2011 SAT-Fakkunsido

2011. 10. 12. 13:41

2011 SAT-Fakkunsido en Komuna Kongreso de Esperato Inter Japanio-Koreio

 

[Esperanto]

Kio estas SAT? http://www.satesperanto.org

SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado.

SAT grupigas homojn ĝenerale kun maldekstraj opinioj, el ĉiuj ideologiaj tendencoj, kiuj trovas en komuna agado sian unuon. Krome, SAT estas, laŭ sia nomo, sennacieca, tio estas, tute ne gravas la nacio nek ŝtato al kiu ĝiaj anoj apartenas, kaj la asocio ne havas naciajn filiojn. Ĝi tamen kunlaboras je nacia nivelo kun la t.n. Laboristaj Esperanto-Asocioj (LEAoj), kiuj informas pri Esperanto kaj zorgas pri ĝia instruado sur diversaj lingvoteritorioj.

Unuvorte, SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

SAT havas 2 revuojn: 'Sennaciulo' monata gazeto kaj 'Sennacieca Revuo' jara gazeto. En ĝi, vi povas legi interesajn raportojn, artikolojn, eseojn, ktp.

kontakteblaj adresoj: satesperanto@free.fr (SAT oficejo),

tnhryk@pop07.odn.ne.jp (japana peranto de SAT),

paze23@gmail.com (korea peranto de SAT) 

prezento pri SAT-movado en Koreio

- SAT-membroj en Koreio kunlaboras kun Paca Solidareco de Esperanto(PSE)

- Ekde 2005, koreaj SAT-membroj(ĉ. 10) havas kunsidon ĉiu 2 monate.

- Ekde 2006, koreaj SAT-membroj havas neregule kursojn por Esperanto.

- 2007 Decembre Koreaj SAT-membroj organizis Vintran Tendumon(en ĝi ĉ. 40 personoj partoprenis inkluzive japanaj, ganaa amikoj) kun aliaj Esperanto-grupoj en Insulo Ganghwa.

- 2008 Marte kaj Julie Koreaj SAT-membroj partoprenis en aktivado kontraŭ G8 Pinta Konferenco en Hokkajdo, Japanio(kunlaborante kun Libera Esperanto Asocio en Hokkajdo)

- 2009 Decembre Koreaj SAT-membroj organizis Vintran Kunloĝadon(ĉ. 30 personoj partoprenis) por vigligi Esperanto-movadon en Malplena Domo Namsan en Seulo.

- 2010 Marte Koreaj SAT-membroj organizis Aktivistan Kunsidon(ĉ. 40 personoj partoprenis) de Esperanto kontraŭ G20 Pinta Konferenco kun aliaj aktivistoj en Popola Domo.

 

[Japana Lingvo]

SATとは?

SAT()とは Sennacieca Asocio Tutmonda (民性なき全世界協)の略です。

労働的市民のための自的な連携と直接的な交流を

SATの目的は世界の進的な人たちを支援することです。お互いに理解し合い、勉し、人生をよりよいものにし、抑等にしてうために助け合うものです。

SATでは、目的を達成するために、エスぺラント語という合理的に考案された言語を使用します。エスペラント語については 「エスペラントとは?」 のペジから詳しい情報をみてください。活動容:

SATは世界のいろいろな場所で大を開いています。

世界の運動情報や意見交換の場として、SAT機 Sennaciulo (センナツィウ) をほぼ月刊で、Sennacieca Revuo (センナツィエツァレブ) を年刊で行しています。

員住所行し、定期的に更新しています。これはお互いが直接連絡を取り合うのに役立ちます。

またSATでは目的にあった本 (必要にじて書など)や冊子を出版しています。

組織:

SATの組織は民主的な構造になっています。家的な境界には基づいていません。SATは全世界的組織です。SATは家の間にあるのではなく、員の間にあります。Sennacieca (民性なき) といっていますが、これは各員が、ある民族や家を代表したり、その名のもとに集合しているというのではない、という意味です。つまり、民族なり家なり、存の人間の集を超えて、エスペラントを通じて、人間一人一人が結びついていこうという、という個人のあつまりがSATなのです。

