 고민을 들을 수 있었다. 어떤 활동가는 국제적인 행동의 집회를 혼자서 준비해야 했고, 모두가 자신이 맡을 수 있는 일보다 많은 일을 초인적으로 해내야만 했다. 이 모든 일들을 마치고 난 뒤에는 후유증도 많았지만, 그들은 빈곤과 공포를 확산하는 신자유주의, 그리고 민주주의를 부정하는 G8 회담에 맞서 국제적인 공동 행동을 이뤄낸 것을 모두 자랑스러워하고 있었다.

평등한 소통을 위한 모색, 에스페란토 활동가 대회

G8 정상회담 반대 투쟁의 과정에서는 여러 가지 문제가 지적되었지만, 그 중에서도 특히 불평등한 의사소통의 문제가 제기되었다. G8 회담 반대 투쟁의 캠프에서는 영어와 일본어가 공식적으로 사용되었다. 그 두 가지 언어를 사용하지 못하거나 능숙하지 않은 사람들은 자연스럽게 투쟁으로부터 소외되거나 소극적인 역할에 머물러야 했던 것이다. 그래서 앞으로의 국제연대 운동에서 더욱 평등한 소통을 이뤄가기 위해 에스페란토를 사용하자고 제안했다.
Paz는 에스페란토가 세계 공통어이며, 간단한 문법 강의와 함께 쉽고 예외 없는 규칙으로 이뤄진 에스페란토를 배워 쓰기 위한 방법에 대해 이야기했다. 홋카이도 자유 에스페란토 협회의 카마라도나오토 씨는 모든 언어가 평등한 권리를 가져야 하며, 다른 모국어 사용자들과 소통할 때 제3의 언어를 사용하여 소통하자고 제안했다. 특히 유럽의 G8 반대 운동 참가자들이 ‘남성적인 영어’로 자신의 주장을 이야기할 때, 그것에 대해 반대 의사를 가진 사람들이 오로지 언어적인 문제 때문에 의견을 말할 수 없었던 경험을 이야기했다. Kara는 1920~40년대 한국, 일본, 중국 사이에서 이뤄진 에스페란티스토들의 교류와 운동의 역사에 대해 이야기했다. 이 운동의 역사에서 우리는 이미 일본제국주의 시절에 동아시아에서 에스페란토를 통해 활발한 활동가들의 연대가 이뤄지고 있었음을 배울 수 있었다.
3월 20일은 이라크 전쟁 7주년을 맞는 날이었기 때문에 반전 콘서트 “전쟁은 이제 그만!”이 열렸다. 우리는 에스페란토, 일본어, 한국어로 쓴 피켓을 들고 홍대 앞 반전 콘서트 장으로 향했다. 그러나 황사가 몹시 불던 그날, 경찰들의 일본 활동가들에 대한 체포 협박과 행사 방해가 우리를 몹시 화나게 했다. 그러나 우리는 끝까지 행사를 마치고 나서 홍대 앞 작은 용산 ‘두리반’으로 가서 토요일 공연에 참석했고, 일본 활동가들은 연대의 메시지를 전하는 공연도 했다.

G20 대응을 위한 공동행동, 이제부터 시작이다!

G8 반대 공동투쟁 이후에 당시의 G8 미디어 네트워크는 아시아 미디어 활동가 네트워크 “짬뽕”으로 변화했다. 도영과 일본 미디어 활동가가 함께 미디어 활동가들이 함께 매년 캠프를 진행하면서 어떻게 미디어 활동가들의 연대 활동을 발전시켜 왔는지를 설명했다. 아직은 활동이 느슨한 편이지만 아시아 미디어 활동가 네트워크는 G20과 APEC 공동대응을 위한 논의를 진행하고 있다고 한다.
이어서 사회진보연대 구준모 정책위원이 G20 정상회담의 역사, 2010년 서울 G20 정상회담의 의제, 투쟁 방향에 대한 제안에 대하여 발제했다. 그는 국내에서는 금융세계화와 신자유주의에 대한 대중적 투쟁을 만들고, 동아시아 차원에서 대안세계화 운동 간의 연대를 확장하자고 제안했다.
민중의 집 안성민 사무국장은 마포지역 풀뿌리 운동의 네트워크에 대하여 설명했다. 그는 성미산 마을, 마포촛불연대, 독립예술가협회, 두리반 등 재개발문제, 서부비정규노동자센터, 홈에버 파업 이후 노동자 네트워크, 6월 지방선거 및 교육감 선거 등의 의제와 단체 활동에 대해 이야기했다.
마지막으로 3일간 진행된 간담회에 대해 질의응답과 토론이 진행되었다. 여기서 나온 여러 가지 의견들을 몇 가지만 적어본다.
1. 대안적인 공간 민중의 집, 게스트하우스 빈집 등에서 교환활동가 제도를 만들어보자.
2. G20과 APEC 한일 공동 대응을 위해 양국에서 대규모 집회가 이뤄져야 한다.
3. 직접행동과 함께 지역 주민들의 지지를 얻기 위한 노력이 필요하다.
4. 투쟁하는 사람들이 독립 미디어를 통해 자신을 알리기 위한 방침이 필요하다. 경찰의 체포 과정과 체포된 사람들에 대한 영상은 미디어 활동가들의 주요한 연대활동이다.
5. 보통사람들의 생활 속에서 G8, G20 등이 어떤 영향을 미치는지에 대한 슬로건이 필요하다. 국제적 슬로건, 국내적 슬로건, 지역적 슬로건이 유기적으로 결합되어야 한다.
G20 대응을 위한 공동행동은 아직 결정된 것이 아무것도 없다. 하지만 바로 지금부터 우리는 G20의 세계적인 반민중성과 비민주성을 확인하였고 행동은 시작되고 있다. 우리의 마음속으로부터!

 

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3