SAT自体は、民族をなくそうとはしていません。無民族主義とは違います。員の中には無民族主義を支持する人もいますが、これ自体がSATの目的というのではありません。

SATには、自の傾向や心事を持つグルプがあります。それが frakcio(フラクツィオ:分)です。各地元体との協:言語または地域別にある、複 Laborista Esperanto-Asocio (ラボリスタエスペラントアソツィオ:労働者エスペラント協)は、SATに結び付いてSATを報し、地元の活動との協を助けます。連携:SATはエスペラントを使用する地方の進的組織やほかのエスペラントの組織と協力しています。入するには:エスペラントの習得が必要です。もちろん習の途上という方も迎しています。SATは、員の間で共通の作業語として、エスペラントを使用していることによって全世界的であることが可能なのです。詳細については日本語による取次人までお問い合わせ下さい。

 

[Korea Lingvo]

SAT 무엇인가?

SAT(전세계무민족성협회) 노동자 에스페란티스토들의 가장 중요한 세계 조직이다. 조직은 계급 착취 다른 형태의 착취가 없는 세상을 위해 싸우는 사람들이 나라와 언어를 뛰어 넘어 쉽게 관계를 맺을 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다. SAT 함께하는 행동에서 자신들의 통일성을 발견하는 모든 이데올로기적 경향 중에서 좌파적 견해를 가진 사람들을 조직한다. 외에도 SAT 무민족적이라는 자신의 이름처럼 회원들이 속한 민족이나 국가를 중시하지 않으며, 협회 자체의 국가지부도 갖고 있지 않다. 그러나 SAT 에스페란토를 홍보하거나, 다양한 언어가 사용되는 지역에서 에스페란토 교육에 관심을 기울이고 있는 노동자 에스페란토협회(Laboristaj Esperanto-Asocioj-LEAoj) 등과 국가적 수준의 협력을 하고 있다.

한마디로 말해, SAT 지속적인 에스페란토의 사용과 세계적인 사용을 통해 이성적으로 사고할 있는 정신과 비교할 있는 능력을 창조하는 것을 돕고, 개념, 주제, 경향 등을 정확하게 이해하고 판단할 있게 하여 노동자 계급의 해방과 인류를 문명과 문화의 가장 높은 단계로 인도하기 위해 가장 직접적이거나 또는 실현 가능한 방법을 스스로 선택할 있도록 돕는 역할을 하고 있다.

SAT 무민족적 구조의 세계협회이다. 이것은 사람들이 국가 협회 같은 다른 조직을 통하지 않고 개인적으로 직접 가입할 있음을 의미한다. SAT에서는 회원들의 민족에 대한 어떠한 관심도 기울이지 않는다. SAT 구체적으로 다음과 같은 방법으로 자신의 목적을 실현한다. 잡지나 연차 대회에서의 토론, 인터넷을 통한 명부 발송 등등의 방법을 통해 회원들 간의 직접적인 의견 교환을 쉽게 한다. 잡지의 기사들, , 소책자 그리고 광범위한 인터넷 등의 형태로 교육 자료들을 배치한다.

SAT에는 가지 잡지가 있다. 월간지 Sennaciulo(무민족자) 연간지 Sennacieca Revuo(무민족평론)이다. 잡지들에는 흥미로운 기사, 보고서, 에세이 등이 수록되어 있다.

SAT 연락처: satesperanto@free.fr (SAT 사무실),

tnhryk@pop07.odn.ne.jp (SAT 일본 연락 담당자),

paze23@gmail.com (SAT 한국 연락 담당자

한국의 SAT 운동 소개

- 한국의 SAT 회원들은 에스페란토 평화연대와 협력하고 있다.

- 2005년부터 한국의 SAT 회원( 10)들은 2개월마다 정기적인 모임을 개최하고 있다.

- 2006년부터 한국의 SAT 회원들은 비정기적인 에스페란토 강습회를 개최하고 있다.

- 2007 12 한국의 SAT 회원들은 다른 에스페란토 단체들과 함께 강화도에서 겨울 캠프(일본과 가나의 친구들을 포함 40 참가) 개최하였다.

- 2008 3월과 7 한국의 SAT 회원들은 홋카이도 자유 에스페란토 협회와 협력하면서 일본 홋카이도에서 열린 G8 정상회담 반대 활동에 참가하였다.

- 2009 12 한국의 SAT 회원들은 서울 남산 빈집에서 에스페란토 운동 활성화를 위한 겨울 합숙( 30 참가) 진행하였다.

- 2010 3 한국의 SAT 회원들은 다른 활동가들과 함께 민중의 집에서 G20 정상회담 반대를 위한 활동가 모임( 40 참가) 개최하였다.

 


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

ALVOKO
AL ĈUJ PARTOPRENANTOJ
DE LA KOMUNA KONGRESO

ATOMCENTRALO ESTAS
MALAMIKO DE
MONDA POPOLO

Ĉiuj partoprenantoj de la KOMUNA ESPERANTO-KONGRESO de Koreio kaj Japanio!

Japana socio ricevis afablan helpon de monda popolo kiam grandega tertremo atakis Nordorientan kaj Kantoan regionojn de Japanio en la 11-a de marto ĉi-jare. Ni, membroj de LIBERA ESPERANTO-ASOCIO en HOKKAJDO precipe ne forgesas ke multaj civitanoj de Koreio kiel najbaraj amikoj kore kuraĝigas japanan popolon. Ni, membroj de la asocio kore dankas tion.

Sed popolanoj en la damaĝitaj regionoj daŭre suferas. Precipe La akcidento de la Unua atomcentralo de Fukusima ankoraŭ ne finiĝas. Radioaktiva cezio kies duoniĝtempo estas 30 jaroj (post 30 jaroj radioaktiveco apenaŭ malfortiĝas duone, post 60 jaroj kvarone) falis multe sur ĉefe Fukusima, kaj aliaj regionoj de nordorienta parto de Japanio. La vasteco de areo de deviga rifuĝo ĉirkaŭ la atomcentralo estas duona de Tokio aŭ 1.3-obla de Seulo. Cent mil homoj vivas rifuĝante for de la hejmloko.

En norda parto de gubernio Fukusima kie kvankam oni ne rifuĝas devigite, la malpurigado estas severa. En la urbo Fuksima troviĝas radioaktiveco 20-obla de kutima nivelo, ĉe kelkaj lokoj 50-oblaj. Tio signifas saman nivelon kiel administrata areo pri radioaktiveco, ekzemple sama kiel radiografia ĉambro en malsanulejo. La aktivecoj de infanoj ekster domoj estas limigataj pro radioj, ĉar ili havas pli da sentemo de radioaktiveco ol plenkreskuloj.  Nun oni faras operaciojn por malpluigi radioaktivecon en lernejoj, parkoj k.t.p. Sed neniu povas purigi la tutan areon de komunumoj.

 Ne tiel en Fukusima, de loko al loko en Nordorienta regiono en Japanio troviĝas „varmaj lokoj“ kie kvantoj de radioaktiveco estas loke altaj. Oni trovas radioaktivan cezion el terproduktaĵoj, viandoj, eĉ laktoj de lerneja manĝoservo. En diversaj urboj radioaktivaĵoj, kiun pluvakvo portas, akumuliĝas en akvopurigaj stacioj. Kontraŭ tio la urboj ne scias kion fari.

Damaĝoj de radioj ekaperos post 5 aŭ 10 jaroj. Ĉefe infanoj en la lokoj de alta radioaktiveco eble malsanuiĝos de kancero, leŭkemio, kormalsano, k.t.p. En tiu situacio, patrinoj de Fukusima stariĝas por gardi sanon de infanoj, postulas malaltigon de radioaktiveco de lernejoj kaj helpon al rifuĝo. Alie patrinoj en tutlanda Japanio organizas reton kantraŭ malpurigado de manĝaĵoj kaj lernejaj manĝoservoj.


Junuloj saltas straten kriante „Ni ne bezonas atomcentralon!“. Post aprilo preskaŭ ĉiumonate la manifestacioj aperas sur stratoj kaj foje kun pli ol dek mil partoprenantoj. OOE Kenzaburoo, SAKAMOTO Ryuichi kaj aliaj intelektuloj alvokis grandan manifestacion en la 19-a de septembro. Ankaŭ progresaj partianoj kaj laborsindikatanoj partoprenis en tiu manifestacio kiu nombras 60 mil partoprenantojn. Ĉi tiu estas la plej granda manifestacio post 1980-aj jaroj.


Tamen la japana registaro de la komenco de la akcidento, kaŝas informojn pri vastiĝo de radioaktivaj substancoj. Tiel kaj alimaniere, la registaro pligrandigas damaĝojn rezulte. Por la registaro, profito de entreprenistoj pligravas ol popola sano. Nuna japana ĉefministro intencas refunkciigi tutlandajn atomcentralojn kaj daŭre traktadas kun la vjetnama registaro pri eksporto de atomcentralo, kvankam la reala situacio de la akcidento ankoraŭ ne estas klara. Plie ĝi pripensas planon trudi al Mogolio akcepton de neprocedebla radioaktiva rubaĵo kiun atomcentraloj produktas. Japana polico estas pli kaj pli subprema al manifestacioj kontraŭ atomcentralo kaj arestas partoprenantojn de la manifestacioj. En la 11-a de septembro, la policanoj arestas 12 partoprenantojn inter kiuj estas juna esperantisto, kvankam la manifestacio estas tre paca.


Gesamideanoj!

En Three mile (1978), Ĉernobilo (1986) kaj Fukusima, atomcentraloj plurfoje akcidentiĝis serioze dum nur kelkdek jaroj. Homoj ankoraŭ ne povas loĝi ĉirkaŭ Ĉernobilo. Tio estas kvazaŭ “mortanta urbo”. Ankaŭ en Koreio atomcentraloj eblas akcidentiĝi. Se atomcentralo Kori akcidentiĝos, la urboj Busan kaj Fukuoka iĝos “mortantaj urboj”. Jam iu ajn lando en la tuta mondo ne funkciigu atomcentralon.

Potencoj kiuj gajnas monon per atomcentralo –registaroj precipe posedantoj de atombombo kaj internaciaj kapitalegoj havas firman solidarecon internacian. Radioaktiveco pro la akcidento facile flugas tra la landolimo. Pro tio batalo nuligi atomcentralon, liberigi estontecan generacion el grandega ŝuldo ankaŭ devas stari sur internacia popola solidareco.

Al esperantistoj en Koreio kaj Japanio, al monda popolo ni, membroj de la asocio petas ke vi postulu jenajn tri aferojn al japana registaro.

1. Ĉesu subpremon al manifestacioj kontraŭ atomcentralo.

2. Plej eble rapide prenu rimedojn ekzemple esplorojn, montron de informoj, evakuojn de junaj loĝantoj k.t.p. por plej eble malmultigi eksponiĝon de monda popolo, precipe loĝantoj en gubernio Fukusima kaj laboristoj en la atomcentralo.
3. Haltigu kaj nuligu ĉiun atomcentralon en Japanio.

(Kabineto de japana registaro)  http://www.cao.go.jp/goiken.html
(Ministrejo pri Ekonomio, Komerco kaj Industrio)
https://wwws.meti.go.jp/honsho/comment_form/comments_send.htm
(Nacia Polica Buroo)  https://www.npa.go.jp/goiken/

Speciale japanaj esperantistoj havas nune farendan rolon. De la 11-a de marto, popolo kiu loĝas en Japanio spertas historie neordinaran situacion. Por japana esperanta movado estas respondeco raporti sperton kaj konigi timecon de atomcentralo al la mondo. Japanaj esperantistoj dissendu informojn aktive, per brila armilo, Esperanto.

KONTRAŬ ATOMCENTRALO!
NE EKSPORTU ATOMCENTRALON KAJ RADIOAKTIVAN RUBAĴON!
NULIGU ĈIUN ATOMCENTRALON EN LA TUTA MONDO!

La 7-a de oktobro en 2011
LIBERA ESPERANTO-ASOCIO en HOKKAJDO
MIYAZAWA Naoto, KASHIMA Juichi

subtenas
NAKAJIMA Masakazu, TOKUNAGA Risa, HUZIMAKI Ken’iti, KAWABATA Erkin, Esaman, Nonomura Yo, KaraAn, Paz, VeraAn, Kenzzang, Sonĝo, OD

에스페란토 대회 참가자에 호소한다 ― 원전은 세계 민중의 적이다!

한일 에스페란토 대회에 모인 여러분!

3월 11일에 일본의 토호쿠・관동지방을 덮친 대지진이 일어났을 때 일본 사회는 세계  사람들의 따뜻한 지원을 받았습니다. 특히 이웃나라인 한국의 많은 사람들로부터 진심으로 응원받은 것을 우리는 잊지 않습니다. 정말로 감사합니다.
그러나 재해지역에서는 사람들의 고난이 아직 계속되고 있습니다. 특히 후쿠시마 제일 원자력 발전소 사고는 아직 끝나지 않았습니다. 이 사고에서는 반감기(방사능이 반으로 감소하는 시간) 30년이라는 세슘(Cesium)이 후쿠시마를 중심으로 동일본에 대량으로 내리 퍼부었습니다. 원전 주변에서 강제 피난 지역의 면적은 도쿄의 약 절반, 서울 특별시의 1.3배나 됩니다. 10만 명의 사람들이 고향을 떠나 피난 생활을 계속하고 있습니다.

피난 지역 밖인 후쿠시마현(福島県) 북부에서도 방사능 오염이 심각하고 후쿠시마시(福島市)에서는 통상의 20배, 장소에 따라서는 50배의 방사능이 검출되고 있습니다. 이것은 방사선 관리 구역, 즉 병원의 X레이실과 같은 레벨입니다. 어른보다 방사선 감수성이 높은 아이들은 야외에서의 활동이 제한되고 있습니다. 학교나 공원의 방사능 제거 공사가 진행되고 있습니다만 지역 전체의 방사능 제거는 불가능에 가까운 일입니다.

후쿠시마 정도는 아니지만 동일본 각지에 “핫 스포트(hot spot)”라고 불리는 국지적으로 방사선량이 많은 지역이 점재하고 있습니다. 농작물이나 고기로부터, 그리고  학교급식 우유로부터 세슘이 검출되고 있습니다. 각지 하수처리장에는 비로 흘러든 방사성 물질이 대량으로 축적되고 지방자치체가 어찌할 바를 모르고 있습니다.
방사능 피해는 5년~10년 후에 나타납니다. 방사선량이 많은 지역에서는 아이를 중심으로 암이나 백혈병, 심장 질환 등의 병이 발생할 가능성이 있습니다. 이러한 사태를 겪고 후쿠시마의 엄마들이 아이들 건강을 지키기 위해 일어서, 학교의 방사능 오염 저감이나 피난 지원 등을 요구하고 있습니다. 또, 전국 각지의 엄마들도 학교급식이나 음식으로부터 방사능 피폭을 막기 위해서 연락 조직을 만들었습니다.

젊은이들이 “이제 원자력 발전은 필요 없다!”라고 외치고 가두에 뛰쳐나왔습니다. 4월 이래 매월 같이 행해지고 있는 데모는 1만 명을 넘기도 합니다. 9월 19일에는 오에 겐자부로(大江健三郎), 사카모토 류이치(坂本龍一)등 지식인의 호소로 진보계 정당, 노동조합도 합류해 6만 명이 데모를 했습니다. 이것은 일본에서는 1980년대 이후, 최대 규모의 데모입니다.

그렇지만 일본 정부는 사고 당초부터 방사능 확산 정보를 은폐하여 피해를 확대시키는 등, 주민의 건강보다 재계의 이익을 지키는 것에 시종일관하고 있습니다. 일본의 현 정권(노다 정권)은 사고 실태 해명도 아직 할 수 없는 단계인데도 전국의 원전을 모두 재가동시키려 하고 있고 베트남으로 원전 수출을 위한 교섭을 계속하고 있습니다. 또 원전으로부터 만들어지는 처리 불가능한 방사성 폐기물을 몽골이 유치하도록 강요할 계획마저 검토하고 있습니다. 원전 반대 데모에 대해서도 경찰이 점차 고압적으로 대응하게 되어, 데모마다 체포된 사람들이 있습니다. 9월 11일에는 평화적인 데모였는데도 12명이 체포되었습니다. 그 안에는 젊은 에스페란티스토도 포함되어 있습니다.

여러분.

쓰리 마일(78년), 체르노빌(86년), 후쿠시마 원전은 단 수십 년 간에 반복해서 큰 사고를 일으켜 왔습니다. 체르노빌 주변은 아직껏 사람이 살 수 없는 “죽음의 마을”입니다. 한국에서도 원전의 큰 사고는 일어날 가능성이 있습니다. 고리 원자력 발전소가 사고를 내면 부산이나 후쿠오카시도 또 “죽음의 마을”이 됩니다. 이제 온 세계 어떤 나라에서도 원전을 계속해서는 안 됩니다.

원전으로 돈을 벌고 있는 세력―핵 보유국을 필두로 하는 각국 정부나 국제적인 대자본은 국제적인 단결을 자랑하고 있습니다. 또 사고로 유출된 방사능도 가볍게 국경을 넘어서 갑니다. 그렇다면 원전을 폐지해 미래 세대를 부채로부터 해방하는 투쟁도 또한 국제적인 민중의 연대 위에 서지 않으면 안 됩니다.
우리는 한국・일본 에스페란티스토 그리고 전 세계 사람들에게 일본 정부에 다음의 세 가지 사항을 요구할 것을 호소합니다.

1. 원전반대 데모 탄압을 즉시 중단할 것.
2. 후쿠시마 현민이나 원전 노동자를 위시하여 세계 사람들의 피폭을 최소한으로 하기 위한 조사・정보공개・피난 등의 대책을 최대한 신속하게 취할 것.
3. 일본의 모든 원전을 정지하고 폐지할 것.

일본정부 내각부 http://www.cao.go.jp/goiken.html
경제 산업부 https://wwws.meti.go.jp/honsho/comment_form/comments_send.htm
경찰청 https://www.npa.go.jp/goiken/

특히 일본의 에스페란티스토들은 지금 짊어져야 하는 역할이 있습니다. 3월 11일 이래, 일본에 사는 우리가 경험하고 있는 것은, 세계사에 남을 비상 사태입니다. 이 경험을 세계의 사람들에게 전해 원자력 발전 사고의 무서움을 알리는 것은, 일본 에스페란토 운동의 중요한 책무입니다. 에스페란토라고 하는 훌륭한 무기를 사용해, 적극적으로 알려 나갑시다.

원전 반대!
원전・핵폐기물 수출 반대!
온 세상의 모든 원전을 폐지하라!

2011년10월7일
홋카이도 자유 에스페란토 협회
미야자와 나오토,  카시마 주이치

참동인
나카지마 마사카즈/토쿠나가 리사/후지마키 켄이치/카와바타 에루킨
/Esaman/노노무라 요 / 카라 안 / 파즈 / 베라 안 / 켄짱 / 꿈이 / 오디

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3